Naujienos

2023 - 04 - 24

CEPF: Europos Parlamentas priėmė kompromisą dėl miškų naikinimo reglamento

Europos miškų savininkai teigiamai vertina, kad Europos Parlamentas galutinai priėmė ES reglamentą dėl tam tikrų su miškų naikinimu ir alinimu siejamų prekių ir produktų tiekimo Sąjungos rinkai ir jų eksporto iš Sąjungos. Kad šis įstatymas būtų sėkmingai įgyvendintas, dabar bus svarbu užtikrinti pakankamai aiškius ir realistiškus naujų įsipareigojimų vykdymo būdus,- pažymi viešame pranešime Europos miško savininkų federacija CEPF.

2023 m. balandžio 19 d. Europos Parlamentas plenariniame posėdyje priėmė laikinąjį susitarimą dėl „Reglamento dėl tam tikrų prekių ir produktų, susijusių su miškų naikinimu ir nykimu, tiekimo Sąjungos rinkai ir eksporto iš Sąjungos“ (EUDR).

552 balsavo už, 44 prieš ir 43 susilaikė. 

EUDR dar turi oficialiai patvirtinti Taryba ir jis turi būti paskelbtas ES oficialiajame leidinyje, kad jis įsigaliotų po 20 dienų.

Nors teisės aktų leidėjai patobulino keletą Komisijos pasiūlymo dėl EUDR aspektų, daugelio pagrindinių aspektų praktinis įgyvendinimas lieka neaiškus.

Kaip pabrėžta ankstesniuose CEPF pareiškimuose dėl teisės aktų leidėjų pozicijų (žr. nuorodą toliau), Europos miškų savininkų nuomone, šie pakeitimai pagerina reglamentą, palyginti su pasiūlymu:

  • Neapibrėžto termino „tvarios kirtimo operacijos“ išbraukimas ir FAO jau apibrėžtų terminų vartojimas
  • Išimtys mažiems operatoriams (pvz., nereikalaujama teikti metines ataskaitas arba atlikti vidaus auditą)
  • Deleguotųjų aktų apribojimai, suteikiantys daugiau ilgalaikio tikrumo ir užtikrinantys, kad esminiai EUDR pakeitimai būtų atliekami pagal įprastą teisėkūros procedūrą
  • 18 mėnesių terminas, per kurį Komisija turi užbaigti šalies lyginamąją analizę, kartu su naujų įsipareigojimų įsigaliojimo data (mažoms įmonėms – 24 mėnesiai, visoms kitoms – 18 mėnesių)

Tačiau sutartas tekstas vis dar palieka daug erdvės aiškinimui, kaip teisingai ir tinkamai jį įgyvendinti. Kaip kitą žingsnį, Komisija kartu su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis turėtų parengti aiškius ir praktinius gairių dokumentus, kurie operatoriams sukurs teisinį tikrumą, kad jie atitiktų naujus reikalavimus.

Europos miškų savininkams reikės konkrečiai paaiškinti du aspektus, kad jie būtų geriausiai įgyvendinami: „miško degradacijos“ sąvoka ir geografinės vietos reikalavimas. 

Reglamente „miško degradacija“ apibrėžiama kaip keitimas tarp miško tipų. Šiame kontekste reikia pabrėžti, kad nustatyti tinkamą miško tipą ne visada lengva, daugiausia dėl to, kad gali būti sunku nustatyti, ar seni medžiai buvo pasodinti, ar natūraliai ataugę. Be to, miškų tipai keičiasi ne tik dėl žmogaus įsikišimo, bet ir dėl besikeičiančių klimato sąlygų. Tokiais atvejais miškotvarkos veiksmus vertinant kaip miško degradaciją, būtų ne tik pakenkta miško savininkams, bet ir iškiltų grėsmė EUDR tikslų siekimui.

Be to, reikia toliau paaiškinti geografinės vietos nustatymo reikalavimą. Konkrečiai, lieka neaiškus reikalaujamas geografinio tikslumo ir derliaus nuėmimo laiko detalumo lygis. Siekdama užtikrinti, kad geografinės padėties reikalavimas tikrai prisidėtų prie sąžiningesnės konkurencijos ir miškų naikinimo mažinimo, Komisija turės nurodyti pragmatiškus įgyvendinimo būdus ir suteikti operatoriams pakankamai teisinio tikrumo. Tačiau ne tik geografinės vietos reikalavimai, bet ir miško kirtimo bei miško degradacijos atsekamumas gali pasirodyti gana sudėtingas. Nors didelio masto miškų naikinimą, perėjimą iš miško į žemės ūkio paskirties žemę gali būti įmanoma aptikti naudojant palydovinį stebėjimą, tai tikrai netaikoma miškų degradacijos ir įvairių žmogaus sukeltų bei natūralių priežasčių atveju.

Galiausiai Europos miškų savininkai norėtų pabrėžti būtinybę stebėti EUDR poveikį pirmaisiais jo įgyvendinimo metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į poveikį smulkiesiems operatoriams, nes jie gali susidurti su didžiausiais sunkumais diegdami naujas naštas. Atsižvelgiant į numatomas EUDR peržiūros sąlygas, reikėtų apsvarstyti galimybę iš dalies pakeisti reglamento aspektus, kad būtų sumažinta operatorių ir ypač smulkiųjų savininkų našta, jei to reikia.

  • Europos Parlamento pranešimą spaudai su daugiau informacijos apie balsavimą rasite čia .
  • CEPF pranešimą spaudai apie Tarybos bendrą požiūrį galite rasti čia .
  • CEPF pareiškimą dėl Parlamento pozicijos rasite čia .