Naujienos

2015 - 05 - 15

Socialdemokratas A.Palionis pasiūlė panaikinti Generalinę miškų urėdiją

Siūloma panaikinti Generalinę miškų urėdiją, jos kompetencijas priskiriant Miškų tarnybai ir Miškų departamentui. Tai numatančią Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 5, 18 straipsnių pakeitimo projektą Nr. XIIP-3095 2015-05-15 įregistravo Seimo narys socialdemokratas Andrius Palionis.

„Kompetencijos dubliavimas visuomenėje įneša teisinio neaiškumo, neapibrėžtumo. Nėra racionali tokia valstybės institucijų sistema, kai vienos institucijos kompetencija paskirstoma steigiant kelias, savo esme identiškas institucijas. Taip sukuriamas dvigubas administracinis aparatas.

Seimo Biudžeto ir finansų bei Etikos
ir procedūrų komitetų
narys
socialdemokratas
Andrius Palionis

Šiuo metu Lietuvos Respublikos miškų įstatymas ir kiti teisės aktai numato, jog miškų  atkūrimą, apsaugą bei naudojimą reguliuoja įstaiga prie Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba, Aplinkos ministerijos administracinis padalinys Miškų departamentas bei miškų urėdijos, kurias koordinuoja Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. Tokia vieną sritį reguliuojančių įstaigų gausa yra akivaizdžiai perteklinė. Nėra būtinas Generalinės urėdijos, kaip miškų urėdijas koordinuojančios institucijos egzistavimas, kadangi ši kompetencija gali būti priskirta ir kitoms minėtoms institucijoms, kurios yra pakankamai kompetentingos ir turinčios teisinių instrumentų įgyvendinti įstatymo projektu joms priskirtinas funkcijas. Miškų departamento nuostatuose numatyta, jog ši institucija dalyvauja formuojant miškų ūkio politiką ir strategiją, organizuoja ir koordinuoja, jos įgyvendinimą; organizuoja miškų tvarkymą pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, miškų ekosistemų, biologinės įvairovės miškuose, kraštovaizdžio stabilumo išsaugojimą, miško išteklių racionalų naudojimą, miškų apsauginių savybių stiprinimą, Lietuvos teritorijos miškingumo ir miškų produktyvumo didinimą ir vykdo kitas jai priskirtas funkcijas. Miškų tarnyba, pagal šio įstaigos nuostatus atlieka valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę, išduoda atitinkamus leidimus, kontroliuoja miškotvarkos darbų kokybę bei vykdo kitas jos kompetencijai priskirtas funkcijas. Kadangi šios dvi institucijos priėmus atitinkamus įstatymą įgyvendinančius aktus galėtų vykdyti šiuo metu generalinei miškų urėdijai įstatymu priskirtas funkcijas, įstatymo projektu siūloma, jog Valstybinė miškų tarnyba galėtų reguliuoti šiuo metu Generalinės miškų urėdijos reguliuojamas sritis: miškų urėdijų veiklos koordinavimą, atlikti miškų urėdijų savininko teises, nustatyti miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas, organizuoti bendrą valstybinę priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemą. Tuo tarpu Miškų departamentas galėtų organizuoti ir koordinuoti miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą.

Tokiu būdu būtų sumažintas administracinis aparatas, efektyviau vykdomas miškų atkūrimas, apsauga ir naudojimas, sumažintos patiriamos sąnaudos, užtikrinamas teisinis aiškumas, sprendimų pastovumas ir neprieštaringumas, sumažėtų ginčų tarp institucijų ir sutrumpėtų skundų nagrinėjimas bei būtų sutaupyta ūkio subjektų bei valstybės biudžeto lėšų“,- konstatuojama Aiškinamajame rašte prie įstatymo projekto.


Su dokumentais susipažinti galima Seimo svetainėje: