Naujienos

2023 - 09 - 11

Darbą pradėjo ES Miškų ir Miškininkystės suinteresuotųjų šalių platforma

 Europos Komisijos 2023-09-11 sukvietė naujai suformuotos socialinio dialogo ekspertų grupės Miškų ir Miškininkystės suinteresuotųjų šalių platforma [THE EXPERT GROUP FOREST AND FORESTRY STAKEHOLDER PLATFORM] posėdį. Mūsų organizaciją šioje platformoje atstovauja Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr.Algis Gaižutis, į šią platformą ekspertu deleguotas per Europos žemės savininkų organizaciją [European Landowners' Organization ELO].

Darbotvarkėje aptarėme eilę Europos Komisijos rengiamų dokumentų bei iniciatyvų, liečiančių miškus ir miškų sektorių:
1. Pasiūlymas dėl Dirvožemio stebėjimo ir atsparumo direktyvos (Proposal for a Directive on Soil Monitoring and Resilience);
2. Miškininkystės priemonių įgyvendinimas pagal Kaimo plėtros programas 2014-2022 (Implementation of forestry measures under
Rural Development Programmes 2014-2022);
3. Planuojamos su miškininkyste susijusios intervencijos pagal BŽŪP strateginiius planus 2023–2027 m. (Planned forestry related interventions under the CAP Strategic Plans 2023-2027);
4. ES miškų strategija 2030 m.: Gairės, kaip pagerinti tvarų miškų tvarkymą (EU Forest Strategy for 2030: Guidelines to enhance Sustainable Forest Managemen);
5. Viešųjų ir privačių išmokų už miško ekosistemų paslaugas schemų rengimo gairės (Guidance on the development of Public and Private Payment Schemes for Forest Ecosystem Services).
Papildomai, EK atstovai informavo, kad dėl planuoto paskelbti vadinamojo Miškų monitoringo ir strateginių planų įstatymo projekto (new EU Framework for Forest Monitoring and Strategic Plans) Komisijoje dar galutinai neapsispręsta, nors kol kas ir neatsisakyta.
Sekantis šios socialinio platformos posėdis planuojamas dar šiais metais.