Naujienos

2019 - 02 - 26

AM skaičiuojasi-kiek pinigų užsiprašyti iš ES dėl EB svarbių natūralių buveinių ir rūšių apsaugos

Reikia pasakyti- skaičiuojasi kukliai. Aplinkos ministerija š.m. vasario 20 d. pakvietė visuomenę susipažinti su pirminiu 2021–2027 m. Prioritetinių veiksmų programos variantu. Susipažinę,  Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija rengėjams pateikėme keletą esminių pastabų veiksmų programos tobulinimui.  Tikimės, kad detalesniems svarstymams Aplinkos ministerija atsiųs informaciją tiesiogiai (kad nereikėtų žvalgytis internetinėje erdvėje), kad sukvies socialinius partnerius: žemės ir miškų savininkus, ūkininkus, miškininkus, gamtininkus ir mokslininkus atstovaujančias organizacijas aptarti konkrečius keliamus tikslus, tam numatomas priemones bei jų įgyvendinimui būtinus išteklius.

 Esminės šiame aptarimo etape LMSA pateiktos pastabos ir siūlymai:

  1. Manome, kad PVP įvardintos finansinės sumos yra neadekvačiai mažos, todėl siūlome perskaičiuoti įvertinant realius poreikius. Vadovaujantis ES Buveinių direktyvos 8 straipsnio 1 dalies  reikalavimais, Lietuva Komisijai privalo pateikti realius skaičiavimus, kokią finansų sumą  Europos Sąjunga turėtų skirti, kad mūsų šalyje galėtume įvykdyti su Europos ekologiniu tinklu „Natura 2000“ susijusius įsipareigojimus  (kaip reikalaujama pagal Buveinių direktyvos 6 str. 1 dalį).

  2. Būtina parengti, aptarti ir galiausiai patvirtinti moksliškai pagrįstas rekomendacijas kiekvienam Europinės svarbos natūralių buveinių miškuose tipui bei saugomai rūšiai dėl galimų miško kirtimų ir kitos miškų ūkinės veiklos vykdymo jose, numatant būtinas priemones ir kiek jos kainuos.

  3. Būtina numatyti pakankamą finansinę sumą (skaičiuojant pagal mūsų siūlymų 2 p.) EB svarbių natūralių buveinių ir rūšių apsaugai pagal su žemės ir miško savininkais bei valdytojais sudarytas apsaugos sutartis.

  4. Būtina PVP numatyti pakankamas lėšas inventorizuotų EB svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugos auditui bei būklės stebėjimui, kad įvertinti- ar moksliškai pagrįstai ir teisingai yra išskirtos buveinės, ar jos ten iš viso egzistuoja.  Kaip numato Buveinių direktyvos 4 str. 1 dalis, nustačius neatitikimus, Lietuva privalo siūlyti Europos Komisijai pakoreguoti sąrašą atsižvelgiant į audito ir stebėjimų rezultatus.

  5. Būtina numatyti kompensacijas dėl nuosavybės vertės sumažėjimo ir atsirandančių nuostolių žemės ir miško savininkams už jų valdose steigiamas saugomas teritorijas EB svarbos natūralioms buveinėms ir rūšims.

  6. Būtina numatyti priemonę ir lėšas aiškiai identifikuoti išskirtų EB svarbos natūralių buveinių ribas tiek natūroje, tiek ir kartografinėje/planinėje medžiagoje.

Vadovaujantis 2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ III  skyriaus reikalavimais,  tikimės sulaukti argumentuotų atsakymų į pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Pagarbiai,

dr. Algis Gaižutis, LMSA Valdybos pirmininkas
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA)


Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų 2021-2027 m. programa (PVP) (angl. Priority Action Framework, toliau – PAF)– tai nacionalinis strateginis dokumentas Natura 2000 teritorijoms. Pagal ES narių bendrą susitarimą šalys narės turi rengti daugiametes Natura 2000 tinklo finansavimo strategijas. Jose numatomos prioritetinės priemonės ir finansiniai poreikiai bei galimi šaltiniai, jos susiejamos su atitinkamomis Europos Sąjungos finansavimo programomis.PVP svarbą sunku pervertinti, kadangi  rengiantis naujai ES finansinei perspektyvai, PVP pateikta Europos Komisijai informacija apie gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių finansinius poreikius bus vadovaujamasi rengiant strateginius planus pagal bendrosios žemės ūkio politikos reglamentus, investicijų planus pagal sanglaudos ir regioninės politikos finansavimo priemones, įgyvendinant reglamentą dėl ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE. Kol kas sumos, reikalingos PAF numatytų priemonių įgyvendinimui, tik preliminarios ir turėtų būti tikslinamos.