Naujienos

2017 - 11 - 29

Rengiamasi keisti miško kelių priežiūros ir remonto tvarką

Aplinkos ministerija parengė Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarką nauja redakcija ir atsiuntė LMSA derinimui. [Susipažinti su  AM teiktu pakeitimų projektu galite paspaudę šią nuorodą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1267023 ] LMSA rašto Nr 67 kopiją pridedame susipažinimui čia...>>>

Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) apsvarstė Vyriausybės nutarimo „Dėl Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą. Siūlymai išryškinti tekste:

1. Siūlome Tvarkoje numatyti, kad šį tvarka būtų taikoma visoms vieningai apskaitomoms ir naudojamoms urėdijoms skiriamoms valstybės lėšoms bendrai miško kelių priežiūrai ir taisymui tiek iš valstybės biudžeto Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos, tiek ir iš  Kelių priežiūros ir plėtros programos bei valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos biudžete skiriamų lėšų keliams.

1.Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės lėšomis finansuojamų bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose organizavimą ir atlikimą [...]

[...] 4.  Tinkamos valstybės lėšomis finansuoti iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos miško kelių priežiūros išlaidos: [...]

[...] 5.  Tinkamos valstybės lėšomis finansuoti iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos miško kelių taisymo (remonto) išlaidos: [...]

 2. Būtina spręsti bešeimininkių kelių problemą ir numatyti, kad miškų plotuose esantys vietinės reikšmės vidaus bendro naudojimo miško keliai, kurie nėra privačių savininkų nuosavybėje, turi būti priskirti į valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdijos balansą. Kartu reikia spręsti visų vietinės reikšmės vidaus kelių užfiksavimą Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre, nes valstybės lėšomis finansuojamuose miškotvarkos darbuose iki šiol nėra teikiama tokia užduotis ir to pasekoje didelė dalis reikalingų remontuoti miško kelių (ypač- einančių per privačių miškų plotus) nėra fiksuojami miškų valstybės kadastre. 

3. Vadovaujantis Aprašu prižiūrimi ir taisomi (remontuojami) į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre registruotus miško žemės sklypus patenkantys miško keliai, kurie pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą priskiriami III ir IV kategorijų vienos eismo juostos vietinės reikšmės vidaus keliams arba kiti vidaus keliai, įtraukti į į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą. Jei šie keliai nėra privačių savininkų nuosavybėje, jie priskiriami  į valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos balansą.

 3. Numatyti, kad  būtų atidaryti mažieji karjerai, kurie būtų naudojami vietinių bendro naudojimo miško kelių remontui. Jei nėra tinkamo grunto, turėtų būti kaupiamas atvežtinis žvyras, kurį norintys kelią remontuoti miškų savininkai ir valdytojai galėtų gauti nemokamai. 

4.  Kad racionaliau būtų naudojamos kelių priežiūrai skiriamos lėšos:

- įpareigoti urėdijas kelius tvarkyti naudojant pirmiausiai urėdijos veiklos teritorijoje esančius žvyro ir smėlio išteklius (karjerus)

-- numatyti galimybę, kad būtų galima kartu tvarkyti ir per kitas naudmenas einantį kelią iki miško, kai tvarkomas miško kelias, analogiškai, kaip KPP 2014-2020 priemonėje „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, kur prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriama išlaidos vidaus reikšmės keliams, t. y. juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojamiems keliams (privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų ir visiems kitiems keliams, nepriskirtiems viešiesiems keliams) skiriama  ne daugiau kaip  25 proc. lėšų nuo bendros projekto vertės.

- Siekiant, kad samatos nebūtų dirbtinai didinamos, miško kelio ruožo priežiūros ir taisymo įkainius paskaičiuoti įvertinant per paskutiniuosius 5 metus urėdijų faktines išlaidas analogiškiems darbams.

- 4.2 punkte- neaišku, kaip skirstomos lėšos sniego valymui, nes gauname nemažai nusiskundimų, kad kelias valomas dažniausiai kai vykdomi kirtimo darbai urėdijoje ir tikrai ne tada, kai kertamas privatus miškas.

