Naujienos

2018 - 12 - 10

JT Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai -70 metų

Šiandien sukanka 70 metų kaip Jungtinių Tautų Organizacijos (JT) Generalinė Asamblėja 1948.12.10 priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai buvo pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves!

Primenant kai kurias nuostatas [plačiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278385]:
 
17 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę tiek vienas, tiek kartu su kitais turėti nuosavybę.
2. Iš nieko nuosavybė negali būti savavališkai atimta.

29 straipsnis
1. Kiekvienas turi pareigas bendruomenei, kurioje vienintelėje yra galimas laisvas ir visokeriopas jo asmenybės vystymasis.
2. Kiekvienam, kuris naudojasi savo teisėmis ir laisvėmis, gali būti taikomi tik tokie apribojimai, kokie yra nustatyti įstatymo, tik tam, kad būtų užtikrintas kitų teisių ir laisvių pripažinimas ir pagarba joms ir kad demokratinėje visuomenėje būtų laikomasi teisėtų moralės, viešosios tvarkos ir visuotinės gerovės reikalavimų.
3. Šiomis teisėmis ir laisvėmis jokiais atvejais negali būti naudojamasi tam, kas prieštarauja Jungtinių Tautų tikslams ir principams.
 
30 straipsnis
Jokia šios Deklaracijos nuostata negali būti aiškinama kaip kuriai nors valstybei, grupei ar asmeniui suteikianti kokią nors teisę vykdyti veiklą arba atlikti veiksmus, kuriais siekiama panaikinti šioje Deklaracijoje paskelbtas teises ir laisves.
 
Deklaracija aktuali kaip niekada. Žmogaus Teisės dažnai užmirštamos, jas tenka ginti nuo piktavalių, rėksnių, populistų ir tik juos girdinčių politikų.
 
Plačiau pasiskaityti apie žmogaus teisių apsaugos raidą galima V.Petkaus straipsnyje Žmogaus teisės Vakarų pasaulyje ir Lietuvoje. // Pozicija, 1994 m. sausis, p. 1. čia...>>>

Sekite naujienas LMSA paskyroje soc.tinkle Facebook: