Naujienos

2020 - 09 - 10

Sulaukėme tvirto žemės ūkio ministro A.Palionio palaikymo

Šiandien vykusiame susitikime su žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu sulaukėme tvirto  miško ir žemės savininkų išsakytų siūlymų palaikymo. Aptarėme keletą svarbių klausimų. Pirmiausiai, ministras užtikrino, kad miškininkystės veiklos tikrai bus integruotos į ateinančiam finansiniam laikotarpiui ŽŪM rengiamą ,,Žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros ir žuvininkystės plėtros programą“. Antra, aptarėme miškų plotų didinimo ir trumpos rotacijos želdinių veisimo tolesnes galimybes bei būtinas sąlygas tam įgyvendinti. Neaplenkėme ir kitų dabarties aktualijų.

Asociacija atkreipėme ministro dėmesį, kad šiuo metu ŽŪM rengiamoje ,,Žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros ir žuvininkystės plėtros programoje“, įgyvendinant Nacionalinį pažangos planą (NPP), būtina integruoti ir miškininkystės veiklas, kadangi ŽŪM ir toliau yra asignavimų valdytojas ES paramos lėšų, ateinančių per žemės ūkio ir kaimo plėtros finansavimą, kuris skiriamas ne vien žemdirbystei, tačiau tame tarpe ir miškininkystei. Supažindinome su asociacijos ministerijai pateiktais konkrečiais pasiūlymais. 

Taipogi aptarėme situaciją su naujų miškų, įskaitant  trumpos rotacijos želdinių, įveisimu, kylančiais iššūkiais (įskaitant biurokratinius) ir kaip būtų galima įgyvendinti Lietuvos prisiimtus ambicingus įsipareigojimus per miškų plotų plėtrą  mažinti klimato kaitos pasekmes. 

Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021-2030 m. ypatingas vaidmuo CO2 emisijų subalansavimui nacionaliniu mastu yra numatytas CO2 absorbavimui įveisiant naujus miškus ir išsaugojant medžių savaiminukais apaugančius plotus. Nacionaliniams klimato kaitos mažinimo tikslams pasiekti pastaruoju metu priimtuose strateginiuose valstybės dokumentuose keliamas tikslas kasmet įveisti po 8 tūkst. ha. naujų miškų (tame tarpe ir išsaugoti medžių savaiminukais apaugusius plotus). Kadangi pastaraisiais metais gyventoju suinteresuotumas įveisti naujus miškus ženkliai smuko dėl biurokratinių barjerų, nuolat griežtinamų sankcijų ir ženkliai smukusios ekonominės motyvacijos, o didelė dalis medžių savaiminukais apaugančių plotų buvo grąžinta į aktyvią žemės ūkio veiklą, pasiekti keliamą ambicingą tikslą bus išties labai sudėtinga.

Vytauto Butkaus nuotr.: Susitikime su ž.ū. ministrui Andriui Palioniui  miško ir žemės savininkams aktualius klausimus pristatė LMSA pirmininkas Algis Gaižutis ir asociacijos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Šilininkas . 

Be to, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021-2030 m. žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje yra numatytas politikos priemonės L7 „Daugiamečių augalų (prioritetas medžių ir krūmų) auginimo skatinimas“ tikslas - daugiamečiais augalais paversti 8000 ha arimų.  Todėl greitai augančių medžių (pvz.tuopų) želdiniai, auginami ilgesnei rotacijai (iki 20 metų) žemės ūkio paskirties žemėje, gali tapti efektyvia miškų įvesimą papildančia L7 priemone, nes šiandien privatūs savininkai dažnu atveju nebėra suinteresuoti žemės ūkio naudmenas negrįžtamai versti mišku.

Pagal galiojančias metodikas, CO2 sukaupimas biomasėje tampa neigiamas, kai daugiametės sumedėjusios žemės ūkio kultūros yra nupjaunamos (t.y. nuimamas derlius). Klimato kaitos mažinimo požiūriu yra tikslinga maksimaliai ilginti tokių kultūrų auginimo amžių – tokiu būdu biomasėje ir dirvožemyje sukaupiamas anglies kiekis gali būti padidinamas daug kartų lyginant su labai trumpos (trijų-keturių metų) rotacijos daugiamečių žemės ūkio kultūrų auginimu. Pagal esamą reglamentavimą, maksimalus Lietuvoje teisiškai galimas tuopų želdinių, kaip žemės ūkio kultūros, rotacijos laikotarpis gali siekti iki 20 metų, nes po to žemės ūki naudmenos turėtų būtu verčiamos į miško naudmenas. Per 20 metų 1 ha tuopų želdiniuose (biomasėje ir dirvožemyje) gali būti absorbuojama iki 670-760 tonų CO2. Kasmet Lietuvoje būtų galima įveisti nuo 500 iki 1500 ha naujų tuopų želdinių, skirtų prisiimtų Lietuvos klimato kaitos mažinimo tikslų žemės ūkyje įgyvendinimui. 

Tačiau papildomi iššūkiai kyla ir dėl atskirų ministerijų priimamų tarpusavyje nekordinuojamų sprendimų, neįsiklausant į socialinių partnerių pastabas bei siūlymus. Supažindinome ministrą su neapibrėžtumais, kurie iškilo aplinkos ministro įsakymais patvirtinus  paskutiniuosius Miško kirtimo taisyklių ir Miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimus (įsigaliojo nuo rugsėjo pradžios) [plačiau- čia...>>>]

Ministras A.Palionis pabrėžė, kad valstybės institucijų priimami sprendimai turi būti tarpusavyje suderinti ir subalansuoti, atliepiantys žemės ir miško savininkų lūkesčius, nesukuriantys bereikalingų biurokratinių suvaržymų. O tam reikia, kad prieš priimant sprendimus jie būtų aptariami su socialiniais partneriais, įsiklausoma į išsakomas pastabas bei pasiūlymus. 

Dėl ES paramos miškininkystės veikloms darbartiniu laikotarpiu. Paskutiniame š.m. rugsėjo 3 d. vykusiame Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdyje buvo priimti sprendimai dėl lėšų perskirstymo. Ministras A.Palionis įsiklausė į LMSA ir Aplinkos ministerijos siūlymus ir pasiūlė komitetui po 3 mln.EUR perskirstomų lėšų numatyti  jaunuolynų ugdymui ir įnvesticijoms į miškų technologijas. Kad būtų užtikrintos galimybės skiriamomis paramos lėšomis pasinaudoti, pasiūlė skelbti papildomus šaukimus. Tam komiteto nariai pritarė. Šaukimas investicijoms į miškininkystės technologijas jau paskelbtas- nuo š.m. gruodžio 3 d. [plačiau čia...>>>]. Taipogi nuo rugsėjo 15 d. paskelbtas šaukimas naujų miškų įveisimo pareiškoms teikti su padidintais įkainiais [plačiau čia...>>>]

O dėl jaunuolynų ugdymo- kadangi šiuo metu [nuo 2020-07-15 iki 2020-09-14] dar vyksta paraiškų surinkimas (būtina pažymėti, kad stipriai pagerintomis sąlygomis, kada ministras A.Palionis tvirtai palaikė LMSA pasiūlymus padidinti įkainius ), tai kitas paraiškų surinkimas bus numatytas atsižvelgus į pareiškėjų aktyvumą ir asociacijos pasiūlymus.

Apibendrinant, susitikimas buvo konkretus ir dalykiškas. O kadangi įsitikinome, kad  dabartinio žemės ūkio ministro žodžiai yra svarūs, neturime abejonių, kad po jų seka ir konkretūs sprendimai.

LMSA