Naujienos

2021 - 03 - 16

AM išaiškino dėl medžiapjūtės ir medienos ištraukimo terminų reglamentavimo

Aplinkos ministerija išnagrinėjo Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos prašymą [LMSA 2021-03-04  raštas Nr. 16] imtis sprendimų užtikrinti sąlygas būtiniems medžiapjūtėms ir paruoštos medienos ištraukimo darbams tinkamai atlikti, pratęsiant pagrindinių, ugdomųjų ir sanitarinių miško kirtimų ir medienos ištraukimo terminus. Sulaukėme AM išaiškinimo, kad galiojantis teisinis reguliavimas sudaro pakankamas prielaidas laiku užbaigti pradėtus pagrindinius ar ugdomuosius miško kirtimus ir tinkamai sutvarkyti pažeistus medžius. Siūlome susipažinti [AM 2021-03-15 raštas Nr. (66)-D8(E)-1630].

Aplinkos viceministro Dano Augučio pasirašytame AM atsakyme pateikiami tokie išaiškinimai:

Dėl siūlymo pratęsti bent iki balandžio 1 d. terminą, iki kada būtų galima vykdyti pagrindinius ir ugdomuosius miško kirtimus ir medienos ištraukimą II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III miškų grupių miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, ir IV grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose.

Aplinkos ministerijos išaiškinimas:
Miško kirtimai II miškų grupės miškuose, nacionaliniuose parkuose, kitų saugomų teritorijų III miškų grupės miškuose yra sudėtinė šiose saugomose teritorijose esančių miškų tvarkymo dalis. Todėl jie turėtų būti atliekami tokiu metu ir tokia apimtimi, kad turėtų kuo mažesnės neigiamos įtakos ten gyvenantiems ir besiveisiantiems gyvūnams, biologinei įvairovei ir kitoms gamtos vertybėms. Miško kirtimų ir medienos ištraukimo ribojimo nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. pagrindinis tikslas – netrikdyti paukščių jų perėjimo ir jauniklių vados metu. Atsižvelgdami į Lietuvos miškuose perinčių paukščių biologiją, manome, kad miško kirtimų ribojimo termino sutrumpinimas galėtų turėti neigiamos įtakos daugeliui paukščių rūšių, kurios peri ankstį pavasarį arba ruošiasi perėti balandį.
 
Dėl siūlymo pratęsti bent iki balandžio 1 d. terminą, iki kada būtų galima vykdyti: IVA grupės miškuose jaunuolynų ugdymą, retinimus ir einamuosius kirtimus, medienos ištraukimą.

Aplinkos ministerijos išaiškinimas:
Informuojame, kad vadovaujantis Miško kirtimų taisyklių1 73 punkto reikalavimais2, IVA miškų grupės miškuose (išskyrus nacionalinių parkų miškus) jaunuolynų ugdymas galimas iki balandžio 1 d., retinimai ir einamieji miško kirtimai, medienos ištraukimas – iki gegužės 1 d.
 
Dėl siūlymo kad sanitarinės medžiapjūtės laikas nebūtų ribojamas vykdant specialiąsias apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus (remiantis taisyklių 85 punktu, kur numatyta, kad „sanitarinių miško kirtimų laikas neribojamas vykdant aplinkos ministro nustatytas specialiąsias apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones“).

Aplinkos ministerijos išaiškinimas:
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi3, specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės taikomos, kai savivaldybės teritorijoje išdžiūvusių, išverstų, išlaužytų, išdegusių arba kitaip pažeistų medynų tūris sudaro daugiau kaip 25 tūkst. kubinių metrų. Aplinkos ministerijos turimais duomenimis, dėl šių metų sausio 26–27 dienomis iškritusio gausus sniego nustatyti medžių pažeidimai nesiekia nurodyto kiekio.
 
Dėl siūlymo patikslinti Miško kirtimų taisyklių 85 punktą.

