Naujienos

2014 - 01 - 26

Seimo valdantieji miškų savininkų neišgirdo, ar išgirs Prezidentė?

Sei­mo valdantieji 2014-01-23  nu­spren­dė už­krau­ti nau­ją mo­kes­tį pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams, bet šie ne­ke­ti­na nu­si­leis­ti ir dar ti­ki­si, kad lai­mės ra­cio­na­lus pro­tas. Miš­ko sa­vi­nin­kai ti­ki­si, kad Prezidentė Dalia Grybauskaitė ne­sku­bės eks­pe­ri­men­tuo­ti ir,  atsižvelgdama į politikų ir miško savininkų prašymus, vetuodama grąžins tobulinti Seimui Miškų įstatymo pataisas dėl privataus miškų ūkio papildomo apmokestinimo, – "Lietuvos žinioms" kal­bė­jo Lie­tu­vos miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos (LMSA) pirmininkas dr.Algis Gaižutis.

Keletas fragmentų iš "Lietuvos žinių" žurnalisto Kazimiero ŠLIUŽO perpasakoto pokalbio:

Jei toks spren­di­mas pri­im­tas re­mian­tis kaž­ko­kia klai­din­ga in­for­ma­ci­ja, tai jis anks­čiau ar vė­liau grįš bu­me­ran­gu. Skau­džiau­sia yra tai, kad jis nu­kreip­tas prieš vi­są ūkio sek­to­rių“, – LŽ pik­ti­no­si Lie­tu­vos miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos (LMSA) val­dy­bos pir­mi­nin­kas Al­gis Gai­žu­tis.

Pa­sak jo, ne­ži­nia, ko­kia in­ten­ci­ja Sei­mas iš Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­to, nu­ro­dan­čio į 5 proc. mo­kes­tį nuo par­duo­da­mos me­die­nos, iš­brau­kė žo­dį „vals­ty­bi­niai“ ir taip iš­plė­tė mo­kes­čio ba­zę - prie mo­kė­to­jų pri­dė­jo pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kus, nors dar pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius už­ti­kri­no, kad jo­kių mo­kes­čių miš­ko sa­vi­nin­kams [paskubomis] įves­ti ne­ke­ti­na­ma, ...[...]

Ne­ly­gi­na­mi dalykai. Pa­sak LMSA va­do­vo, ne­ko­rek­tiš­ka ly­gin­ti mo­kes­čius, ku­riuos mo­ka stam­būs vals­ty­bi­niai miš­kai, su tais, ku­riuos mo­ka pri­va­tūs sa­vi­nin­kai, nes vals­ty­bi­niai miš­kai nė­ra rin­kos ob­jek­tas ir jų prie­žiū­ra yra re­mia­ma vals­ty­bės, o pri­va­tūs miš­kai yra ar­ba įsi­gy­ti jau su­mo­kant mo­kes­čius, ar­ba pa­vel­dė­ti iš sa­vi­nin­kų, ku­rie ka­dai­se tu­rė­jo juos įsi­gy­ti.„Vers­li­nin­kas, no­rin­tis plė­to­ti miš­kų ūkio veik­lą, pir­miau­sia įsi­gy­ja miš­ką iš sa­vi­nin­ko ir iš kar­to su­mo­ka 15 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį. Vien tai yra ne­ly­gia­ver­tės są­ly­gos, nes 1 ha miš­ko kai­nuo­ja vi­du­ti­niš­kai 7–15 tūkst. li­tų, o bran­daus – de­šim­ti­mis tūks­tan­čių, – sa­kė A.Gai­žu­tis. – Pri­žiū­rint miš­ką ir­gi pa­ti­ria­ma dau­gy­bė iš­lai­dų, ku­rių, tie­sa, [lygia greta] pa­ti­ria ir mū­sų ko­le­gos iš vals­ty­bi­nių miš­kų, ta­čiau kon­ku­ruo­ti rin­ko­je su urė­di­jo­mis pri­va­ti­nin­kai ne­tu­ri ga­li­my­bių.“

Ma­ža to, anot A.Gai­žu­čio, jau da­bar miš­kų vers­las yra ap­krau­tas to­kiais mo­kes­čiais, ko­kius mo­ka ki­tų ūkio ša­kų įmo­nės, tri­gu­bai di­des­niais ne­gu že­mės ūkis, nors ne­gau­na jo­kių su­bsi­di­jų, ir per­pus di­des­niais ne­gu kai­my­nai lat­viai.