Todėl siūlome II skyrių tikslinti sekančiai:

4. Tinkamos valstybės lėšomis finansuoti iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos miško kelių priežiūros išlaidos:

4.1. užvirtusių medžių, kelio juostoje esančios sumedėjusios augalijos ir kitų saugiam eismui ir miško kelio naudojimui pagal paskirtį trukdančių kliūčių pašalinimas nuo miško kelio;

4.2. sniego valymas nuo miško kelių žiemą, įskaitant privažiavimus iki tuo metu eksploatuojamų biržių visų nuosavybės formų miškuose;

4.3. su miško keliu susijusių statinių (griovių, nuovažų, pralaidų ir kitų) priežiūros darbai;

4.4. medžiagų, reikalingų miško keliams prižiūrėti, įsigijimas, naudojant pirmiausiai urėdijos veiklos teritorijoje esančius žvyro ir smėlio išteklius (karjerus).

4.5. papildomos grunto sankaupos greitai gendančiuose ruožuose miško kelio duobių ir provėžų užpylimui žvyru.

5.  Tinkamos valstybės lėšomis finansuoti iš iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos miško kelių taisymo (remonto) išlaidos:

5.1. miško kelio duobių ir provėžų užpylimas žvyru ar kita tam tinkama medžiaga ir paviršiaus sutankinimas ir išlyginimas, papildomos grunto sankaupos greitai gendančiuose ruožuose;

5.2. miško kelio dangos atnaujinimas – užpylimas žvyru, sutankinimas ir (ar) išlyginimas (profiliavimas);

5.3. kiti su miško keliu susijusių statinių (griovių, nuovažų, pralaidų ir panašiai) taisymo (remonto) darbai ir apsisukimo aikštelių įrengimas ir per kitas naudmenas einantį kelią iki miško, kai tvarkomas miško kelias (skiriama  ne daugiau kaip  25 proc. lėšų nuo bendros projekto vertės);

5.4. medžiagų, reikalingų miško keliams taisyti (remontuoti), įsigijimas.

 5. Naujoje Tvarkos projekto redakcijoje neliko jokio konkretumo, kiek lėšų ir iš kokių šaltinių yra skiriama kelių priežiūrai ir taisymui, todėl siūlome tikslinti Tvarkos III skyriaus 6 punktą:

6.  Bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose valstybės lėšomis (t.y. Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos, Kelių priežiūros ir plėtros programos, valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos biudžete keliams skiriamomis ir kt. lėšomis) organizuoja ir įgyvendina valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – miškų urėdija) ir jos filialai. Kiekvienas miškų urėdijos filialas šiuos darbus organizuoja savo veiklos teritorijoje esančiuose miškuose.

6. Tvarkoje tikslinga atskirame skyriuje aptarti taisykles, reglamentuojančias kada ir kuriam laikui urėdijos filialai gali uždaryti kelius ar apriboti eismą (tiek remontuojamuose keliuose, tiek ir jų ekspluatacijos metu).

7. Į prioritetinius atrankos kriterijus nustatant miško kelius ar jų atkarpas, kuriuose būtina atlikti priežiūros ir taisymo darbus einamaisiais kalendoriniais metais, siūlome įtraukti tokius kriterijus: „miško keliui, einančiam per didesnes gamybos apimtis turinčius miškus, ypač- keliams, patiriantiems didžiausias apkrovas transportuojant medieną„. Taipogi „miško keliams, esantiems vieninteliu privažiavimo keliu iki gyvetojų namų„ :

7.  Aplinkos ministro įsakymu bendrai miško kelių priežiūrai ir taisymui (remontui) skirtas Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos valstybės lėšas miškų urėdija paskirsto pagal miškų urėdijos filialų veiklos teritorijas vadovaudamasi šiais kriterijais:

7.1. 20 proc. lėšų proporcingai paskirstoma pagal kiekvieno miškų urėdijos filialo veiklos teritorijoje esančių miškų plotą;

7.2. 20 15 proc. lėšų proporcingai paskirstoma pagal kiekvieno miškų urėdijos filialo veiklos teritorijose esančių miško kelių ilgį;

7.3. 20 proc. lėšų proporcingai paskirstoma pagal kiekvieno miškų urėdijos filialo veiklos teritorijoje esančių privačių miškų valdų plotą;

7.4. 20 proc. lėšų proporcingai paskirstoma pagal kiekvieno miškų urėdijos filialo veiklos teritorijoje esančių užmirkusių (L, U ir P hidrotopo) miško augaviečių plotą;

7.5. 10 proc. lėšų proporcingai paskirstoma pagal kiekvieno miškų urėdijos filialo veiklos teritorijoje esančių rekreacinių miškų plotą ir miško kelius, esančius vieninteliu privažiavimo keliu iki gyventojų namų;

7.6. 10 15 proc. lėšų proporcingai paskirstoma pagal kiekvieno miškų urėdijos filialo veiklos teritorijoje esančių miškų naudojimo apimtis, ypač- keliams, patiriantiems didžiausias apkrovas transportuojant medieną.

