Naujienos

2005 - 01 - 19

* Apdovanoti „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda-2004" konkurso nugalėtojai

2005-01-18 Molėtai
LMSA Molėtų skyriaus ataskaitinio susirinkimo metu įteikti apdovanojimai pavyzdingai savo miškus prižiūrintiems miško savininkams.
 
2004 m. rudeni LMSA organizavo konkursą „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda-2004". Jame dalyvavo ir   7 savininkai, LMSA Molėtų skyriaus nariai.
Pirmąją vietą Lietuvoje užėmė molėtiškis Algis Povilas Bareikis, antrąją miško savininkas iš Trakų rajono, trečiąją vietą Ignas Kraujalis iš Pastovėlio kaimo, Molėtų rajono, ketvirtąją miško savininkas iš Raseinių rajono. Kiti dalyviai: Vitalijus Michailinas, Grasilda Kondratavičienė, Nijolė Jauneikienė, Emilijus Zerkauskas, Viktoras Čatrauskas.
 
 

LMSA Molėtų skyriaus ataskaita už 2004 metus

 

Lietuvoje jau senokai veikia Lietuvos miškų savininkų asociacija (LMSA), kuri padeda žmonėms spręsti įvairius su nuosavais miškais susijusius reikalus.

LMSA Molėtų skyrius 2004 m. suorganizavo 8 miško dienas: Pabradėje, Šalčininkuose, Švenčionyse, Ignalinoje, Širvintose, Toliejuose, Utenoje, Skudutiškyje. Jose dalyvavo per  176   miško savininkų. Seminaro metu  savininkai buvo supažindinti su privačių miškų tvarkymo įstatymų pasikeitimais ir ES struktūrinių fondų panaudojimu, kartu buvo atsakyta į savininkams rūpimus klausimus. Kartu dalyvavo ir Aplinkos apsaugos departamento rajonu agentūros inspektoriai, kurie papasakojo, kaip pasikeitė leidimui miškui kirsti išdavimo tvarka, kaip gabenti medieną ir kokius dokumentus reikia pildyti. Supažindino savininkus su baudomis už blogai atliktus darbus, paminėjo dažniausiai daromas klaidas. Visiems seminaruose dalyvavusiems savininkams buvo paruošta padalomoji medžiaga, kurią sudarė: Privačių miškų tvarkymą reglamentuojantys dokumentai – miškų įstatymas, privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, apvaliosios medienos gabenimo tvarka,  „Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarka“, Informacija apie Lietuvos miško savininkų asociaciją, Paramos kryptis "Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" – kur savininkas gali rasti informacija apie paramos tikslus, gavėjus, maksimalias išmokas miško įveisimui ir priežiūrai, prarastų pajamų išmokas, administravimą, pateikiamų dokumentų sąrašas ir kiti NMA reikalavimai.

Surengus miško dieną Širvintose, susipažinome su Viktoru Čatrausku, kuris aktyviai prisidėjo prie LMSA veiklos. Lapkričio mėn. 5 dieną 51 miškų savininkas įstojo į Asociaciją, buvo įkurtas Lietuvos miškų asociacijos Širvintų skyrius. Pirmininku išrinktas ūkininkas Viktoras Čatrauskas.

2004 m. rudenį surengti dveji 5 dienų kursai miško savininkams – Ignalinoje ir Širvintose. Juose dalyvavo 110 miško savininkų. Miško savininkams kursų metu buvo suteiktos pagrindinės žinios apie mišką, dažniausiai naudojamos sąvokos, supažindinti su pagrindinėmis medžių rūšimis, miško tipais ir augavietėmis. Kursų klausytojai susipažino su miško atkūrimo būdais, kaip iškasti sodmenis, transportuoti ir laikyti iki sodinimo, kaip sodinti kirtavietėse ir vietose, kur miškas iki tol neaugo, kokia turi būti želdinių priežiūra, papildymas, apsauga nuo žvėrių, kenkėjų ir ligų. Kursų metu miško savininkai supažindinti su pagrindinio naudojimo kirtimų būdais, ugdymo kirtimo rūšimis, jų tikslais. Taip pat mokyti atrinkti kirstinus medžius, kirtimų intensyvumo nustatymą. Paaiškinta apie medienos sortimentus, jų tūrio nustatymą. Suteiktos pagrindinės žinios apie miško produkciją, produkcijos kainas, medienos perdirbimo pramonę. Nemažas dėmesys skirtas miško rekreacijai. Kursų metu organizavome išvykas į miškus. Miško savininkai matė plyną, atvejinį bei retinimo kirtimus, jaunuolynų ugdymą ir kitus miškų ūkio darbus. Klausytojai supažindinti su kirtimų technologija. Paminėtos kertinės buveinės. Gausus susirinkusiųjų būrys byloja, kad miškininkystės žinios yra labai reikalingos.

LMSA taip pat organizavo seminarus miško savininkams ir tiems žemės savininkams, kurie pasinaudodami ES finansine parama miškų ūkiui  bei miškų apželdinimui nenašiose žemės ūkio paskirties žemėse galėtų įveisti miškus. Du seminarai buvo surengti Molėtuose ir vienas Švenčionyse.  Viename iš pirmųjų seminarų ES paramos klausimais dalyvavo LR Finansų ministerijos atstovas, kaimo plėtros ir informacijos departamento specialistas, LMSA projektų vadovė, MSK „Aukštaitijos šilas“ specialistai. Seminarų rengimo pagrindinis tikslas, kuo anksčiau  supažindinti savininkus su naujovėmis ir galimybėmis pasinaudoti parama ir atsakyti į savininkų klausimus.  

Rugpjūčio 13 d. ir lapkričio mėn. 16 d. LMSA Molėtų skyriaus ir MSK „Aukštaitijos šilas“ priėmė dvi švedų miškininkų delegacijas, kurioms vadovavo Gustav Fredriksson, labai gerbiamas miškininkas Švedijoje ir Lietuvoje. Šiuo metu  jis jau pensijoje, bet iki praeitų metų ėjo Pietų Švedijos valstybinės miškų  tarnybos vadovo pareigas.Gustav Fredriksson vykdė ne vieną tarptautinį projektą, daug pastangų atidavė Lietuvai: su  ąžuolynų atkūrimo programa (ja užsiiėmė ir p. Švedijoje) ir t.t., Paskutinis jo  pritrauktas į Lietuvą projektas buvo skirtas miško savininkų švietimui ir  baigėsi praeitais metais.


LMSA Molėtų skyrius 2004 m. suteikė konsultacijas 900 privačių miškų savininkų iš Molėtų ir aplinkinių rajonų.


Skyriaus pirmininku vienbalsiai perrinktas Saulius Tirevičius.

LMSA informacija