Naujienos

2020 - 06 - 29

Seimas sprendžia, ar privačiose valdose norintiems pasirinkti gamtos gėrybių prieš tai reikės atsiklausti savininkų

Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos iniciatyva Seime vėl pasikėsinta atimti privačių miško savininkų teisę į asmens saugumą ir privatumą. Primygtinai siekiama panaikinti nuo 1999 m. galiojančią ir niekam nekliūvančią Laukinės augalijos įstatymo nuostatą, įpareigojančią privačiose valdose norinčius pasirinkti gamtos gėrybių prieš tai atsiklausti žemės, miško bei vandens telkinių savininkų, valdytojų ir naudotojų. Dauguma padorių lankytojų ir dabar savavališkai nesiveržia į miško apsuptyje įsikūrusių sodybų teritorijas grybauti ar uogauti, nes augantis sąmoningumas bei galiojantis teisinis reguliavimas palaipsniui formuoja visuomenėje pagarbaus elgesio normas.

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika jau praeitais metais užsimojo panaikinti jau trečią dešimtmetį galiojančią Laukinės augalijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, nustatančią, kad „Privačiuose miškuose, esančiuose ne toliau kaip 100 m nuo jų savininkų sodybų, ir ne miško žemėje laukinės augalijos išteklius naudoti leidžiama tik gavus žemės, miško ar vandens telkinių savininkų, valdytojų ir naudotojų sutikimą ar leidimą”. [Apie tai išsamiai: https://bit.ly/38cqV4p]

Bet gražiausiai atsiskleidė visos politikų pažiūros, kuomet svarstant pateiktą projektą Seimui kelis kartus nepritarus K.Mažeikos siūlymams, jis kartu su bendražyge žalvalstiete Virginija Vingriene vėl bandė pakeisti įstatymą jau priėmimo metu. Tas vėl nepavyko (dėka Seimo narių Viktoro Rinkevičiaus ir Simono Gentvilo išsakytų argumentų), tačiau diskusija įsiplieskė tokia karšta, kad broleli tu mano...

Keista, kad Seimo nariai (toks įspūdis susidaro) net nepaskaitė pačio Seimo Teisės departamento rengtos išvados dėl būtent šių pakeitimų [Seimo Teisės departamento išvadą, kurioje labai aiškai teisiniai argumantai yra surašyti: https://bit.ly/31tok4E]

Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 nauja redakcija-projektas  [https://bit.ly/38dm9DA]

Galiausiai šį pirmadienį vykusiame nenumatytame Seimo posėdyje įstatymas nepriimtas, kadangi balsuoti neužsiregistravo 71 Seimo narys. Dėl priėmimu numatyta balsuoti sekančią dieną- antradienį. [patikslinimas: Po konservatoriaus Jurgio Razmos pasiūlymo frakcijos vardu 2020-06-30, įstatymo priėmimas nukeliamas į sekantį podėdį (t.y. jau tik į Seimo rudens sesiją)]

O pilną diskusiją įstatymo priėmimo metu žiūrėkite čia:

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Seimo nenumatyto posėdžio Nr.430   stenogramos:

[...] 15.29 val.

Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1226 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3816(3) (pri­ėmi­mas)

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3816(3). Pri­ėmi­mas. Šį įsta­ty­mą su­da­ro du straips­niai. 1 straips­nis su­si­de­da iš 21 straips­nio. Pra­ne­šė­ja – V. Ving­rie­nė. Pra­šau. Ap­tar­si­me gau­tus Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 2, 3 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 4 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Tei­sės de­par­ta­men­tas iš­sa­kė pa­sta­bą dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, ku­ri įvar­dy­ta, kad vyk­do vals­ty­bi­nį lau­ki­nės au­ga­li­jos funk­ci­jų val­dy­mą. Jie iš­reiš­kė abe­jo­nę, kad nie­kur čia ne­nu­ma­ty­tos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos funk­ci­jos, ta­čiau ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė įvar­din­da­mas, kad iš tik­rų­jų Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja yra įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja iš­duo­dant lei­di­mą dėl in­va­zi­nių rū­šių že­mės ūky­je. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir ati­tin­ka­mai…

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Jūs dėl vi­so ar dėl šio Tei­sės de­par­ta­men­to… Ger­bia­mas V. Rin­ke­vi­čius – mo­ty­vai prieš dėl Tei­sės de­par­ta­men­to…

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Man tru­pu­tį kar­tais keis­ta, kad…

PIRMININKĖ. …pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). …Tei­sės de­par­ta­men­tas įsi­jun­gė į po­li­ti­nius spren­di­mus. Čia yra ne tei­sės, ne tech­ni­nis, o po­li­ti­nis spren­di­mas. Ka­dan­gi jau esu ne kar­tą mi­nė­jęs ir tei­kęs pa­tai­sas dėl šio straips­nio, vis dėl­to pa­so­din­ti lau­ki­niai au­ga­lai yra že­mės ūkio ver­slo da­lis, to­dėl šia­me pro­jek­te tu­ri da­ly­vau­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. To­dėl siū­lau pa­lik­ti, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja taip pat bū­tų ši­ta­me pro­ce­se kar­tu su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir nu­sta­ty­tų tas tai­syk­les.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pa­tiks­li­nu dėl Tei­sės de­par­ta­men­to ko­mi­te­to pri­im­tą po­zi­ci­ją. Sei­mo na­riai ga­li iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę ir ją iš­reiš­kia dėl vi­so straips­nio, kai mes bal­suo­si­me dėl 4 straips­nio. Įver­ti­no­me Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mą, ko­mi­te­to ar­gu­men­tus. Ant­ra­sis Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas taip pat re­dak­ci­nio po­bū­džio. V. Rin­ke­vi­čius iš­sa­kė sa­vo ar­gu­men­tus dėl 4 straips­nio prieš.

Da­bar mo­ty­vai už – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš la­bai trum­pai. Iš tie­sų ko­mi­te­te bu­vo ak­ty­vios dis­ku­si­jos ir ko­mi­te­to na­riai, ma­nau, tik­rai adek­va­čiai įver­ti­no bū­tent tei­si­nius as­pek­tus, kas yra api­brė­žia­ma tiek Kon­sti­tu­ci­jo­je, tiek as­mens nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je že­mė­je. To­dėl tur­būt rei­kė­tų pa­lai­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę ir aš tam pri­ta­riu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me dėl 4 straips­nio pri­ėmi­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me už 4 straips­nį. Sei­mo na­riai, ka­dan­gi iš­si­sky­rė nuo­mo­nės, da­bar bal­suo­ja­me pa­straips­niui ir už 4 straips­nį. (Bal­sai sa­lė­je)

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Už ko­mi­te­to nuo­mo­nę. O mes už 4 straips­nį…

PIRMININKAS. Už vi­są 4 straips­nį, su­re­da­guo­tą ko­mi­te­to.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už 4 straips­nio pri­ėmi­mą 49, prieš – 3, su­si­lai­kė 22. 4 straips­nis pri­im­tas.

5 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas re­dak­ci­nio po­bū­džio. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir mes pri­ta­ria­me. 5 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. 6 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti. 7 strai­ps­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė vi­sam 1 straips­niui, o 2 strai­ps­niui pri­ta­rė iš da­lies.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Taip. Čia pa­ko­men­tuo­ti?

PIRMININKAS. Mes taip pat pri­ta­ria­me. Nė­ra prieš­ta­ra­vi­mų.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Čia tie­siog…

PIRMININKĖ. Dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų mes ne­bal­suo­ja­me. Tik dėl vi­so straips­nio, jei­gu pa­gei­dau­si­te, ko­le­gos, pra­šom.

Da­bar ap­ta­rė­me pa­siū­ly­mus ir dėl vi­so 7 straips­nio. Mo­ty­vai. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai dėl 7 straips­nio? Taip. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai prieš. At­si­pra­šau, pir­miau­sia dėl Tei­sės de­par­ta­men­to. Su­ta­rė­me.

To­liau. Sei­mo na­riai K. Ma­žei­ka, V. Ving­rie­nė tei­kia pa­siū­ly­mą. Ku­ris pri­sta­to­te? Ar pa­ti V. Ving­rie­nė?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš pri­sta­ty­siu.

PIRMININKĖ. Pra­šau.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia anks­tes­nis bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, kad ne­pa­grįs­tai bu­vo iš­brauk­ta iš anks­tes­nės re­dak­ci­jos, kad ne miš­ko že­mė­je ren­kant rie­šu­tus rei­ka­lin­gas sa­vi­nin­ko su­ti­ki­mas. Ko­mi­te­tas da­bar šią nuo­sta­tą grą­ži­no, o mū­sų su K. Ma­žei­ka dar pa­pil­dy­mas, kad ren­kant rie­šu­tus, gry­bus ir uo­gas pri­va­čio­je ne miš­ko že­mė­je 100 met­rų at­stu­mu nuo sa­vi­nin­kų so­dy­bų bū­tų rei­ka­lin­gas sa­vi­nin­ko su­ti­ki­mas, ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, iš­dės­ty­da­mas ir su­jung­da­mas abu šiuos…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Da­bar no­ri­me iš­si­aiš­kin­ti, Si­mo­nai Gent­vi­lai, dėl šio Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mo. S. Gent­vi­las kal­bės prieš pa­siū­ly­mą.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai pras­tas pa­siū­ly­mas ir yra orien­tuo­tas į tai, kad pri­va­tus že­mės sa­vi­nin­kas, tu­rin­tis pie­vą, ga­li ne­leis­ti rink­ti juo­se gry­bų, uo­gų ar rie­šu­tų tik­tai 100 met­rų at­stu­mu, o jei­gu jis tu­ri miš­ką, iš vi­so žmo­nėms bus leis­ta vaikš­čio­ti pa­lei pa­lan­ges ir tai bus va­di­na­ma le­ga­liu vaikš­čio­ji­mu, nes miš­ko že­mės tu ne­ga­li ap­si­tver­ti, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai lai­kai gy­vū­nus, pa­vyz­džiui, da­nie­lius, el­nius ar dar ką nors. Ki­taip ta­riant, ne­ga­lė­da­mas ap­si­tver­ti miš­ko že­mės tu ri­zi­kuo­ji – pri­ėmus šią nuo­sta­tą, da­bar žmo­nėms bus leis­ta vaikš­čio­ti pa­lei ta­vo lan­gus ir žiū­rė­ti pro ta­vo lan­kus. Man at­ro­do, tam tik­rai ne­rei­kė­tų pri­tar­ti. Ir vi­sam pa­siū­ly­mui, tai yra vi­sam 7 straips­niui ne­rei­kė­tų pri­tar­ti, nes yra pa­vo­jus, kad iš es­mės mes ne­be­gerb­si­me pri­va­taus že­mės sa­vi­nin­ko ir čia, at­krei­piu dė­me­sį į ger­bia­mus vals­tie­čius, jūs esa­te ir at­sto­vau­ja­te že­mės sa­vi­nin­kams, kad 100 met­rų at­stu­mu nuo so­dy­bos žmo­gus, rink­da­mas jū­sų že­mė­je rie­šu­tus, ne­tu­rės at­si­klaus­ti.

Ant­ras da­ly­kas. Jei­gu jūs tu­rė­si­te pri­va­tų miš­ką, tai iš­vis pa­lei jū­sų pa­lan­ges ga­lės vaikš­čio­ti, nes jūs ir 100 met­rų at­stu­mu ne­be­ga­lė­si­te už­draus­ti nei gry­bų, nei uo­gų, nei rie­šu­tų rin­ki­mo. Kur mes ei­na­me? 30 me­tų ga­lio­jo nuo­sta­ta, kad Lie­tu­vo­je ne­ga­li­ma 100 met­rų at­stu­mu pa­lei žmo­gaus lan­gus lan­ky­tis, tai da­bar tai iš­tri­na­me. Aš griež­tai pa­si­sa­kau prieš.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. K. Ma­žei­ka – mo­ty­vai už pa­siū­ly­mą.

K. MAŽEIKA (LVŽSF)Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Jūs ne­ga­li­te kal­bė­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF)Ga­liu.

PIRMININKĖ. Ga­li, ga­li, nes V. Ving­rie­nė pri­sta­tė. Pra­šom.

K. MAŽEIKA (LVŽSF)Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ne­ži­nau, koks žai­bas tren­kė ko­le­gai Si­mo­nui į gal­vą, tur­būt de­kla­ra­vo sa­vo tur­tus iki lie­pos 1 die­nos ir pa­ma­tė, kad tu­ri daug so­dy­bų miš­ke ir da­bar jam ap­link lan­gus kaž­kas vaikš­čios. Tur­būt ta bai­mė, ku­ri ko­mi­te­te… mes prieš tai dis­ku­ta­vo­me ir pats ko­le­ga kal­bė­jo, kad tik­rai yra ne­vei­kian­ti tei­si­nė nor­ma, ką pri­sta­tė mums tiek ir mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai, tiek Tei­sės de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai tei­si­nin­kai, kad tai iš tie­sų yra vi­siš­kai ne­vei­kian­ti tei­si­nė nor­ma ir tos pro­ble­mos nė­ra. Gal­būt prie­šin­gu at­ve­ju tur­būt at­si­ras­tų ta tei­sė ir ga­li­my­bė ap­si­tver­ti 100 met­rų te­ri­to­ri­ją, ku­ri yra ap­lin­kui na­mus, bet vėl­gi tu­ri­me at­skir­ti, kaip žmo­gui ži­no­ti, kad yra 100 met­rų kaž­kie­no že­mė, kad tai yra ne vals­ty­bi­nis miš­kas, nes vals­ty­bi­nia­me miš­ke ga­li­ma vaikš­čio­ti vi­sur, ir jei­gu prie kie­no nors so­dy­bos yra vals­ty­bi­nis miš­kas, kaip ga­lė­jo vaikš­čio­ti, taip ir ga­lės vaikš­čio­ti.

Iš tie­sų tas dvi­pras­my­bių kū­ri­mas tur­būt yra di­džiau­sia pro­ble­ma, ku­rią no­ri­ma pa­gi­lin­ti kai ku­rių ko­le­gų siū­ly­mu, iš tie­sų mes siū­lo­me to at­si­sa­ky­ti ir bū­ti nuo­sek­liems, kaip ir iki šiol žmo­nėms ne­draus­ti lan­ky­tis miš­kuo­se, o pri­va­čio­je že­mė­je, ku­ri yra tik­rai gerb­ti­na nuo­sa­vy­bė, tu­ri bū­ti gerb­ti­na, ir na­mų val­do­je ar­ba pri­va­čio­je že­mė­je tik­rai vaikš­čio­ti ir te­nai da­ry­ti ko­kią nors tvar­ką, rink­ti gry­bus, uo­gas, sva­rai­nius ar­ba dar ką nors iš tie­sų nė­ra lei­džia­ma, to­dėl siū­lau pri­tar­ti kom­pro­mi­si­niam ko­mi­te­to siū­ly­mui ir bal­suo­ti už jį.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl K. Ma­žei­kos, V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mo ir ko­mi­te­to su­re­da­guo­to pri­ta­ri­mo – pri­tar­ti iš da­lies.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą 30, prieš – 10, su­si­lai­kė 27. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. V. Rin­ke­vi­čius. Ko­le­gos, tik­rai trum­pos re­pli­kos.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš no­riu re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. Aš džiau­giuo­si, kad Sei­mas vis dėl­to pa­si­el­gė iš­min­tin­gai. Man la­bai keis­ta, 30 me­tų po ne­pri­klau­so­my­bės, mes pa­si­rin­kome (…) rin­kos eko­no­mi­kos ke­lią, pri­va­čios nuo­sa­vy­bės ke­lią. Pra­ėjo 30 me­tų, aš žiū­riu, mes grįž­ta­me to­liau į so­cia­liz­mą. Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, ne­gi ka­da nors pa­va­din­si­me Lie­tu­vos So­cia­lis­ti­ne Res­pub­li­ka? Mes ei­na­me jau prie to, nes vi­sa­liau­di­nė nuo­sa­vy­bė, ei­na kur no­ri, pri­va­ti nuo­sa­vy­bė yra ig­no­ruo­ja­ma. Kon­sti­tu­ci­jos 23 straips­ny­je aiš­kiai pa­ra­šy­ta: nuo­sa­vy­bė yra sau­go­ma.

PIRMININKĖ. Ačiū.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Pri­va­čią nuo­sa­vy­bę sau­go įsta­ty­mai, o čia įsta­ty­mai, at­virkš­čiai, no­ri…

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos…

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). …nuo­sa­vy­bę pa­da­ry­ti vi­siš­kai so­cia­lis­ti­nę.

PIRMININKĖ. Kal­bė­jo­te jau. Emo­ci­jos la­bai iš­reikš­tos, bal­sa­vi­mas įvy­ko, va­di­na­si, ne­lie­ka to pa­siū­ly­mo, aiš­ku, ne­lie­ka ir ko­mi­te­to pri­ta­ri­mo iš da­lies. Lie­ka se­no­ji re­dak­ci­ja. 7 strai­ps­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

8 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas. Pri­ta­ria­ma. Ir mes pri­ta­ria­me ir 8 straips­nį pri­ima­me.

