Naujienos

2016 - 12 - 02

Europos žemės savininkų organizacijos ELO Generalinėje Asamblėjoje aptarti artimiausio pusmečio ir perspektyviniai planai

Š.m. lapkričio 28 – gruodžio 1 d.  Europos žemės savininkų organizacija (ELO) surengė Generalinę Asamblėją (GA) Maltoje, mažiausioje ES valstybėje narėje, kuri pirmąjį 2017 m. pusmetį pirmininkaus Europos Tarybai. Pagrindinės šios ELO GA temos – žemės nuosavybės teisės, žemės konsolidavimas, LULUCF (žemės naudojimas, žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė), ekologinio ūkininkavimo reforma, ir BŽŪP ateitis. Kadangi GA rengiama du kartus per metus, sekanti šio aukščiausio  ELO valdymo organo susirinkimo data numatyta 2017 m. viduryje Estijoje, perimsiančioje iš Maltos pirmininkavimą ET.

Buvo svarstoma daug svarbių klausimų, pradedant ELO veiklos prioritetais bei pasiekimais ir baigiant sekantį pusmetį ES Tarybai pirmininkaujančios Maltos prioritetais. Darbotvarkėje - ir Brexit, ir LULUCF, ir Visuotinis klimato kaitos susitarimas, Bendroji žemės ūkio politika ES, žemės koncentracijos bei daugelis kitų klausimų.

Maltos Vyriausybės atstovai pristatė prezidentavimo ET prioritetus, į ELO Generalinę Asamblėją atvyko Maltos tvarios plėtros, aplinkos ir klimato kaitos ministras Jose Herrera.

ELO GA dalyvavo gausi delegacija iš Lietuvos: Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas ir ELO viceprezidentas dr. Algis Gaižutis ir asocacijos administracijos vadovė Neringa Černajienė, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas (LŠŪS) Vidas Juodsnukis, LŠŪS ekspertas dr. Ojaras Purvinis, Žemės ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė ir dar keli LŠŪS nariai.

[bus papildyta vėliau]