Naujienos

2010 - 08 - 20

Lankantis privačiuose miškuose būtina elgtis padoriai

Miškuose visais metų laikais gausu žmonių. Ypatingai daug lankytojų miškuose sulaukiama vasaros atostogų, uogavimo bei grybavimo sezonų metu. LR miškų įstatymo 8 straipsnis numato, kad žmonės turi teisę laisvai lankytis miškuose, riešutauti, uogauti ir grybauti išskyrus teisės atvejais numatytus atvejus bei apribojimus. Išsamiai tas aprašyta Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų  1 dalies 6 ir 7 straipsniuose. Tačiau teisės nėra beribės.
Nereikia pamiršti, kad svečiuojantis visuose miškuose būtina laikytis abipusiai padoraus elgesio normų. Visais atvejais apsilankymas miškuose turi būti pagarbus, atsakingas, tvarkingas. Pavyzdžiui, teisės aktais pagrįstai numatytas apribojimas - 100 metrų atstumu nuo savininko trobesių pašaliečiams lankytis privačiame miške leidžiama tik su to savininko sutikimu. Neleidžiama lankytis ir miškuose, kuriuose tai apribota kitais teisės aktais. Draudžiama lankytis miško sklypuose, kuriuo­se vyksta medienos ruošos darbai arba panaudotos (naudojamos) cheminės ar biologinės miško ap­saugos priemonės. Valstybės saugomose teritorijose (rezervatuose, draustiniuose, valstybi­niuose parkuose ir kt.) piliečiams lankytis leidžia­ma, jei tai neprieštarauja šių teritorijų apsaugos ir naudojimo režimui, nustatytam įstatymais ir kitais teisės aktais.

Įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį galima tik tam skirtais bendro naudojimo keliais, o ne siekti privažiuoti prie kiekvieno grybo. Tokiais keliais, kertančiais miškus, važinėti gali visi. Kitais miško keliukais eismas gali būti ribojamas ar draudžiamas. Be to, gali būti draudžiama į miškus įvažiuoti dėl gaisrų pavojaus, pavasarinio ir rudeninio polaidžio metu, kad technika nesugadintų kelio dangos ar kt.priežasčių.

Jei jūs važinėjote per mišką kokiu nors keturračiu ar visureigiu, tuomet pažeidėte lankymosi miške taisykles, nes tokie dalykai leidžiami tik specialiai įrengtose trasose.

Uždraustų ar apribotų lankyti miškų ribas rodo miško valdytojo, savininko ar naudotojo pastatyti informaciniai ženklai. Kelio užtvarai ir  "važiuoti draudžiama" žeklai paprastai yra skirti apriboti važiavimą automobiliais, o ne grybavimą. Šiuo atveju grybingas vietas, jei užtvarai pastatyti teisėtai, tektų pasiekti pėstute. Kelio užtvarų ant viešo naudojamo kelių (kai tas numatyta nuosavybės dokumentuose ir įrašyta servitutuose) savininkai savo nuožiūra įrengti negalima.

Atskirais atvejais savininkui kreipiantis į savivaldybių vykdomąsias institucijas jų sprendimu gali būti apribotas uogavimas ir grybavimas, pastatyti apie tai informuojantys ženklai.

 

Miško lankytojams draudžiama:

- kurti laužus tam tikslui neįrengtose ar ne­skirtose vietose;

- mėtyti neužgesintus degtukus ir nuorūkas;

- kirsti ar kitaip žaloti augančius medžius, krūmus, ardyti miško paklotę;

- gaudyti ir naikinti laukinius gyvūnus, juos neštis į namus, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves, lizdus, skruzdėlynus ir pan.);

- naikinti ir gadinti poilsiaviečių įrangą, infor­macinius ženklus bei stendus, kvartalinius stulpus, riboženklius ir kt.;

- leisti bėgioti miške palaidiems šunims, išsky­rus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse numatytą tvarką;

- trukdyti kitų lankytojų poilsį triukšminga muzika;

-statyti automobilį tiesiog ant miško paklotės ir arčiau nei 25 m iki vandens telkinio, plauti miške autotransporto priemones. Įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį galima tik keliais (tai liečia ir keturračius). Statyti autotransporto priemones miškuose leidžiama tik tam tikslui skirtose aikštelėse ir šalikelėse.

- šiukšlinti mišką, ne šiukšlių dėžėse palikti atliekas ir tarą.

Miško lankytojai privalo:

- pastebėję gaisrą, jį užgesinti, o jeigu tai ne­įmanoma - apie gaisrą nedelsdami pranešti arti­miausiai miškų urėdijai ar girininkijai, valstybinio parko administracijai, priešgaisrinės apsaugos tar­nybai, policijai ar vietos savivaldos institucijai;

- apie pastebėtus sužeistus, ligotus ar keistai besielgiančius laukinius gyvūnus būtina pranešti artimiausiai girininkijai, veterinarijos tarnybai, ap­linkos apsaugos agentūrai ar medžiotojų būreliui.

- nuolat prižiūrėti užkurtą laužą; baigę kūrenti, užpilti jį žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti;

- sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus renginius miške organizuoti tik gavę miško valdytojo ar savininko, valstybiniame parke - ad­ministracijos, draustinyje - papildomai ir rajono aplinkos apsaugos agentūros leidimą raštu. Jam gauti būtina ne vėliau kaip prieš savaitę pateikti prašymą, kuriame nurodoma renginio pradžios data, trukmė, planuojamas dalyvių ir palapinių skaičius, organizacijos adresas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, taip pat įsipareigojama teritoriją, kurioje vyks renginys, palikti tvarkingą.

Baudos:

Asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 70 straipsnį - pažeidimai už­traukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 25 iki 50 Lt, pareigūnams - nuo 50 iki 100 Lt, transporto priemonių, palapinių, laikinų statinių statymas miške arba važiavimas transporto priemonėmis miškais ten, kur tai daryti draudžiama, - užtraukia piliečiams baudą nuo 50 iki 100 Lt, pareigūnams - nuo 100 iki 200 Lt.

Laikantis šių elementarių elgesio taisyklių, nekils jokių problemų, nei su aplinkosaugininkais, nei su miško savininkais. Linkime geros nuotaikos ir gražių įspūdžių lankantis miškuose.

Lietuvos miško savininkų asociacija

 Daugiau informacijos rasite:  Lanky­mosi miške taisyklėse, kurias 1996 m. gruodžio 5 d. patvirtino aplinkos apsaugos ir miškų ūkio ministrai įsakymu Nr. 176/240. Šios taisyklės nustato lankymosi Lietuvos miškuose bei miškų naudojimo poilsiui tvarką.