Naujienos

2010 - 09 - 05

Konfliktas: Plungės rajone sodiečiai teigia me­džio­to­jų bi­jantys la­biau ne­gu plė­ši­kų

 Čia gy­ve­nan­tys mū­sų tė­vai, se­ne­liai, pro­se­ne­liai at­lai­kė ka­rus, ko­lek­ty­vi­za­ci­jas, me­lio­ra­ci­jas. O mes da­bar lais­vo­je ir ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je me­džio­to­jų bi­jo­me la­biau ne­gu plė­ši­kų,- piktinasi Plungės. raj. Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Ke­pu­rė­nų kai­me gy­ve­nan­tis Kęs­tu­tis Krun­gol­cas, kurio šunį rugpjūčio mėn. nušovė iš palaukimo grįžtantis medžiotojas. Situaciją 2010-09-03 nagrinėja Plungės ir Rietavo krašto laikraštis "Žemaitis".

„Mes gy­ve­na­me tar­si po­li­go­ne, - sa­kė K. Krun­gol­cas. - Vie­no­je so­dy­bos pu­sė­je me­džio­ja vie­nas, ki­to­je - ki­tas bū­re­lis. Šū­viai ne­nu­ty­la nei die­ną, nei nak­tį. Kaip tik prieš šį įvy­kį ra­do­me miš­ke pa­šau­tą ir pa­lik­tą kan­kin­tis stir­niu­ką. Pra­ne­šė­me Plun­gės ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai, o su­žeis­tą žvė­re­lį par­si­ne­šė­me į na­mus, bet jis neiš­gy­ve­no. Gry­bau­ti ei­na­me pa­siė­mę ra­di­jo apa­ra­tą ir pa­lei­dę jį vi­su gar­su, nes bi­jo­me bū­ti nu­šau­ti. Čia gy­ve­nan­tys mū­sų tė­vai, se­ne­liai, pro­se­ne­liai at­lai­kė ka­rus, ko­lek­ty­vi­za­ci­jas, me­lio­ra­ci­jas. O mes da­bar lais­vo­je ir ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je me­džio­to­jų bi­jo­me la­biau ne­gu plė­ši­kų.“

[...]

- Ne­sup­ran­tu, ko­dėl šio bū­re­lio me­džio­to­jai to­kie ag­re­sy­vūs? Vie­ną die­ną sū­nus čia ve­džio­jo sa­vo ma­žiu­ką šu­niu­ką. Iš krū­mų iš­lin­dęs me­džio­to­jas su­ri­ko: „Ko čia vaikš­tai? Dink grei­čiau ir kad dau­giau ne­ma­ty­čiau.“ Ta­čiau čia - mū­sų na­mai, ko­dėl mes tu­ri­me gy­ven­ti pa­gal me­džio­to­jų no­rus ir rei­ka­la­vi­mus?“ -pasakojo sodietis.

Kęs­tu­tis Krun­gol­cas il­gai ne­pa­mirš rugp­jū­čio 24-osios. Kaip ir kiek­vie­ną va­ka­rą, nie­ko blo­go ne­nu­jaus­da­mas, apie 22 va­lan­dą jis su sa­vo Kau­ka­zo avi­ga­ne Lo­ke iš­si­ruo­šė pa­si­vaikš­čio­ti. Ve­dė­si ją už pa­va­dė­lio, bet kai pe­rė­jo į ki­tą ke­lio pu­sę, pa­va­dė­lį at­se­gė ir lei­do Lo­kei pa­bė­gio­ti. Ka­lei ant kak­lo li­ko tik spyg­liuo­tas ant­kak­lis. Ke­pu­rė­niš­kis nė ne­nu­ma­nė, jog ne­tru­kus jo Lo­kė kris nuo me­džio­to­jo pa­leis­tos kul­kos. Pir­mo­ji kul­ka ją su­žei­dė, o ant­ro­ji bu­vo tar­si do­va­na, kad gy­vū­nas il­gai ne­si­kan­kin­tų. To va­ka­ro koš­ma­ras dar il­gai ly­dės Kęs­tu­tį Krun­gol­cą ir be­mie­gė­mis nak­ti­mis jis vis ma­tys krau­jo kla­ne gu­lin­čią Lo­kę. Gęs­tan­tis šuns žvilgs­nis tar­si klau­sė: už ką, juk aš, šei­mi­nin­ke, gy­niau ta­ve... 

Kas teisus, šunį pasivaikščioti šalia savo sodybos išvedęs K.Krungolcas ar tą šunį nušovęs dvidešimtmetis medžiotojas  Vy­tau­tas Ša­ki­nis, tiria Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Pasak šio komisariato  pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­ko Vac­lo­vo Vi­šins­kio, pa­reiš­ki­mą po­li­ci­jai pa­ra­šė ir me­džio­to­jas Vy­tau­tas Ša­ki­nis. Dėl ko? Ogi dėl to, kad jį už­puo­lė pa­lai­das, be ant­snu­kio ir be pa­va­dė­lio šuo. Pos­ky­rio vir­ši­nin­ko nuo­mo­ne, grei­čiau­sia vis­kas baig­sis tuo, jog teks nu­baus­ti abu - ir me­džio­to­ją, ir šuns sa­vi­nin­ką.

[...]

Visą straipsnį "Me­džio­to­jas nu­šo­vė ne lo­kį, o Lo­kę" skaitykite 2010-09-03 Plungės ir Rietavo krašto laikraštyje "Žemaitis"...>>>