9 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas. Pri­ta­ria­me ir 9 strai­ps­nį pri­ima­me.

10 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas. Pri­ta­ria­me ir 10 strai­ps­nį pri­ima­me.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 straips­niai. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl 18 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas jam ne­pri­ta­rė, nes šio­je da­ly­je kal­ba­ma apie skir­tin­gus da­ly­kus. Siū­lė vie­toj žo­džio „ap­sau­gą“ įra­šy­ti „ap­sau­gos“. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, nes kal­ba­ma apie skir­tin­gus da­ly­kus, sie­kia­ma už­tik­rin­ti lau­ki­nių au­ga­lų, gry­bų ap­sau­gą ir jų iš­tek­lių kon­tro­lę. At­si­žvel­gus į pa­sta­bą, bū­tų sie­kia­ma už­tik­rin­ti ap­sau­gos kon­tro­lę. To­dėl ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. 18 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

19 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­sta­ba. Jai pri­ta­ria­me. 19 strai­ps­nį ga­li­me pri­im­ti.

20 ir 21 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Dė­ko­ju.

1 straips­nį, ku­rį su­da­ro dvi­de­šimt vie­nas straips­nis, ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. Ir 2 strai­ps­nį – įsi­ga­lio­ji­mas – ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. K. Ma­žei­ka. Ko­le­gos, la­bai no­ri­te kal­bė­ti?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­le­gos, aš tik no­rė­jau pa­sa­ky­ti, kad iš tie­sų…

PIRMININKĖ. Trum­pai.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). …tas drau­di­mas ar­ba lei­di­mas vaikš­čio­ti ir ta bai­mė, ku­ri už­go­žia tur­būt pa­grin­di­nį šio pro­jek­to tiks­lą, dėl ko il­gai kal­bė­jo­mės ir dis­ku­ta­vo­me, tur­būt tie ki­ti ly­di­mie­ji pro­jek­tai dėl gy­vū­nų nau­do­ji­mo cir­kuo­se ir taip to­liau – tur­būt ben­dras tiks­las vis tiek iš­lie­ka ge­ras. Tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti ben­drai pro­jek­tą.

O dėl ko­kių nors as­me­ni­nių bai­mių, ma­nau, ga­lė­si­me pa­dis­ku­tuo­ti. Jei­gu bus dar ko­kių nors pa­siū­ly­mų, tik­rai ga­lė­si­me per­svars­ty­ti. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Sy­sas – mo­ty­vai prieš.

A. SYSAS (LSDPF)Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai rei­kia įsta­ty­me pa­kei­ti­mų, bet, kaip sa­ko­ma, ir šaukš­te­lis de­gu­to su­ga­di­na me­daus bač­ką. Aš la­bai no­rė­čiau, kad ko­le­gos, ku­rie iš­trau­kė iš Kon­sti­tu­ci­jos tik vie­ną sau nau­din­gą straips­nį ir juo dis­po­nuo­ja, taip ne­si­elg­tų. Į Kon­sti­tu­ci­ją rei­kia žiū­rė­ti kaip į vien­ti­są do­ku­men­tą, o ne taip, kad… Nuo­sa­vy­bė pri­va­ti­nin­kui yra šven­čiau­sias da­ly­kas, su­pran­tu, bet yra vi­suo­me­nės in­te­re­sas ir, no­riu pri­min­ti, yra ir Kon­sti­tu­ci­jos 47 straips­nis, jis kal­ba apie tai, kad miš­kai yra vi­sų mū­sų gė­ris ir mes juo tu­rė­tu­me ir ga­lė­tu­me nau­do­tis.

Tai kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te bū­tent dėl to? Aš su­pran­tu, kur nors vien­kie­miuo­se, to­liau nuo mies­to. Štai ap­link Vil­nių yra daug miš­kų. Im­ki­me ži­no­miau­sias Tur­niš­kes, pil­nas in­di­vi­du­a­lių na­mų. Da­bar jau ten iš vi­so ir įei­ti ne­bū­tų ga­li­ma, nes ten yra nuo vie­no na­mo iki ki­to ma­žiau kaip 100 met­rų. O ten yra la­bai gra­žūs že­muo­gy­nai, la­bai daug že­muo­gių, kaž­ka­da daug rink­da­vau. Mes už­drau­džia­me net žmo­nėms ei­ti į to­kį miš­ką, nes nuo na­mo iki na­mo bus gal 100 met­rų, gal net 50. Ir ten vi­sa­da žmo­nės ei­da­vo ir gry­bau­ti, ir uo­gau­ti. Da­ro­me meš­kos pa­slau­gą po­nui V. Rin­ke­vi­čiui, jis su­gal­vo­jo, kad 100 met­rų yra tas at­stu­mas, bet tų 100 met­rų įra­šy­mas į įsta­ty­mą ga­li vėl su­po­nuo­ti tvo­rų tvė­ri­mą. Jau ir taip tų tvo­rų už­tek­ti­nai, bet mes vis, užuot pa­si­ti­kė­ję ir ma­tę vi­su­mą ir ki­tus pi­lie­čius, ku­rie ne­ga­li tu­rė­ti nuo­sa­vy­bės miš­ke, kad jie ga­lė­tų įei­ti, vi­so­kiais bū­dais ban­do­me už­draus­ti.

PIRMININKĖ. V. Rin­ke­vi­čius – mo­ty­vai už.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš už vi­są čia da­bar re­gist­ruo­juo­si.

PIRMININKĖ. Už vi­są?

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Už vi­są, ge­rai.

PIRMININKĖ. Na, ko­le­gos, se­ki­te, ste­bė­ki­te po­sė­dį.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Pri­ta­riu pro­jek­tui, nors nė­ra jis to­bu­las, tu­ri trū­ku­mų, bet, ačiū Die­vui, kad bent ne­pri­ta­rė­me tam 7 straips­niui, kad žmo­nių tur­tas ir miš­kas tam­pa vi­sa­liau­di­ne nuo­sa­vy­be. Siū­lau bal­suo­ti už. Nors ne­la­bai to­bu­las, bet vis tiek ge­res­nio ne­tu­ri­me, tai nors už to­kį bal­suo­ki­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. P. Urb­šys – mo­ty­vai prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš su­pran­tu, kad bai­gia­si se­si­ja, bai­gia­si ka­den­ci­ja ir tik­rai yra no­ras gal­būt pri­de­rin­ti įsta­ty­mus prie sa­vo as­me­ni­nių po­rei­kių. Su­ti­ki­me, kur yra pri­im­ta nuo­sta­ta dėl lau­ki­nės aug­me­ni­jos, jūs ne­de­da­te jo­kių ap­ri­bo­ji­mų sa­vi­nin­kams, ku­rie da­bar ga­lės pri­mes­ti sa­vo va­lią žmo­gui, ku­ris ne­ty­čia įeis į pri­va­tų miš­ką ar į pri­va­tų lau­ką. Kur jis at­ras tą len­te­lę, kam jam pa­skam­bin­ti ir su­de­rin­ti, ar aš ga­liu nu­pjau­ti tą gry­bą, ar ne­ga­liu? Jūs iš tik­rų­jų pri­tem­pė­te įsta­ty­mą prie sa­vo to po­rei­kio. Bet keis­ta gir­dė­ti, kad čia yra su­si­ję su Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės įtvir­ti­ni­mu, pri­va­čios nuo­sa­vy­bės ger­bi­mu. Jo­kiais bū­dais pri­va­ti nuo­sa­vy­bė ne­ga­li že­min­ti ki­to žmo­gaus, ku­ris dėl ko­kių nors prie­žas­čių ne­tu­ri tos nuo­sa­vy­bės, ko­kią tu­ri­te jūs, bet jis tu­ri tei­sę Lie­tu­vos že­mė­je nu­si­pjau­ti tą pa­tį gry­bą, nu­si­skin­ti miš­ko uo­gą.

Aš kvie­čiu tuos, ku­rie ne­no­ri da­ly­vau­ti pri­ėmi­me šio įsta­ty­mo, ku­ris iš tik­ro yra orien­tuo­tas į kon­kre­tų as­me­ni­nių in­te­re­sų ten­ki­ni­mą, trauk­ti kor­te­les ir ne­si­re­gist­ruo­ti. Ne­si­tep­ki­me ran­kų.

PIRMININKĖ. V. Ving­rie­nė – mo­ty­vai už. Pra­šau.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia, aiš­ku, rei­kė­tų kal­bė­ti už vi­są įsta­ty­mą, jis per­ke­lia di­rek­ty­vi­nes nuo­sta­tas. Tik­rai ge­ros nuo­sta­tos, bet mes vi­si su­si­kon­cen­tra­vo­me ties vie­nu – bū­tent 100 met­rų at­stu­mu nuo so­dy­bų lei­di­mo ar ne­lei­di­mo gry­bau­ti. Tai aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad gal­būt klai­din­gai su­pran­ta­me, nes pats įsta­ty­mas tik­rai lei­džia daug, net­gi su­de­rin­ti su sa­vi­nin­ku ir pri­va­čio­je miš­ko že­mė­je, tar­ki­me, lup­ti žie­vę, lei­džiant su­lą, ar tuos pa­čius rie­šu­tus rink­ti. Da­bar ši­ta nuo­sta­ta, ku­riai mes pri­ta­rė­me, mes iš tik­rų­jų pa­nai­ki­no­me ga­li­my­bę su­si­de­rin­ti pri­va­čio­je ne miš­ko že­mė­je rie­šu­tau­jant. Tai va čia bu­vo tik­rai klai­da ir ne­su­pra­ti­mas, bet iš prin­ci­po 100 met­rų at­stu­mu mes, ne­leis­da­mi gry­bau­ti miš­ko že­mė­je, tie­siog įve­da­me ne­ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą net­gi su tais pa­čiais pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kais, ku­rie ne­ga­li už­draus­ti, ir iš prin­ci­po ne­ga­li­ma pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją už­draus­ti leis­ti gry­bau­ti miš­ke, ne­svar­bu, ko­kios jis nuo­sa­vy­bės for­mos bū­tų.

Ki­tas as­pek­tas – so­dy­bą prie van­dens tel­ki­nio tu­rin­tys taip pat pri­va­lo 5 met­rus leis­ti pri­ei­ti prie van­dens tel­ki­nio. Tai vėl­gi ne­ly­gia­tei­siš­ku­mas bus ir tuo as­pek­tu. Ma­ny­čiau, ko­le­gos, mes tik­rai pa­da­rė­me klai­dą pri­tar­da­mi ši­tai 100 met­rų nuo­sta­tai, draus­da­mi ap­skri­tai, ne tik ne miš­ko že­mė­je, juo la­biau kad ap­link so­dy­bą yra na­mų val­da ir tik­rai nė­ra taip, kad po lan­gais vaikš­čio­tų. Na­mų val­do­je ne­ga­li­ma, pri­va­čio­je ne miš­ko že­mė­je taip pat ne­ga­li­ma. Na miš­ko že­mė yra ta, kur ga­li­ma rink­ti miš­ko ge­ry­bes, iš­sky­rus ke­le­tą iš­im­čių, kaip ir mi­nė­jau, su­los lei­di­mas, žie­vės rin­ki­mas ar šie­na­vi­mas. Tai­gi, ko­le­gos, ben­dram įsta­ty­mui siū­lau pri­tar­ti, ta­čiau dėl šios nuo­sta­tos tik­rai tu­rė­tu­me at­kreip­ti dė­me­sį ir ne­disk­ri­mi­nuo­ti ki­tų žmo­nių, ku­rie gal­būt ne­tu­ri sa­vo so­dy­bo­je miš­kų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Sa­ba­taus­kas – mo­ty­vai prieš.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų aš taip la­bai da­bar su­si­rū­pi­nęs – mes da­rė­me re­for­mą po re­for­mos ir taip smar­kiai su­ma­ži­no­me po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų skai­čių, ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nų skai­čių, kad aš bi­jau, kad nie­kaip ne­pa­vyks už­tik­rin­ti įgy­ven­din­ti ši­tos nor­mos, kad ji bū­tų griež­tai sau­go­ma, kad bū­tų bau­džia­mi tie nie­ka­dė­jai, ku­rie pri­ar­tė­ja ar­čiau kaip 100 met­rų iki so­dy­bos, ne­duok, Die­ve, pa­si­len­kė ir pa­kė­lė ko­kį ša­pą, ku­ris, pa­si­ro­do, yra gry­bas ar uo­ga. De­ja, rei­kės po šios pa­tai­sos bū­ti­nai keis­ti ir Po­li­ci­jos įsta­ty­mą, ir Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą, ir Ap­lin­kos ap­sau­gos, ki­tus reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mus bei tei­sės ak­tus.

O jei­gu grįž­tu­me prie rim­tų po­kal­bių, tai iš tie­sų pri­va­čia­me miš­ke uo­gau­ti, gry­bau­ti ga­li­ma, 100 met­rų iki so­dy­bos miš­ke bus ne­ga­li­ma. Kaip ta­da tai de­rės su Kon­sti­tu­ci­ja, kaip mi­nė­jo ir ko­le­ga A. Sy­sas, ir ko­le­gė V. Ving­rie­nė, kur tiek pa­sa­ky­ta, kad miš­kai iš­im­ti­ne nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, o tai reiš­kia in cor­po­re vis­kas, kas ta­me miš­ke yra. Joks sa­vi­nin­kas, ar 100 met­rų, ar 10 met­rų nuo jo tvo­ros…

Ar ne­at­si­ras iš tik­rų­jų nau­jų tvo­rų? Ne­ga­na to, kad mes tu­ri­me tei­sę tar­si per tą ap­sau­gi­nę zo­ną pri­ei­ti prie van­dens tel­ki­nių, bet jau šian­dien ma­to­me tvo­ras ir jau nie­kaip jos yra ne­pa­lie­čia­mos. Iš­ei­na taip, kad kai ku­rie bus… ne tik tu­rės nuo­sa­vy­bę – sa­vo so­dy­bą, bet grobs ki­tas že­mes, ku­rios ar­čiau kaip 100 met­rų. Ir kaip čia ne­bus tie nau­jie­ji žemg­ro­biai ar­ba…

PIRMININKĖ. Lai­kas, ger­bia­mas Ju­liau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF)Ačiū. Aš prieš ir siū­lau ne tik bal­suo­ti prieš, o la­biau iš­vis ne­bal­suo­ti prieš to­kį ma­raz­mą.

PIRMININKĖ. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai už. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, no­rė­čiau nu­ra­min­ti vi­sus nuo­gąs­ta­vi­mus. Iš tik­rų­jų yra pa­lie­ka­ma 30 me­tų ga­lio­jan­ti tvar­ka, kai iki sa­vi­nin­ko so­dy­bos tu­rė­da­vai at­si­klaus­ti 100 met­ro at­stu­mu lei­di­mo gry­bau­ti, rie­šu­tau­ti ir taip to­liau. Siū­ly­mas bu­vo pa­nai­kin­ti tą įga­lio­ji­mą, kad tas… ir leis­ti pa­lei pa­lan­ges vaikš­čio­ti tų žmo­nių so­dy­bų, ku­rios yra miš­ke.

Bet aš, ger­bia­mi val­dan­tie­ji, no­rė­čiau iš tik­rų­jų pa­mi­nė­ti, ko­dėl rei­kė­tų bal­suo­ti už šią nau­ją įsta­ty­mo re­dak­ci­ją. Pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas yra eko­sis­te­mi­nės pa­slau­gos ir funk­ci­jos, ku­rios yra pir­mą kar­tą įsta­ty­muo­se su­for­mu­luo­ja­mos. Pri­si­min­ki­me di­dį­jį kon­flik­tą, ku­rį ke­lia urė­di­jų re­for­ma. Tai, kad į miš­ką žiū­ri­ma tik kaip į lik­vi­džios me­die­nos ver­tę. Šia­me įsta­ty­me pir­mą kar­tą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tus yra api­brė­žia­mos eko­sis­te­mi­nės pa­slau­gos. Tai yra miš­kas duo­da ne tik­tai me­die­nos, bet ir rek­re­a­ci­nę ver­tę, yra gy­vos au­ga­li­jos, eko­sis­te­mų iš­sau­go­ji­mas ir tai įkai­no­ja­ma. Tai yra be ga­lo šau­nu ir tuo rei­kė­tų gir­tis, nes da­bar vie­naip ar ki­taip ver­ti­nant miš­ką ne­be­bus ver­ti­na­ma tik jo me­die­nos tū­ri­nė lik­vi­di­nė ver­tė, bet bus ver­ti­na­ma ir jo eko­sis­te­mos ver­tė.

Tai yra nau­ja nuo­sta­ta, ku­ri va­do­vau­ja­si Eu­ro­pos Są­jun­gos bio­į­vai­ro­vės stra­te­gi­ja, prieš mė­ne­sį pri­sta­ty­ta V. Sin­ke­vi­čiaus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos var­du. Šis įsta­ty­mas yra nau­ja re­dak­ci­ja, ku­rią, aiš­ku, lip­dė­me po 65 Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Bu­vo ne vi­sai ko­ky­biš­kas įsta­ty­mas, bet aš la­bai kvie­čiu ne­už­si­ka­bin­ti už to 100 met­rų at­stu­mo, nes jis yra esa­mos tvar­kos pa­li­ki­mas. Tos pa­čios tvar­kos, ku­ri ga­lio­jo 30 me­tų ir nie­ka­da ne­pri­eš­ta­ra­vo Kon­sti­tu­ci­jai, pa­li­ki­mas. Aš kvie­čiu pri­tar­ti įsta­ty­mui ir žvelg­ti po­zi­ty­viai į prie­kį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis kal­ba V. Ba­kas – mo­ty­vai prieš.

V. BAKAS (MSNG). Kai aš per­skai­čiau šią pa­tai­są… Ap­skri­tai, kai po­nas K. Ma­žei­ka ką nors kvie­čia da­ry­ti, tie­są sa­kant, šiek tiek įsi­tem­pi, nes gal­vo­ji, vėl bus ko­kia nors afe­ra.

Bet man, per­skai­čius šią pa­tai­są, gal­vo­je su­ko­si min­tis apie tai, kaip tai pa­va­din­ti. Tai yra ne­ofe­o­da­liz­mas. Sė­di krū­va ne­ofe­o­da­lų, ku­rie, pir­ma, ką da­ro pra­ei­tą sa­vai­tę, tai ne­no­ri mo­kė­ti už gam­tos iš­tek­lius. Da­bar no­ri tas uo­gas… ga­li­my­bę nu­si­skin­ti gam­tos iš­au­gin­tą uo­gą ir gry­bą at­im­ti iš žmo­nių.

Gal jūs, po­ne Ma­žei­ka, ki­tą kar­tą orą ap­mo­kes­tin­si­te? Aš ma­nau, kad rei­kia šį ne­ofe­o­da­liz­mą stab­dy­ti, nes iš tik­rų­jų tai yra ne­pa­gar­ba žmo­nėms. Tai yra tie­sus ke­lias prie tvo­rų, ap­skri­tai ap­tvė­ri­mą vi­sų že­mės skly­pų, eže­rų, ku­rie… Mes ma­to­me daug so­dy­bų tie­siog pa­kran­tė­se, ku­rios, ne­aiš­ku, kaip ten at­si­ran­da, ne­aiš­ku, kaip bu­vo su­teik­ti lei­di­mai. Po­nui S. Gent­vi­lui ga­liu pa­sa­ky­ti, aš pats esu už­au­gęs so­dy­bo­je, na, 30 me­tų ne­bu­vo to­kios tvar­kos. Žmo­nės, ku­rie no­ri pa­uo­gau­ti ar pa­gry­bau­ti, ga­li per­ei­ti pa­kran­te, ga­li per­ei­ti miš­ku ar pie­va, nie­kas to­kių pro­ble­mų ne­ke­lia ir nie­kas su nie­kuo ne­de­ri­na. Aš sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju tą de­ri­ni­mo pro­ce­są. To­dėl aš siū­ly­čiau tik­rai stab­dy­ti ši­tuos ne­ofe­o­da­lus ir tik­rai pri­ta­riu P. Urb­šiui – mes tu­rė­tu­me ne­da­ly­vau­ti to­kia­me bal­sa­vi­me. Tai yra ci­niš­ka.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo, kaip pa­grin­di­nio įsta­ty­mo, pro­jek­to Nr. XIIIP-3816(3), po to bus ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai.

Už­si­re­gist­ra­vo 58 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 53: už – 48, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas ne­pri­im­tas. Pri­trū­ko bal­sų. Ati­de­da­me bal­sa­vi­mą. No­ri­te re­pli­kuo­ti? K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF)Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, jei­gu jūs pa­ste­bė­tu­mė­te, Sei­mas kiek­vie­nais me­tais vis dau­giau ir dau­giau ga­mi­na tuš­čių įsta­ty­mų, ne­rei­ka­lin­go reg­la­men­ta­vi­mo įsta­ty­mų. Ši­tas įsta­ty­mas ir­gi yra ab­so­liu­čiai tuš­čias ir ne­rei­ka­lin­gas. Nie­kas po miš­kus ne­vaikš­ti­nė­ja pa­si­ė­męs šim­to met­rų ru­le­tę ir ne­ma­tuo­ja at­stu­mo, per kiek ji­sai pra­ei­na nuo ko­kios pa­lan­gės ko­kios so­dy­bos. Įsi­vaiz­duo­ju, jei­gu žmo­gus yra man­da­gus, ji­sai lai­ko­si dis­tan­ci­jos nuo so­dy­bos, nes pa­pras­čiau­siai ger­bia žmo­nių pri­va­tu­mą. Jei­gu ne­man­da­gus, tai jūs pri­im­ki­te ko­kius no­ri­te įsta­ty­mus, ji­sai vaikš­ti­nės pa­lei pa­lan­ges ir dar ap­žiū­rės, ką jūs ten lai­ko­te, ypač kad so­dy­bos daž­niau­siai bū­na tuš­čios. Dar ir ap­šva­rins tą so­dy­bą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

K. MASIULIS (TS-LKDF)Aš da­bar dar siū­ly­čiau… Čia trūks­ta, da­bar rei­kia nau­jų ini­cia­ty­vų. Ko­dėl mies­te iš­vis ga­li­me ei­ti pa­lei na­mą? Ko­dėl pa­gal dau­gia­bu­čio sie­ną ga­li­me ir pa­lei bal­ko­ną? Aš ten sė­džiu, tru­pu­tį orą ga­di­nu, o čia vaikš­ti­nė­ja. Aš no­rė­čiau, kad ne­klau­sy­tų, ką aš ten vei­kiu, ir ne­gir­dė­tų. Im­ki­me ir reg­la­men­tuo­ki­me: mies­te – trys met­rai, mies­to pa­kraš­ty­je, kur pri­va­tūs na­mai – de­šimt met­rų, o so­dy­bo­je – 30 met­rų. Ir su ru­le­tė­mis įpa­rei­go­ki­me vaikš­ti­nė­ti. O po­li­ci­ja iš tik­rų­jų te­gu kon­tro­liuo­ja, ar tu­ri ru­le­tę, ar at­si­ma­ta­vo tą at­stu­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. K. Ma­žei­ka, pra­šau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF)Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, aš dėl to, kad bu­vau pa­mi­nė­tas, ir ne vie­ną kar­tą, ir ap­kal­tin­tas vi­so­kiais… Tai šį kar­tą tik­rai tu­riu pri­tar­ti ben­dra­var­džio Kęs­tu­čio min­tims, ką jis tei­sin­gai pa­sa­kė, bet V. Ba­kui tik­tai tur­būt no­riu pa­sa­ky­ti, kad ji­sai pa­skai­ty­tų pa­tį pro­jek­tą, ko­kia yra es­mė. Ma­no pa­siū­ly­mas ir bu­vo pa­nai­kin­ti tą šim­tą met­rų ir vi­sus ki­tus ri­bo­ji­mus žmo­nėms, nes įsta­ty­mas pa­žei­dė­jui ne­ga­lio­ja, ką ir pa­sa­kė ko­le­ga Kęs­tu­tis. O mes tur­būt emo­cin­gai nu­bal­sa­vo­me ir tu­ri­me, ką tu­ri­me, ko­le­gos. Iš tie­sų tur­būt rei­kė­tų, Vy­tau­tai, pir­miau­sia pa­skai­ty­ti, prieš šmei­žiant. Ačiū, Po­vi­lai, kad jūs pa­pro­tin­si­te sa­vo ben­dra…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG)Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, krei­piuo­si į jus, į val­dan­čiuo­sius: jei­gu jūs tą pa­tį da­ry­si­te pri­im­da­mi Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mą ir ne­įsi­klau­sy­si­te net į ko­mi­te­to nuo­mo­nę, ku­ris ne­pri­ta­rė bū­tent tam, kad bū­tų kom­pen­suo­ta ža­la ne tik už gy­vū­nus, ku­rie yra griež­tai sau­go­mi, bet ir už vi­sus ki­tus pa­gal są­ra­šą, kur ga­li at­si­ras­ti ir žvir­blis, ir kregž­du­tė, ir vi­si ki­ti, tai, ži­no­ki­te, aš abe­jo­ju, ar bus ben­dri­nin­kų iš ki­tos sa­lės pu­sės da­ly­vau­ti ši­to įsta­ty­mo pri­ėmi­me. To­dėl aš agi­tuo­čiau įsi­klau­sy­ti į ko­mi­te­to ir į mi­nist­ro nuo­mo­nę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Sa­ba­taus­kas, pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF)Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų dar kar­tą tau­tos iš­min­tis pa­si­tvir­ti­no: šaukš­tas de­gu­to me­daus sta­ti­nę pa­ga­di­na. O mums iš tie­sų rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti, kad kai mes įgy­ven­di­na­me Eu­ro­pos di­rek­ty­vas, ne­ga­li bū­ti da­ro­mos jo­kios ki­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ne­su­si­ju­sios su di­rek­ty­vų įgy­ven­di­ni­mu. Ne­pai­sant to, kad mi­nist­ro pa­tai­sa iš tik­rų­jų bu­vo sie­kia­ma pa­da­ry­ti ge­ro, bet po to at­si­ra­do ki­tų pa­siū­ly­mų, ku­rie fak­tiš­kai su­stab­dė įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, ir mums rei­kė­tų pa­tai­sy­ti Sta­tu­tą, nes mes ne kar­tą pa­ste­bė­jo­me, kad ir Vy­riau­sy­bės la­bai daž­nai pa­si­nau­do­ja tuo, kad at­ei­na ne­va eu­ro­pi­nis pro­jek­tas, įgy­ven­di­nan­tis Eu­ro­pos di­rek­ty­vas, bet ja­me pri­far­ši­ruo­ja­ma ir ki­tų pa­siū­ly­mų, ku­rie… (Gar­so įra­šo ne­gir­dė­ti)

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, ne­ty­čia.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ja­me pri­kai­šio­ja­ma ki­tų siū­ly­mų, ku­rie ne­su­si­ję su Eu­ro­pos tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mu ir tai da­ro­si rim­ta pro­ble­ma. Šian­dien ačiū Sei­mui, kad bal­sa­vo ne­leis­da­mas pri­im­ti. Ne­ži­nau, kaip da­bar iš­tai­sy­ti, šio­je sta­di­jo­je tur­būt ne­įma­no­ma, bet gal­būt mes ga­li­me iš to pa­si­mo­ky­ti ir ru­dens se­si­jos pa­čio­je pra­džio­je re­gist­ruo­ti ar da­bar re­gist­ruo­ti ki­tą pro­jek­tą ir pri­im­ti gry­nai tik su Eu­ro­pos tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­sius įsta­ty­mus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pa­siū­ly­mus. T. To­mi­li­nas, trum­pa re­pli­ka.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau nu­ra­min­ti vi­sus ir šiek tiek pa­aiš­kin­ti, kaip aš tai su­pran­tu, ir ma­nau, kad mi­nist­ras ne­pri­eš­ta­raus man. Pir­miau­sia dėl kal­ti­ni­mo ne­ofe­o­da­liz­mu. Ger­bia­mas Vy­tau­tai, pa­žiū­rė­ki­te, kai