Naujienos

2007 - 05 - 24

Apie miško lankytojų teises ir pareigas: svečiuojantis būtina laikytis padoraus elgesio normų.

Nereikia pamiršti, kad miškas – augalų ir gyvūnų namai, juose svečiuojantis būtina laikytis padoraus elgesio normų. Jos surašytos Lanky­mosi miške taisyklėse, kurias 1996 m. gruodžio 5 d. patvirtino aplinkos apsaugos ir miškų ūkio ministrai įsakymu Nr. 176/240.

Šios taisyklės nustato lankymosi Lietuvos miškuose bei miškų naudojimo poilsiui tvarką. Todėl išsiruošęs pasi­gėrėti atgimstančia gamta, nepamiršk tam tikrų taisyklių...,- žurnalo BMM balandžio mėn. numeryje rašo Zita Bitvinskaitė, AM Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyr. specialistė. 

 

Nuotraukoje: aplinkos ministerijos  Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyr. specialistė Zita Bitvinskaitė .

Yra teisių, bet jos neberibės

 

Piliečiai turi teisę lankytis visuose miškuose, išskyrus privačius miškus iki 100 m atstumu nuo miško savininko sodybos bei miškus, kuriuose tai apribota kitais teisės aktais. Valstybės saugomose teritorijose (rezervatuose, draustiniuose, valstybi­niuose parkuose ir kt.) piliečiams lankytis leidžia­ma, jei tai neprieštarauja šių teritorijų apsaugos ir naudojimo režimui, nustatytam įstatymais ir kitais teisės aktais.

Draudžiama lankytis miško sklypuose, kuriuo­se vyksta medienos ruošos darbai arba panaudotos (naudojamos) cheminės ar biologinės miško ap­saugos priemonės.

Poilsiautojams pasiruošti kuro laužavietėms lei­džiama tik pasirenkant nelikvidinių šakų, žabų, ki­tos nelikvidinės medienos, taip pat atpjovų ir kitų atliekų, likusių baigtose eksploatuoti kirtavietėse.

Įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį galima tik keliais. Prireikus (miško gaisrams kilti pavojingu laikotarpiu ir kt.) kai kurie keliai miškuose gali būti uždaryti.

Statyti autotransporto priemones miškuose leidžiama tik tam tikslui skirtose aikštelėse ir šalikelėse.

 

Miško lankytojams draudžiama:

 

- kurti laužus tam tikslui neįrengtose ar ne­skirtose vietose;

- mėtyti neužgesintus degtukus ir nuorūkas;

- kirsti ar kitaip žaloti augančius medžius, krūmus, ardyti miško paklotę;

- gaudyti ir naikinti laukinius gyvūnus, juos neštis į namus, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves, lizdus, skruzdėlynus ir pan.);

- naikinti ir gadinti poilsiaviečių įrangą, infor­macinius ženklus bei stendus, kvartalinius stulpus, riboženklius ir kt.;

- leisti bėgioti miške palaidiems šunims, išsky­rus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse numatytą tvarką;

- trukdyti kitų lankytojų poilsį triukšminga muzika;

- plauti miške autotransporto priemones;

- šiukšlinti mišką, ne šiukšlių dėžėse palikti atliekas ir tarą.

Apie pastebėtus sužeistus, ligotus ar keistai besielgiančius laukinius gyvūnus būtina pranešti artimiausiai girininkijai, veterinarijos tarnybai, ap­linkos apsaugos agentūrai ar medžiotojų būreliui.

 

Miško lankytojai privalo:

 

- pastebėję gaisrą, jį užgesinti, o jeigu tai ne­įmanoma – apie gaisrą nedelsdami pranešti arti­miausiai miškų urėdijai ar girininkijai, valstybinio parko administracijai, priešgaisrinės apsaugos tar­nybai, policijai ar vietos savivaldos institucijai;

- nuolat prižiūrėti užkurtą laužą; baigę kūrenti, užpilti jį žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti;

- sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus renginius miške organizuoti tik gavę miško valdytojo ar savininko, valstybiniame parke – ad­ministracijos, draustinyje – papildomai ir rajono aplinkos apsaugos agentūros leidimą raštu. Jam gauti būtina ne vėliau kaip prieš savaitę pateikti prašymą, kuriame nurodoma renginio pradžios data, trukmė, planuojamas dalyvių ir palapinių skaičius, organizacijos adresas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, taip pat įsipareigojama teritoriją, kurioje vyks renginys, palikti tvarkingą.

Asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 70 straipsnį – pažeidimai už­traukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 25 iki 50 Lt, pareigūnams – nuo 50 iki 100 Lt, transporto priemonių, palapinių, laikinų statinių statymas miške arba važiavimas transporto priemonėmis miškais ten, kur tai daryti draudžiama, – užtraukia piliečiams baudą nuo 50 iki 100 Lt, pareigūnams – nuo 100 iki 200 Lt.

 

Kas žinotina naudojant augalijos išteklius

Ir laukinius augalus reikia tausoti.Kiekvienas augalas gamtoje pasiruošęs padėti ir žmonėms, ir gyvūnams, todėl jų išteklius būtina tausoti ir saugoti, kad jų užtektų visiems žemės gyventojams, o retų, saugomų rūšių augalų išvis neliesti. Aplinkos ministras 2005 m. sausio 12 d. patvirtino Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarką, kuri nurodo, kaip ir kokie augalai gali būti naudojami, nustato naudotojų teises ir atsakomy­bę. Čia aptarta laukinių augalų sėklų, vaisių (uogų, riešutų ir kt.), grybų rinkimas, vaistinių augalų žaliavos ruošimas, techninių augalų (nendrių, gluosnių ir kt.) žaliavos ruošimas, augalų ar jų dalių naudojimas dekoratyviniams tikslams, šie­navimas miško žemėje, kita su laukinės augalijos išteklių paėmimu iš gamtinės aplinkos susijusi ūkinė veikla. Tačiau šios taisyklės netaikomos renkant nuo teisėtai nukirstų medžių ir krūmų šakeles, pumpurus, žiedus, lapus, spyglius ir žievę, kertant kalėdines eglutes, ruošiant vaistinę žaliavą ar kitą produkciją specialiai tai produkcijai auginti skirtose vietose, taip pat naudojant medienos iš­teklius – šiuo atveju galioja Miškų įstatymas.

Pavasarį būtina atkreipti dėmesį į tam tikrus taisyklių reikalavimus.