Aplinkos ministerijos išaiškinimas:
Pagal galiojančius Miško kirtimų taisyklių 85 punkto reikalavimus miško kirtimų laiko ribojimas netaikomas vykdant žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų eglių, kol jose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus. Nepritariame siūlymui papildyti šią išimtį ir kitais spygliuočiais, kadangi vadovaujantis šio punkto reikalavimais minėti ribojimai netaikomai ir visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimams, taip pat medynuose, kuriuose einamaisiais metais abiotinių veiksnių pažeista daugiau kaip 10 proc. medžių kirtimams. Manome, kad galiojantis reglamentavimas yra pakankamas, kad būtų galima efektyviai užkirsti kelią formuotis kinivarpų židiniams.
Mūsų nuomone, dabartiniai apribojimai subalansuoti įvertinant skirtingas miškų funkcijas ir leidžia kuo geriau suderinti kartais skirtingus bei prieštaringus visuomenės interesus ir užtikrinti miško ekologinių, ekonominių bei socialinių funkcijų pusiausvyrą. Todėl artimiausiu metu nenumatoma keisti miško kirtimų ir medienos ištraukimo terminų reglamentavimo.
 
Išnašos:
 
1. Patvirtintų aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A966C7D30EB/asr).
 
2. IVA grupės miškuose jaunuolynų ugdymo kirtimai, medienos ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., retinimai ir einamieji kirtimai, medienos ištraukimas draudžiamas nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d.
 
3. Specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės, privalomos visiems miško valdytojams, savininkams ir naudotojams, kai savivaldybės teritorijoje išdžiūvusių, išverstų, išlaužytų, išdegusių arba kitaip pažeistų medynų tūris sudaro daugiau kaip 25 tūkst. kubinių metrų.
 

Miško savininkams, naudotojams ir valdytojams primename, kad privalu iš miško pašalinti žalias eglių vėjavartas, vėjalaužas, sniegalaužas ir žalias labai pažeistas egles iki medžių liemenų pavojingų kenkėjų apsigyvenimo jose. Vėliau privalu iš miško pašalinti visus medžių liemenų pavojingų kenkėjų (žievėgraužių tipografų, žievėgraužių graverių, eglinių poligrafų, mėlynųjų blizgiavabalių, didžiųjų kirpikų, mažųjų kirpikų, balangraužių ardytojų, daugiajuosčių balangraužių, eglinių dendroktonų) apniktus medžius iki šių kenkėjų pirmųjų lėliukių susiformavimo. Pagrindinis ir pavojingiausias eglės liemenų kenkėjas žievėgraužis tipografas pradeda skraidyti balandžio pabaigoje gegužės pradžioje, sprogstant beržui, oro temperatūrai pakilus iki +15 – 17⁰ C. Norint išvengti kenkėjų plitimo, būtina laiku iš miško pašalinti sniego nulaužtas, išverstas egles, pušis, jų viršūnes ar stambias šakas.

Valstybinė miškų tarnyba išaiškino, kad nederėtų vadovautis klaidingai  formuojama nuomone, kad po kovo 15 dienos visi sanitariniai miško kirtimai saugomose teritorijose yra draudžiami. Miško kirtimo taisyklių 85 punktas numato, kad II miškų grupei priskirtuose miškuose ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV miškų grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, sanitariniai miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus, ir visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus, taip pat medynuose, kuriuose einamaisiais metais abiotinių veiksnių ir/(ar) gaisro pažeista daugiau kaip 10 proc. medžių kirtimus, vykdomus pagal Taisyklių X skyriaus ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus, ir jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatytas kitoks sanitarinių miško kirtimų laikas. Taigi, abiotinių veiksnių (sniegas yra vienas iš abiotinių veiksnių) sukeltus pažeidimus, žalias, labai pažeistas egles ir medžių liemenų pavojingų kenkėjų apniktus medžius sanitariniais miško kirtimais dažniausiai galima kirsti ir po kovo 15 dienos, nebent tai teritorijai būtų nustatyti atskiri, griežtesni sanitarinių miško kirtimų apribojimai.

VMT taip pat primena, kad žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 20 d. (pušies – nuo balandžio 1 d.) iki rugsėjo 1 d., jeigu oro temperatūra yra ne žemesnė kaip 0° C, per dešimt dienų po jos iškirtimo turi būti išvežta ne arčiau kaip 3 km nuo medyno, kuriame spygliuočių medžių rūšių yra daugiau kaip 20 proc., pakraščio arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba kitais būdais apsaugota nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų (mediena laikoma neapsaugota, jei po žieve yra gyvų liemenų kenkėjų: kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių). Į sandėlius ir lentpjūves, medienos perdirbimo ir kitas įmones, esančias arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio sudėtyje spygliuočių medžių rūšių yra 20 procentų ir daugiau, pakraščio, nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiama priimti ir laikyti medžių liemenų pavojingų kenkėjų užpultą nenužievintą medieną.