Naujienos

2021 - 03 - 08

✅ Pateikėme pasiūlymus LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių projektui

Susipažinę su 18-sios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektu, kurio tekstas viešam svarstymui yra paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) pateikiame tokius pasiūlymus tobulinimui: atsisakyti 5 proc. mokesčio, aiškiai numatyti kompensacijas už aplinkosauginius apribojimus ir išmokas už ekosistemines paslaugas, įgyvendinti saugomų teritorijų optimizaciją, skirti daugiau dėmesio agromiškininkystei, privataus miškų ūkio kooperacijai ir plėtrai. Šį trečiadienį Vyriausybė Planą planuoja tvirtinti.

➡ Taipogi LMSA pasiūlymai įtraukti į LR Žemės ūkio rūmų Tarybos 2021-03-08 rezoliuciją DĖL XVIII VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PROJEKTO 

Detalizuojant Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) pasiūlymus :

V MISIJA (PRIORITETAS): AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKA

Siūlome tikslinti strateginio darbo 5.9. veiksmus 5.9.2. ir 5.9.7., įvardinant ir miškų sritį, kadangi LR žemės ūkio ministerijos kuruojama žemės ūkio ir kaimo plėtros sritis apima ir miškininkystės priemones, finansuojamas iš nacionalinės bei europinės paramos ES bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimui. O realizuojant Žaliojo kurso priemones miškams numatoma reikšmingas vaidmuo BŽŪP. Kooperacijos, kurią kuruoja ŽŪM, srityje tikslinga  praktiškai realizuoti  galiojančią LR Miškų įstatymo 5 straipsnio 5 dalies nuostatą: „Miško savininkų kooperatyvams taikomas žemės ūkio kooperatyvų statusas“.

Eil. Nr.

Vyriausybės programos projekto (darbo), iniciatyvos (priemonės), veiksmo pavadinimas

 

Vykdymo pradžia

Įvykdymo data

Atsakingas vykdytojas

Dalyvaujančios institucijos

Požymiai

5.9.2.

Remti pažangias technologijas, skaitmeninimą ir kitus išmaniuosius verslo valdymo sprendinius, didinančius konkurencingumą ir tvarumą žemės, ir maisto ir miškų ūkio bei žuvininkystės srityse

2023 m.

II ketv.

2024 m.

III ketv.

ŽŪM

 –

Investicinis (RP)

5.9.7.

Plėtoti (įskaitant ir ES paramos teikimą) kooperaciją, trumpas maisto tiekimo grandines, gamintojų grupių kūrimąsi ir kitas naujas bendradarbiavimo formas žemės ūkio, maisto ūkio, žuvininkystės, miškininkystės ir kitose kaimo plėtros srityse

2021 m.

I ketv.

2024 m.

III ketv.

ŽŪM

–           AM

Investicinis (RP)

 

VI MISIJA (PRIORITETAS): LIETUVOS ŽALIASIS KURSAS. Siūlome sutikrinti Misijos įgyvendinimo sėkmės (poveikio) rodiklius dėl miškingumo, kadangi įvardintas Lietuvos miškingumas (proc.) 2020 m (33,7 ) ir 2019 m. (4) reikšmingai skiriasi.

Siūlome papildyti 6.1.4. punktą tokiu sakiniu:

Tobulinti specifinio apmokestinimo ir bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo pagal Miškų įstatymą sistemą:

atsisakyti papildomų 5% privalomųjų atskaitymų privačių miškų savininkams

-kompleksiškai įvertinti  vykdantiems aktyvią ekonominę veiklą miško savininkams ir valdytojams  tenkančią mokestinių prievolių  naštą ir iš esmės atnaujinti bendrųjų miškų ūkio reikmių sampratą, turinį ir joms finansuoti skiriamų privalomųjų atskaitymų objektą.

Paaiškinimas: atsižvelgiant į Valstybės kontrolės  išvadas dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų naudojimo ne pagal paskirtį (2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. VA-P-20-7-13) ir į tai, kad privačių miškų savininkams nuo 2015-01-01 nustatyti papildomi 5 % atskaitymai nesukuria realios pridėtinės vertės bei papildomų biudžeto pajamų, o faktiškai padidino administravomo išlaidas, ženklia apimtimi (net 1/3) jau trečius metus stabdo aktyvią ekonominę privačių miško savininkų veiklą, be to, ši mokestinė prievolė yra nesubalansuota su kitomis miško savininkų atžvilgiu taikomomis mokestinėmis priemonėmis.

Šia priemone išaugusio privačių miškų sektoriaus ir pasikeitusių kitų miškų politikos aspektų kontekste būtų siekiama sumažinti mokestinę naštą aktyvią veiklą vykdantiems ir didesnę pridėtinę vertę kuriantiems valstybinių ir privačių miškų valdytojams,  iš esmės peržiūrima ir atnaujinama  bendrųjų miškų ūkio reikmių samprata, turinys ir joms finansuoti skiriamų privalomųjų atskaitymų objektas. Keisti šiuo metu nustatytą privalomųjų atskaitymų objektą – nuo pajamų už parduotą nukirstą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką -yra siūloma, pavyzdžiui,  Aplinkos ministerijos užsakymu 2016 m. atliktame išsamiame (96 psl. apimties) moksliniame tiriamajame darbe „Lietuvos miškų ūkio subjektų apmokestinimo sistemos analizė ir pasiūlymai tobulinimui“(CIVITA, 2016 m. gruodis).

Eil. Nr.

Vyriausybės programos projekto (darbo), iniciatyvos (priemonės), veiksmo pavadinimas

 

Vykdymo pradžia

Įvykdymo data

Atsakingas vykdytojas

Dalyvaujančios institucijos

Požymiai

6.1.4.

Siekiant racionaliai naudoti gamtos išteklius, tobulinti vandens išteklių apmokestinimą (pakeisti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymą, Žemės gelmių įstatymą ir Vandens įstatymą)

Tobulinti specifinio apmokestinimo ir bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo pagal Miškų įstatymą sistemą:

atsisakyti papildomų 5% privalomųjų atskaitymų privačių miškų savininkams

-kompleksiškai įvertinti  vykdantiems aktyvią ekonominę veiklą miško savininkams ir valdytojams  tenkančią mokestinių prievolių  naštą ir iš esmės atnaujinti bendrųjų miškų ūkio reikmių sampratą, turinį ir joms finansuoti skiriamų privalomųjų atskaitymų objektą.

2021 m. II ketv.

2022 m.

II ketv.

AM

FM, EM, SM, ŽŪM

Reguliacinis

Remiantis tuo, kad Seimo patvirtintoje LR teritorijos bendrojo plano (LRBP) koncepcijoje numatytas svarbus įpareigojimas (I skirsnis, 211 punktas) optimizuoti esamą saugomų teritorijų sistemą, siūlome patikslinti strateginio darbo 6.4. veiksmus 6.4.1. ir 6.4.1.

Remiantis tuo, kad tiek LR Saugomų teritorijų įstatymas, tie ES aplinkosaugos teisės aktai numato, kad  nustatant aplinkosauginius apribojimus, būtina nustatyti gamtos vertybių reikšmingumą, atlikti ekonominį vertinimą, numatyti reikalingos nutraukti veiklos (jeigu tai būtina) kompensavimo, žemės išpirkimo, pažeistų teritorijų atkūrimo išlaidas ir lėšų, reikalingų nurodytoms teritorijoms nustatyti, joms saugoti ir tvarkyti, finansavimo šaltinius [STĮ 27 str. 5 dalies 3 punktas ir [STĮ 241 str. 4 dalies 2 punktas] siūlome tikslinti strateginio darbo 6.4. veiksmą 6.4.4.

Eil. Nr.

Vyriausybės programos projekto (darbo), iniciatyvos (priemonės), veiksmo pavadinimas

 

Vykdymo pradžia

Įvykdymo data

Atsakingas vykdytojas

Dalyvaujančios institucijos

Požymiai

6.4.1.

Siekiant nustatyti konkrečias saugomų teritorijų optimizavimo (kiekybinėsio ir kokybinėsio) plėtros priemones, taip pat konkrečias priemones saugomų rūšių ir buveinių apsaugos būklei atkurti arba palaikyti visos šalies mastu ir įtraukti daugiau suinteresuotųjų šalių joms įgyvendinti, parengti  Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės veiksmų planą 2021-2030 metams (patvirtintas aplinkos ministro įsakymu)

2021 m. II ketv.

2021 m.

IV ketv.

AM

SM, ŽŪM

Reguliacinis

6.4.2.

Siekiant pasirengti ES Žaliojo kurso ambicingų tikslų gamtos apsaugos srityje įgyvendinimui, parengti ir įgyvendinti saugomų teritorijų optimizavimo ir jų institucijų sistemos pertvarkos projektą, numatantį efektyvesnį gamtos būklės stebėsenos, analizės, atkūrimo veiksmų planavimo ir įgyvendinimo visos šalies teritorijoje institucinį modelį

2021 m.

I ketv.

2022 m.

II ketv.

AM

 –

Reguliacinis

6.4.4.

Siekiant apsaugoti natūralias buveines, saugomas rūšis ir jų buveines, vandens telkinius ir jų pakrantes nuo sunaikinimo vykdant ūkinę veiklą, įtvirtinti tokių veiklų įstatyminius draudimus bei kompensacijas žemės savininkams, taip pat numatyti laisvesnį kai kurių gamtinių teritorijų lankymą, privačiomis saugojimo iniciatyvomis paremtų saugomų teritorijų nustatymą, parengiant ir pakeičiant Saugomų teritorijų ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymus

2021 m.

I ketv.

2022 m.

II ketv.

AM

 –

Reguliacinis

Tikimės, kad į pateiktus siūlymus bus atsižvelgta.

LMSA 

 

 

Taipogi LMSA pasiūlymai įtraukti į LR Žemės ūkio rūmų Tarybos rezoliuciją DĖL XVIII VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PROJEKTO 

Kiek anksčiau dalyvavome ir išsakėme LMSA pastabas Aplinkos ministerijos surengtame Vyriausybės programos Aplinkos ministerijos kuruojamų veiklų plano aptarime.