Naujienos

2021 - 12 - 17

ES parama miškams - ZUM projektų paraštėse

Pastaruoju laiku daug pastangų dedame siekiant  padidinti finansavimą miškininkystės veikloms per šiuo metu rengiamą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą. Paradoksas, kad kelis kartus didinant miškininkystės veikloms keliamus tikslus bei reikalavimus, skiriamas finansavimas ne didinamas, o mažinamas kelis kartus. Todėl LMSA siūlome iš esmės koreguoti šiuos nelogiškus žemės ūkio ministro Kęstucio Navicko siūlomus sprendimus LŽŪKP 2023-2027 strateginio plano projekte [pavyzdžiui, vėliausias LMSA rastas Nr.52 čia...>>>].

Atvirai sakome, kad ŽŪM siūlymai yra nuviliantys, neadekvatūs, o užmojis net kelis kartus (‼) sumažinti finansavimą ne tik kad nedera su Lietuvos deklaruojamais prioritetais, tačiau ir absoliučiai prasilenkia su sveika logika.

LMSA pirmininkas Algis Gaižutis, remdamasis asociacijos 2021-12-13 rašte Nr.52 išdėstytais argumentais, kreipėsi į politikus su prašymu Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane:

1) Numatyti adekvatų finansavimą miškininkystės priemonėms įgyvendinti- bent 90 mln. EUR.

2) Intervencinėse priemonėse Smulkiųjų ūkių bendradarbiavimas, Konsultavimo paslaugos, Europos inovacijų partnerystė (EIP), Europos inovacijų partnerystė (LEADER), ūkininkų įsikūrimas ir kt., įtraukti miškininkystės veiklas, tuo užtikrinant ūkininkams ir kaimiškųjų vietovių gyventojams galimybę diversifikuoti veiklą, kaip tai numato BŽŪP įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/2115;

3) Užtikrinti, kad būtų remiamas jaunuolynų ugdymas, naujų miškų įveisimas/pažeistų miškų atkūrimas;

4) Užtikrinti, kad išliktų su Natura 2000 susijusios išmokos miškams;

5) Užtikrinti, kad išliktų parama į miškų infrastruktūrą ir miškininkystės technikai;

6) trumpos rotacijos želdiniams, kaip klimato kaitos priemonei, išlaikyti analogišką (nediskriminacinį) tiesioginių išmokų lygį kaip ir kitoms ūkininkavimo šakoms (per ekoschemas arba (alternatyvus variantas) per susietąją paramą, kurią leidžia Komisija trumpos rotacijos želdinių skatinimui;

7) Įtraukti į ekoschemas agromiškininkystę.

LMSA palaikome visas iniciatyvas papildomai skirti finansavimą miškų plėtrai ir iš kitų šaltinių.


Keletas paskutinių susitikimų, kuriuose kėlėme pasiūlymus: