Naujienos

2014 - 06 - 24

Šie­met ti­ki­masi gry­bin­gų me­tų

Kol vi­sa Lie­tu­va šven­čia Jo­ni­nes, gry­bų sos­ti­nė­je ne­sus­to­ja dar­by­me­tis – jau an­tra sa­vai­tė gry­bų su­pir­kė­jų šal­dy­tu­vuo­se pil­nė­ja šių­me­čių vo­ve­rai­čių. Jau ap­tin­ka­ma ir ba­ra­vy­kų, bet su­pir­kė­jai jų dar ne­prii­ma ne tik dėl to, kad kie­kiai per ma­ži, bet kad pir­mie­ji daž­niau­siai bū­na kir­mė­lė­ti, - 2014-06-24 informuoja "Lietuvos žinios".

Kol kas vo­ve­rai­čių miš­kuo­se nė­ra daug, bet kam pa­si­se­ka ap­tik­ti gry­bin­gas vie­tas, pri­si­ren­ka už­tek­ti­nai, nes šie­met jos dygs­ta til­tais ir daž­nai net su­lim­pa po 5–6 ke­kė­mis. Ta­čiau su­per­ka­mos ne vi­sos – su­pir­kė­jai ne­prii­ma vo­ve­rai­čių, ku­rių ke­pu­rė­lių skers­muo ma­žes­nis nei 1 cen­ti­me­tras.

Va­rė­nos UAB „E­ko­ra­tas“ ad­mi­nis­tra­to­rė Al­do­na Juš­ke­vi­čie­nė por­ta­lui lzi­nios.lt pa­pa­sa­ko­jo, kad už ki­log­ra­mą su­per­ka­mų vo­ve­rai­čių, at­siž­vel­giant į gry­bų ko­ky­bę, šva­ru­mą ir drėg­nu­mą, gry­bau­to­jams mo­ka­ma 12–14 li­tų. [...]

[...] Ta­čiau, anot jos, esa­ma ir dės­nin­gu­mų. Pa­pras­tai gau­ses­ni gry­bų bū­na kas an­tri me­tai, o ba­ra­vy­kai itin gau­siai de­ra kas penk­ti me­tai. Pa­sku­ti­niai to­kie tur­tin­gi me­tai bu­vo 2010-ie­ji. Per­nai bu­vo daug vo­ve­rai­čių ir uo­gų, bet la­bai ma­žai ba­ra­vy­kų. Šie­met uo­gų ma­žai, nes pir­miems žie­dams nu­ša­lus, an­truo­sius uo­gie­no­jai mez­gė ne­gau­siai. Mė­ly­nių ir­gi daug ne­ma­ty­ti.“ Pa­sak jos, „E­ko­ra­tas“ su­per­ka ir uo­gas, bet šie­met dar ne­nu­pir­ko nė ki­log­ra­mo – vi­sos su­rink­tos že­muo­gės ke­liau­ja į tur­gų, kur už stik­li­nę mo­ka­ma po 7–8 li­tus, tai­gi už li­trą – iki 30 li­tų, o su­pir­kė­jai 25–30 li­tų mo­ka už že­muo­gių ki­log­ra­mą. [...]

Pilną Kazimiero ŠLIUŽO straipsnį "Miške dygsta ir grybai, ir pinigai" skaitykite  2014-06-24 por­ta­le lzi­nios.lt čia...>>>