Narystės formos ir sąlygos

Būti tikru miško savininku nėra paprasta. Siekiant nenusižengti įstatymui, nenukentėti nuo veiklą kontroliuojančių priežiūros institucijų, maksimaliai pasinaudoti ES parama ir gauti kuo didesnę grąžą iš savo turto - miško - reikia daug žinoti, išmanyti ir mokėti.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) nariais gali tapti  fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys LMSA įstatuose nurodytai veiklai ir užpildę prašymus priimti į LMSA.

LMSA NARIAMS suteikiamos GALIMYBĖS
 • dalyvauti įvairiuose mokymuose
 • susipažinti su tarptautine patirtimi
 • gauti naujausią ir aktualiausią informaciją elektroniniu būdu
 • naudotis nuolaidomis LMSA jungiamų įmonių paslaugoms, prekėms, darbams
 • teikti siūlymus teisės aktų kūrimui
 • aktyviai dalyvauti organizacijos veikloje
FIZINIŲ ASMENŲ NARYSTĖ LMSA

Fiziniai asmenys LMSA nariais gali tapti šiais būdais:

1) užpildę Prašymo tapti LMSA nariu formą interaktyviai

2) Prašymo tapti LMSA nariu formą taip pat galite parsisiųsti ir užpildytą atsiųsti el.paštu info@forest.lt arba faksu 8 5 276 7590,    Parsisiųsti Prašymo priimti į LMSA formą

3) Asociacijos nariu taip pat galima tapti visuose LMSA skyriuose, užpildžius prašymą įstoti į Asociaciją, o taip pat centriniame LMSA biure Vilniuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9 (303 kab.).

Narystės mokesčiai. Surinkti stojamieji ir metiniai narių mokesčiai yra naudojami LMSA tikslų bei uždavinių įgyvendinimui. Asociacijos valdybos nustatytas LMSA nario mokestis:

 • stojamasis vienkartinis – 15 Eur;
 • metinis – 25 Eur (turintiems iki 15 ha miško) arba 25 Eur + 1 Eur/ha nuo turimo  ir/ar veisamo miško (valdantiems virš 15 ha miško). Pvz.: turintys 20 ha miško atitinkamai mokėtų 30 Eur metinį mokestį, turintys 16 ha miško - 26 eur metinį mokestį ir t.t.).

LMSA nariai turi teisę išstoti iš LMSA, o LMSA turi teisę pašalinti narius. Norint išstoti iš LMSA pakanka paduoti prašymą LMSA filialo skyriui ar LMSA administracijai. LMSA narys, nesilaikantis asociacijos įstatų, vieną kartą įspėjamas jį priėmusio į narius ar aukštesnio organo. Už pakartotiną nario pareigų nevykdymą gali būti pašalintas jį priėmusio į narius ar aukštesniojo organo nutarimu. Apie posėdį, kuriame bus svarstomas pašalinimo klausimas, nariui pranešama raštu.

JURIDINIŲ ASMENŲ NARYSTĖ LMSA

LMSA nariais gali būti Juridiniai asmenys, turintys miško ir pritariantys LMSA įstatuose nurodytai veiklai, esantys nepriekaištingos reputacijos. Įmonėms, kurios miško neturi, tačiau domisi LMSA veikla ir nori į ją įaktyviai sijungti, siūlome galimybę tapti bendradarbiaujančia su LMSA įmone.

Narystės privalumai:

 • Galimybė kelti ir bendrai spręsti įmonei aktualias problemas, susijusias privataus miškų ūkio uždavinių įgyvendinimu, LMSA atstovaujant jų interesus valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • Galimybė dalyvauti LMSA organizuojamose kasmetinėse Generalinėse asamblėjose ir balsuoti priimant sprendimus;
 • Galimybė dalyvauti LMSA Valdybos posėdžiuose stebėtojo su patariamuoju balsu teisėmis svarstant įmonei aktualius klausimus
 • Galimybė informuoti miško savininkus apie įmonės teikiamas paslaugas LMSA ar atitinkamų jos struktūrinių padalinių (priklausomai nuo įmonės dalyvavimo LMSA veikloje lygmens ir paramos LMSA veiklai dydžio) leidžiamuose informaciniuose leidiniuose, talpinti Įįmonės pateiktą informacinę/kontaktinę medžiagą LMSA interneto svetainėje www.forest.lt
 • Galimybė keistis turima informacija apie privatų miškų ūkį, medienos rinkas, komercinius pasiūlymus, ES struktūrinės paramos įsisavinimą bei kita, bendradarbiaujančiai šaliai aktualia ir LMSA prieinama,  nekonfidencialia vieša informacija;
 • Gauti informaciją apie LMSA inicijuojamas programas ir projektus, organizuojamus mokymus bei konferencijas aktualiais privataus miškų ūkio klausimais, sudarant sąlygas įmonės atstovams juose aktyviai dalyvauti.

Priėmimo tvarka:

Juridiniai asmenys, pageidaujantys tapti nariais, gali tai padaryti šiais būdais:

1) užpildę Prašymo tapti LMSA nariu formą interaktyviai

2) Prašymo tapti LMSA nariu formą taip pat galite parsisiųsti ir užpildytą atsiųsti el.paštu info@forest.lt arba faksu 8 5 276 7590,    Parsisiųsti Prašymo priimti į LMSA formą

3) Asociacijos nariu taip pat galima tapti visuose LMSA skyriuose, užpildžius prašymą įstoti į Asociaciją, o taip pat centriniame LMSA biure Vilniuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9 (303 kab.).

Juridiniai asmenys priimami LMSA nariais Valdybos sprendimu. Jei prašymas priimti į LMSA paduodamas per filialą (skyrių), filialo (skyriaus) pirmininkas artimiausiam LMSA Valdybos posėdžiui pateikia rekomendaciją ir kandidato prašymą. Filialo (skyriaus) pirmininkas privalo pranešti kandidatui LMSA Valdybos posėdžio, kuriame bus svarstomas jo priėmimo į LMSA narius klausimas, datą, laiką ir vietą, kad kandidatas galėtų jame dalyvauti. Jei prašymas paduodamas LMSA administracijai (arba pateikiamas interaktyviai), ji gali įpareigoti filialų (skyrių) pirmininkus paruošti kandidato rekomendaciją. Šiuo atveju apie Valdybos posėdį kandidatui praneša LMSA administracija. LMSA Valdybai priėmus teigiamą sprendimą nario pažymėjimą per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo išduoda LMSA administracija.

Nario mokestis. Asociacijos valdybos nustatytas LMSA juridinio asmens nario mokestis:

 • stojamasis: mažoms įmonėms – 100 Eur, didelėms įmonėms – 250 Eur
 • metinis nario mokestis, priklausomai nuo įmonės apyvartos, tvirtinamas LMSA Valdybos sprendimu individualiai, bet sudaro ne mažiau kaip 300 Eur metams smulkioms įmonėms; 900 Eur metams didelėms įmonėms.

LMSA nariai turi teisę išstoti iš LMSA, o LMSA turi teisę pašalinti narius. Norint išstoti iš LMSA pakanka paduoti prašymą LMSA filialo skyriui ar LMSA administracijai. LMSA narys, nesilaikantis šių įstatų, vieną kartą įspėjamas jį priėmusio į narius ar aukštesnio organo. Už pakartotiną nario pareigų nevykdymą gali būti pašalintas jį priėmusio į narius ar aukštesniojo organo nutarimu. Apie posėdį, kuriame bus svarstomas pašalinimo klausimas, nariui pranešama raštu.

Susisiekite su mumis