Naujienos

2017 - 12 - 05

Siekiama suteikti papildomą impulsą Europos Sąjungos miškų strategijai

Miško savininkai ir valdytojai, ekspertai ir mokslininkai reikalauja veiksmingos ir nuoseklios politikos siekiant atverti miškų potencialą, kad būtų galima reaguoti į pagrindinius miškų sektoriui visuomenės keliamus uždavinius. Šią savaitę Briuselyje vyksta eilė renginių, skirtų pasirengti ES miškų strategijos įgyvendinimo vertinimui ir aptarti ateities perspektyvoms Europos Parlamente bei Europos Komisijoje.

ES Miškų strategija buvo priimta 2013 metais (atnaujinus iki tol nuo 1998 m. galiojusią ES Miškų ūkio strategiją) [plačiau- čia...>>>]. Jos įgyvendinimo laikotarpiu  numatytas tarpinis strategijos įgyvendinimo įvertinimas- iki 2018 metų.Tai tradiciškai vėluoja, kaip ir dažnas ES procesas, bet yra svarbus žingsnis suaktyvinti miškų sektoriui svarbius procesus tiek ES, tiek ir šalių narių lygmenimis. 

Kad būtų įvertinta jos įgyvendinimo pažanga. Šiuo požiūriu suinteresuotųjų šalių ir mokslinių tyrimų vaidmuo labai svarbus siekiant įvertinti strategijos įgyvendinimą ir nustatyti tobulinimo poreikius. Konkrečiai kalbant, svarbu sutelkti dėmesį į konkrečią patirtį, susijusią su miškų ūkio svarba susiejant aplinką, žmones ir ekonomiką ir tai, kaip valstybėse narėse įgyvendinamas tvarus miškų valdymas.

Kad paskatinti diskusijas ir pateikti vertinimą dėl ES miškų strategijos įgyvendinimo šį pirmadienį (gruodžio 4 d.) Europos Parlamente  įvyko tam skirtas jungtinis Europos Parlamento Žemės ūkio ir Kaimo plėtros (AGRI), Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) ir Aplinkos, visuomenės sveikaltos ir maisto saugos (ENVI) Komitetų posėdis, kuriame vyko išplėstinis klausymas tema „ES miškų strategija“ [plačiau- čia...>>>]

[Peržiūrėti 2017-12-04 EP AGRI, ENVI ir ITRE komitetų jungtinio posėdžio video įrašą galima čia...>>> ]

Po šio jungtinio posėdžio Europos Parlamento salėje,  EP Intergrupės “Klimato kaita, Bioįvairovė ir Darni Plėtra” ir EP narių Ulrike MüllerMiapetra Kumpula-Natri ir Andrzej Grzyb iniciatyva Europos Parlamente buvo surengta diskusija “The Review of the EU Forest Strategy: Fostering policy coherence on the multifunctional role of forests”, kurioje toliau kalbėta apie ES miškų strategijos vaidmenį bei perspektyvas, dalyvaujant  miškų savininkams, valstybinių miškų valdytojams, politikos formuotojams ir kitų suinteresuotųjų šalių atstovams.

Austrijos Miškų tyrimų centro direktorius Peter Mayer pristatė įkvepiantį pagrindinį pranešimą, pristatydamas miškų sektoriaus vystymąsi santykyje su globaliomis visuomenės  vystymosi tendencijomis ir atkreipdamas dėmesį į būtinybę  politikos nuoseklumui priimant sektoriaus valdymo sprendimus.

Grupės diskusijoje daugiausia dėmesio skirta dabartinei ES miškų strategijai ir jos įtakos stiprinimui kitoms  mišku susijusioms  ES politikoms.

Buvo aptartas miškų ūkio vaidmuo kovojant su klimato kaita ir kaip ES miškų sektorius gali prisidėti prie tvaraus vystymosi tikslų.

Mokslinių tyrimų, inovacijų, žinių mainų, investicijų, puoselėjant praktiką, mokslo ir politikos dialogą ir ypač nuoseklios politikos poreikį buvo pabrėžta susiskaidžiusios politinės aplinkos kontekste ir didėja lūkesčius, taip pat galimybes rasti sprendimus, susijusius su mišku.

Apibendrinant vykusią diskusiją, padaryta išvada, kad nors daugelis ES politikos pokyčių daro vis didesnį poveikį miškų ūkiui ir miško sektoriui visumoje, jose dar nepakankamai atsižvelgiama į iššūkius ir daugiafunkcinį tvarų miškų valdymą bei reikšmingą medienos produktų panaudojimo įvairiose srityse potencialą.

Viena svarbiausių diskusijų metu suformuotų nuomonių buvo ta, kad ES miškų strategija turi tapti realiu ES miškų sektoriaus plėtrai skirtos politikos pagrindu.

Lietuvos miško savininkų asociaciją atstovauja LMSA pirmininkas dr.Algis Gaižutis.

LMSA inf.