Apie mus

LIETUVOS M I Š K O  IR  Ž E M Ė S SAVININKŲ ASOCIACIJA (LMSA)

Nuo 1993 metų veikianti nacionalinė privačių miškų savininkams atstovaujanti visuomeninė organizacija Lietuvoje.

MŪSŲ MISIJA

vienyti miško savininkus ir privatų miškų ūkį aptarnaujančias   organizacijas į asociaciją, gebančią koordinuoti veiklą,    atstovauti asociacijos nariams ir ginti teisėtus jų interesus

Didėjant miško savininkų bendruomenei, augant miškininkystės žinių bei jungimosi bendriems darbams poreikiui 1993 metais įkurta Lietuvos miško savininkų asociacija, kuri nuo pat pradžių išsikėlė sau vieną svarbiausių tikslų – sukurti vieningais principais veikiantį, koordinuojantį savo veiksmus ir tuo stiprų privatų miškų ūkį Lietuvoje.

Baigiantis restitucijos procesui ūkininkavimas privačiuose miškuose tapo svarbiu kaimo plėtros ir užimtumo veiksniu regionuose. Miškus augina ir prižiūri ne tik profesionalūs miškininkai, bet ir nuosavybę atgavę, ar ją įsigiję žmonės. Todėl miško savininkams reikalinga organizacija, teikianti kokybiškas kvalifikuotas miškininkystės specialistų konsultacijas, teikianti informaciją apie privataus miškų ūkio aktualijas ir atstovaujanti privačių miškų savininkų interesus.

LMSA privačių miškų ūkį sėkmingai atstovauja ir gina tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis. Per daugiau kaip 20 veiklos metų LMSA išaugo į virš 6500 narių vienijančią visuomeninę organizaciją, kurią į savo gretas priėmė Europos privačių miškų savininkų konfederacija (CEPF), Europos žemės savininkų organizacija (ELO), Tarptautinis šeimos miškų aljansas (IFFA), parėmė Danijos, Švedijos ir kitų šalių miško savininkus vienijančios asociacijos. LMSA yra Lietuvos žemės ūkio rūmų, Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos narė, Lietuvos verslo konfederacijos,  Baltijos jūros šalių miško savininkų asociacijų apskritojo stalo dalyvė. Pastaruoju metu aktyviai plėtojamas bendradarbiavimas su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“.

Konstruktyvus ir betarpiškas LMSA bendradarbiavimas su LR Seimu, Vyriausybe, miškų ūkį Lietuvoje kuruojančia Aplinkos ministerija, taip pat Žemės ūkio ministerija ir prie jos esančia Nacionaline mokėjimo agentūra, administruojančia ES paramą kaimo plėtrai, leidžia pasiekti puikių rezultatų formuojant teisingą privačių miškų ūkio politiką Lietuvoje.Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos veiklos kryptys

plėtoti ir stiprinti organizacinę struktūrą, kurios svarbiausia grandis - rajoniniai skyriai, apjungiantys ir vienijantys mūsų organizacijos pagrindą - miško savininkus. Skyriuose turi dirbti kuo daugiau aktyvių žmonių, galinčių tinkamai atstovauti miško savininkus.

- daryti įtaką rengiant teisės aktus dėl miškų grąžinimo, ūkininkavimo juose ir kitais svarbiais miško savininkams klausimais.

-organizuoti efektyvų ir naudingą miško savininkų mokymą, konsultavimą, rūpintis patikimu privačių miškų tvarkymu ir priežiūra.

teikti informaciją apie privataus miškų ūkio aktualijas.

LMSA jungiamų įmonių ir kooperatyvų teikiamos paslaugos
  • nemokamai konsultuoja ūkininkavimo privačiuose miškuose klausimais;
  • rūpinasi privačių miškų apsauga ir priežiūra;
  • kokybiškai ir greitai rengia miškotvarkos projektus;
  • paruošiame biržes kirtimui, ženklina kirstinus medžius, tvarko kirtimo dokumentaciją;
  • organizuoja ir vykdo miško kirtimus, užtikrina jų priežiūrą;
  • kokybiškai rengia nederlingų žemių želdinimo projektus, želdo kirtavietes, vykdo kitus reikalingus miškų sodinimo ir želdinių priežiūros darbus;
  • padeda savininkams pelningai parduoti miško produkciją;
  • įvertina rinkos kainą perkant ir parduodant mišką, tarpininkauja, pasiūlo optimalius miško naudojimo variantus;
  • kompleksiškai prižiūri ir tvarko privačius miškus pagal su savininkais pasirašytas ilgalaikes sutartis;
  • organizuoja kursus miško savininkams visoje Lietuvoje.