Naujienos

2010 - 06 - 28

Stebėsenos komitetas vertino Lietuvos KPP įgyvendinimo rezultatus. Miškininkystės priemonių pažanga-nedidelė.

2010 m. birželio 18 d. įvyko Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstoma ir tvirtinama Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos  2009 m. pažangos ataskaita bei Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos pakeitimai.  Deja, tenka konstatuoti jog dauguma miškininkystės priemonių patenka į tą kategoriją, kur pasiekta mažiausia pažanga.

Stebėsenos komitetas, sudarytas iš žemdirbių savivaldos, nevyriausybinių organizacijų atstovų (dalyvauja Lietuvos miško savininkų asociacijos atstovas), Žemės ūkio ir kitų ministerijų pareigūnų, yra atsakingas už nuolatinę Programos pažangos peržiūrą, svarsto ir tvirtina atskirų metų pažangos ataskaitas, analizuoja Programos įgyvendinimo ir tęstinių vertinimų rezultatus, teikia pasiūlymus dėl programos keitimo ir finansų valdymo. Posėdžiui pirmininkavo viceministras Mindaugas Kuklierius.

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos  2009 m. pažangos ataskaitos projektas (202 puslapių dokumentas) pateikia visų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos  priemonių (tame tarpe visų miškininkystės priemonių) rezultatus pasiektus iki 2009 m. pabaigos.

Pagrindinė pastaba, kurią išsakė Europos komisijos atstovas Pedro Tarno, dalyvavęs stebėsenos komiteto posėdyje, buvo ta, kad pažangos ataskaitoje yra pateikti tik "sausi" visų priemonių pasiekimų rezultatai, t.y. priemonės įgyvendinimo būklė, tačiau nėra pateiktos jokios priežastinės analizės, t.y. kas lėmė tokius rezultatus. Tokia priežastinė analizė ypač svarbi toms priemonėms, kurių pasiekti rezultatai, t.y. lėšų patvirtinimas (panaudojimas), yra mažesnis nei 20 proc. visų atitinkamai programai skirtų lėšų suma. „Mes jau pasiekėme Programos įgyvendinimo vidurį, todėl negalime vengti problemų, kurios kyla, o turime jas neatidėliodami spręsti“, – pabrėžė P. Tarno. LR Žemės ūkio ministerijos atstovai įsipareigojo pakoreguoti 2009 m. pažangos ataskaitą papildant ją pasiektų rezultatų priežastine analize.

Dauguma miškininkystės priemonių patenka į tą priemonių kategoriją, kur pasiekta mažiausia pažanga, t.y. lėšų panaudojimas (patvirtinimas pagal pateiktas paraiškas) iki 2009 m. pabaigos, yra mažesnis nei 20 proc. visų atitinkamai programai skirtų lėšų suma.

Žemiau lentelėje pateikiamos miškininkystės priemonės ir jų lėšų įsisavinimo rezultatai:

Priemonės kodas ir pavadinimas

2007-2009 m. patvirtintos paramos dalis (nuo visos 2007-2013 m. skirtos paramos)

226. „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas"

27.1%

122. „Miškų ekonominės vertės didinimas"

23%

125. „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra"

22,8%

223. Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

15,8%

221. Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

10,2%

227. Pelno nesiekiančios investicijos miškuose

5,9%

225. Miškų aplinkosaugos išmokos

1,6%

224. Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)

0,7%

Nors šiuo metų dar nėra keliamas klausimas dėl lėšų perskirstymo iš miškininkystės priemonių kitoms žemės ūkio priemonėms, tačiau jei lėšų įsisiavinimas daugumoje miškininystės priemonių nepagerės iš esmės, galima tikėtis, kad po 1,5-2 metų  bus bandoma atimti dalį lėšų iš miškininkystės priemonių.

2010 m. birželio 18 d. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdyje taip pat buvo patvirtintas vienas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos pakeitimas, susijęs su miškininkyste, lėšas perskirstant priemonės viduje.

Programos priemonei  221. Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku 2007-2013 metams buvo skirta 59,2 mln. EUR suma, tame tarpe tęstiniams įsipareigojimams pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę "Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" buvo numatyta skirti 2,8 mln. EUR. Atsižvelgiant į tai, kad tęstiniams 2004-2006 m. įsipareigojimams jau išnaudota 2,53 mln. EUR suma, o šiems įsipareigijimams vykdyti iki 2013 m. pabaigos reiks iš viso 5.88 mln. EUR, buvo nuspręsta atitinkamą sumą (3,09 mln. EUR) perkelti iš priemonės Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku 2007-2013 metams naujiems įsipareigijimams vykdyti tos pačios priemonės 2004-2006 m. plano tęstinių įsipareigojimų vykdymui.

Informaciją parengė:
Mindaugas Šilininkas, LMSA Valdybos narys