Naujienos

2016 - 03 - 01

Tartasi dėl Zarasų raj. miško kelių tvarkymo

Š.m. vasario 29 d.VĮ Zarasų miškų urėdijoje surengtame pasitarime, dalyvaujant Zarasų miškų urėdijos, savivaldybės, Lietuvos miško savininkų asociacijos ir Valstybinės miškų tarnybos Utenos teritorinio poskyrio specialistams, aptartos rajone esančių miško kelių problemos ir jų sprendimo galimybės, realizuojant LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2d. nutarimu Nr. 1250 patvirtintame miško kelių priežiūros ir taisymo visų nuosavybės formų miškuose tvarkos apraše numatytus būdus.

Pagal tinkamumo kriterijus pasitarimo metu atrinkta ir pasiūlyta taisymui 10 rajone esančių ypač blogos būklės miško kelių. Galutinis taisytinų kelių sąrašas bus patvirtintas pakartotinai natūroje įvertinus jų būklę, atsižvelgiant į keliui tenkančių balų skaičių ir reikiamus atlikti darbus natūroje.

Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) deleguotas atstovas į Zarasų raj. prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus numatoma atlikti einamaisiais kalendoriniais metais, sąrašo sudarymo Komisiją  yra Jaunius Ledzinskas, mob.: 8-650-17201; el.paštas: jaunius@forest.lt