Naujienos

2005 - 03 - 02

*Patvirtinta specialioji Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 2005 metų išlaidų sąmata

        
Įgyvendindama  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2005   m.
sausio 24 d. nutarimą Nr. 64 "Dėl 2005 metų Lietuvos  Respublikos
valstybės  biudžeto  patvirtintų  asignavimų  paskirstymo   pagal
programas"  (Žin.,  2005,  Nr. 12-373) ir  Lietuvos   Respublikos
valstybės  biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir  vykdymo
taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001  m.
gegužės  14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455;   2004,
Nr. 96-3531), 30 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti  specialiosios  Bendrųjų  miškų  ūkio    reikmių finansavimo  programos 2005 metų išlaidų sąmatą pagal   priemones (pridedama).

Ministras Pirmininkas                       Algirdas Brazauskas

Susisiekimo ministras, pavaduojantis
aplinkos ministrą                            Zigmantas Balčytis

Priemonė

Lėšos
(tūkst. litų)

1. Miškams inventorizuoti, apskaitai atlikti ir valstybinių miškų miškotvarkos projektams rengti:

4488,5

1.1. miškotvarkos lauko ir einamųjų metų kameraliniams darbams vykdyti

3679,2

1.2. 2004 metais vykdytų miškotvarkos lauko darbų kameraliniams darbams užbaigti

409,3

1.3. miškotvarkos objektų aerofotografavimo darbams vykdyti ir miškotvarkos objektų ortofotoplanams parengti

400

2. Valstybinei miškų priešgaisrinei sistemai organizuoti ir išlaikyti

400

3. Stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams likviduoti, jų prevencijai vykdyti

400

4. Sumokėti už miško mokslo ir projektavimo darbus

500

5. Privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis ir privačių miškų savininkams konsultuoti

200

6. Miško propagandai organizuoti:

240

6.1. informacijai platinti per žiniasklaidos priemones

100

6.2. jaunųjų miško bičiulių veiklai organizuoti ir kitai miško propagandai

140

7. Darbams ir programoms, kuriuos vykdo šios miškų ūkį aptarnaujančios ir kontroliuojančios biudžetinės įstaigos, finansuoti:

5487,9

7.1. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

1962,3

7.2. Valstybinė miškotvarkos tarnyba

1889,3

7.3. Miško sanitarinės apsaugos  tarnyba

403,6

7.4. Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba

832,7

7.5. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškų informacinio centro vykdomai Visuomenės švietimo miškų ūkio klausimais ir miškų ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo bei privačių miškų savininkų mokymo ir švietimo programai finansuoti

300

7.6. Geografinių informacinių sistemų technologijų panaudojimo miškų ūkyje mokymo programos vykdymui Lietuvos žemės ūkio universitete finansuoti

100

8. Kitoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms finansuoti:

1283,6

8.1. naujiems miškams miškų urėdijose įveisti vykdant Lietuvos miškingumo didinimo programą

833,6

8.2. tarptautinėms ir nacionalinėms miškų ūkio plėtros programoms įgyvendinti, teisės aktų ir standartų projektams rengti, jų ekspertizei vykdyti ir panašiai

100

8.3. žinybiniams blankams ir formoms centralizuotai spausdinti ir kitai leidybos veiklai

350

9. Iš viso patvirtintai programai

13000