[...]

Ke­liams – nė lito. Ap­gau­di­nė­ji­mu A.Gai­žu­tis pa­va­di­no po­li­ti­kų tei­gi­nius, ne­va iš mo­kes­čio su­rink­to­mis lė­šo­mis bus tvar­ko­mi miš­ko ke­liai. Anot jo, anks­tes­niuo­ju Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos lai­ko­tar­piu sa­vi­val­dy­bės ir urė­di­jos ga­lė­jo nau­do­tis 20 mln. li­tų ES par­ama miš­ko ke­liams tvar­ky­ti, ta­čiau teiš­nau­do­jo 5 mln. li­tų, o da­bar skun­džia­si, kad tam nė­ra lė­šų. „Ko­dėl, užuot nau­do­ję tuos pi­ni­gus, dar len­da į mo­kes­čius mo­kan­čių sa­vi­nin­kų ki­še­nę, pri­si­deng­da­mi ne­va miš­ko ke­lių re­mon­to fi­nan­sa­vi­mu? Ga­liu at­sa­kin­gai tvir­tin­ti ir įro­dy­ti, kad nė vie­nas li­tas iš vals­ty­bi­nės Bend­rų­jų [miškų ūkio ]reik­mių prog­ra­mos iki šiol ne­bu­vo pa­nau­do­tas ne­tgi vals­ty­bi­nių miš­kų ke­liams tvar­ky­ti“, – tei­gia aso­cia­ci­jos ly­de­ris. [Iš valstybės biudžeto]... miš­kų ke­liams, anot jo, urė­di­jos gau­na lė­šų iš Ke­lių fon­do, ta­čiau jo­mis fi­nan­suo­ja­ma tik ke­lių, ei­nan­čių per vals­ty­bi­nius miš­kus, prie­žiū­ra, nors mo­kes­tį mo­ka vi­si. Ki­ta ver­tus, juk ke­liai, ei­nan­tys ir per kai­mus, ir per miš­kus, pri­va­tiems skly­pų sa­vi­nin­kams ne­prik­lau­so.

Ieš­kos išeičių. „Ma­no as­me­ni­ne ir vi­sų miš­ko sa­vi­nin­kų nuo­mo­ne, jau da­bar miš­kų ūkis yra per­ne­lyg ap­krau­tas mo­kes­čiais. Ne­prie­kaiš­tau­da­mi urė­di­joms, su­tin­ka­me, kad jų įna­šas į vals­ty­bės biu­dže­tą ti­krai di­džiu­lis, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis vals­ty­bės įmo­nė­mis, ta­čiau pa­pil­do­mas pri­va­čių miš­ko sa­vi­nin­kų ap­mo­kes­ti­ni­mas jau bus ne­pa­ke­lia­mas“, – tei­gia A.Gai­žu­tis. Pa­sak jo, kai mo­kes­čiai ne­pro­por­cin­gi ir ne­pro­tin­gi, lie­ka ke­lios iš­ei­tys: ar­ba nie­ko ne­da­ry­ti, ar­ba ei­ti į še­šė­lį, ar­ba įmo­nes re­gis­truo­ti pa­lan­kes­nio mo­kes­ti­nio re­ži­mo vals­ty­bė­se, re­mian­tis ES įtvir­tin­tu lais­vo ka­pi­ta­lo ir dar­bo jė­gos ju­dė­ji­mo pri­nci­pu. „Ne­ma­no­me, kad vals­ty­bė ką nors lai­mės, jei pa­suk­si­me kai ku­rių ki­tų ša­kų įmo­nių pra­min­tu ta­ku ir įmo­nes re­gis­truo­si­me ki­to­se ša­ly­se. Miš­ko sa­vi­nin­kai ti­ki­si, kad vals­ty­bės va­do­vė ne­sku­bės eks­pe­ri­men­tuo­ti ir vis­ką ge­rai iš­ana­li­zuos prieš pa­si­ra­šy­da­ma pa­sku­bo­mis pri­im­tą ne­dis­ku­tuo­tą įsta­ty­mą", – LŽ kal­bė­jo Lie­tu­vos miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos va­do­vas.

Pilną Kazimiero ŠLIUŽO straipsnį "Seimas miško savininkų neišgirdo - užkrovė mokestį" galite perskaityti "Lietuvos žinių" internetinėje svetainėje čia...>>>