8. Tikslinti 8 punktą dėl Komisijos sudėties ir funkcijų:

8. Prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašą kiekvieno miškų urėdijos filialo veiklos teritorijoje sudaro ir atliktus darbus kontroliuoja bei priima miškų urėdijos vadovo ar jo įgalioto asmens šiam miškų urėdijos filialui tvirtinama komisija (toliau – Komisija), kuri susideda iš:

8,1. vieno miškų urėdijos filialo atstovo – Komisijos pirmininko;

8.2. miškų urėdijos filialo veiklos teritorijoje esančių savivaldybių atstovų – kiekviena savivaldybė turi teisę į Komisiją skirti vieną atstovą;

8.3. miško savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų) atstovų – kiekviena nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu realiai veikianti organizacija (asociacija) turi teisę į Komisiją skirti po vieną atstovą nuo kiekvienos miškų urėdijos filialo veiklos teritorijoje esančios savivaldybės;

8.4. vieno Valstybinės miškų tarnybos atstovo;

8.5. vieno Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovo.

9. Tikslinti Tvarkos 10 punkte nustatomus kriterijais ir atitinkamus jų įverčius balais:

10. Komisija, sudarydama prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašą, privalo apžiūrėti siūlomus įtraukti kelius natūroje ir vadovautis šiais kriterijais ir atitinkamu jų įverčiu balais:

10.1. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina vien per privačias miško valdas, – skiriama 30 balų;

10.2. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina per privačias miško valdas ir valstybinių miškų valdas, kuriose miškų naudojimo apimtys yra didesnės ir dėl to keliai patiria didžiausias apkrovas transportuojant medieną – skiriama 20 25 balų;

10.3. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina vien per valstybinių miškų valdas, – skiriama 10 balų;

10.4. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina per užmirkusių augaviečių miškus, – skiriama 20 15 balų;

10.5. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina per didelės miško gaisrų rizikos laipsnio miškus, – skiriama 15 balų;

10.6. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina per rekreacinius miškus ir miško kelius, esančius vieninteliu privažiavimo keliu iki gyventojų namų; – skiriama 10 balų.

10. Patikslinti Tvarkos 11 punktą

11.  Prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į kiekvienam miško keliui ar jo ruožui skirtų balų skaičių – aukštesnė vieta skiriama miško keliui ar jo ruožui, surinkusiam daugiau balų. Jeigu dviem ar daugiau miško kelių ar jų ruožų skirta vienodai balų, – pirmenybė suteikiama miško keliui ar jo ruožui, kuris eina per daugiau privačių miško valdų; jeigu šiuo kriterijumi vadovaujantis neįmanoma nustatyti pirmenybės, prioritetas skiriamas keliui ar jo ruožui, kuriame miškų naudojimo apimtys yra didesnės ir dėl to kelias patiria didžiausias apkrovas transportuojant medieną, ar  kurį numatyta taisyti (remontuoti), o jeigu vadovaujantis minėtais kriterijais pirmenybės neįmanoma nustatyti, prioritetas skiriamas ilgesniam miško keliui ar jo ruožui. 

11. Papildyti Tvarkos 17 punktą:

17.  Miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai teikia Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos valstybės lėšų panaudojimo viešą ataskaitą apie padarytus darbus ir jų kainas aplinkos ministro nustatyta tvarka.

12. Tvarkoje tikslinga atskirame skyriuje aptarti taisykles, reglamentuojančias tvarką  ir atvejus, kaip galima būtų kompensuoti (aiškiai fiksuotais įkainiais ir tvarka) privatiems miško savininkams ar valdytojams už nuosavomis lėšomis atliktą bendro naudojimo vietinio miško kelio priežiūrą ir taisymą. Juk daug miško kelių reikalauja remonto, ne visur urėdijos filialai galės/spės iš karto.

 LMSA inf.