Naujienos

2004 - 08 - 19

LMSA ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovų susitikimas

Š.m. rugpjūčio 5 d. susitiko Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) atstovai. Kelioloka minučių savo atostogų laiko paaukojo RAAD direktorius  Česlovas Meržvinskas. Pustrečios valandos trukusiose diskusijose dalyvavo RAAD l. e. direktoriaus pareigas Stasys Vanagas, Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Gintautas Sventickas, vyresn. inspektoriai Dainius Baranauskas, Irmantas Aleškevičius ir LMSA atstovai: LMSA Alytaus filialo pirmininkas Jonas Sideravičius, LMSA Valdybos narys Vidmantas Jusas, Merkinės skyriaus pirmininkas Valdas Kancevičius , UAB “Dzūkijos miškas” direktorius Sergejus Lavrenovas.

Inspekcijos atstovams buvo pristatyti LMSA veiklos tikslai, vykdomi darbai, LMSA Valdybos požiūris abiems pusėms rūpiais klausimais. Nutarta bendradarbiauti vykdant miško pažaidų prevenciją, mokant ir konsultuojant miško savinnkus, kartu organizuojant renginius, pasisakymus ir diskusijas per vietines žiniasklaidos priemones. Bendromis priemonėmis bus siekiama, kad kiek galima daugiau miško savininkų ir jiems paslaugas teikiančių įmonių laiku sužinotų apie miškų įstatymų pasikeitimus ir naujoves. Abiejų pusių atstovai dalyvaus apžiūrint valdas ir išaiškinant nugalėtojus LMSA organizuojamame pavyzdingai tvarkomos miško valdos konkurse ir RAAD organizujamame geriausių miško želdinių konkurse. Abi pusės pritarė nuomonei, kad pastangas reikia nukreipti pirmiausia miško savininkų konsultavimui ir mokymui 

LIETUVOS MIŠKO SAVININKŲ ASOCIACIJOS ALYTAUS REGIONO ATSTOVŲ IR ALYTAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO

DARBUOTOJŲ PASITARIMO
PROTOKOLAS
 2004 m. rugpjūčio 5 d.
Alytus 

 Pasitarimo pirmininkas: Stasys Vanagas
 Pasitarimo sekretorius: Gintautas Sventickas
Dalyvauja: LMSA atstovai: LMSA valdybos narys Vidmantas Jusas, Lazdijų raj. skyriaus pirmininkas Jonas Sidaravičius, Merkinės skyriaus pirmininkas Valdas Kancevičius, UAB „Dzūkijos miškas“ direktorius Sergejus Lavrenovas.
Alytaus RAAD atstovai: l. e. direktoriaus pareigas Stasys Vanagas, Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Gintautas Sventickas, vyresn. inspektoriai Dainius Baranauskas, Irmantas Aleškevičius.

 1.  SVARSTYTA.

 Bendra LMSA atstovų informacija apie aktyvesnių asociacijos narių skaičių regiono skyriuose ir veiklos prioritetai.

Asociacijos atstovai informavo, kad jau dešimtmetį gyvuojanti asociacija Pietų Lietuvoje daugiausiai aktyvių narių vienija Lazdijų rajono skyriuje (apie 40 narių), Merkinės 12, Prienų – 10 ir pan. Šiuo metu į asociaciją pradeda vienytis miško ruošos įmonės.

 2. SVARSTYTA.

Galimos bendradarbiavimo sritys tarp asociacijos atstovų ir departamento darbuotojų.

V.Jusas: išreiškė pageidavimą, kad departamento pareigūnai pakonsultuotų, pamokytų į asociaciją besivienijančių miško ruošos įmonių darbuotojų, kokių pagrindinių aplinkosaugos, miško želdinių atkūrimo, priežiūros, ugdymo kirtimų ir pagrindinių kirtimų taisyklių reikia laikytis. Pasiūlė tai atlikti pasitarime, kuris galėtų būti suorganizuotas, pavyzdžiui, Leipalingio zonoje, kurioje nors kertamoje biržėje.

   G.Sventickas: priimtinas pasiūlymas, iš departamento galėtų dalyvauti miškų kontrolės skyriaus ir gretimų agentūrų pareigūnai – miškininkai.

J.Sidaravičius: rudenį asociacijos iniciatyva bus vėl organizuojami privačių miškų savininkų mokymo kursai, pageidautume, kad aiškinant nuolat besikeičiančius teisės aktus miškų srityje pakomentuotų departamento darbuotojai.

S.Vanagas: pateikite iš anksto planuojamų mokymų grafiką ir agentūrų miškininkai tikrai dalyvaus.

V.Jusas: pageidautume dalyvauti kartu su privačių miškų kontrolę vykdančiais pareigūnais rudenį vertinant želdinių kokybę.

D.Baranauskas: tokiems pasiūlymams pritariama, o asociacijos atstovams savo ruožtu siūlome teikti gerų želdinių sklypus rudenį organizuojamam geriausiai įveisto želdinių sklypo miško savininkui išaiškinti.

G.Sventickas: regiono mastu susiduriama su biržių rėžėjų kvalifikacijos problema, nemažą dalį šias paslaugas teikiamų miškininkų – specialistų teko nubausti pagal ATPK 61 str. bręsta poreikis suorganizuoti biržių paruošimą atliekančių miškininkų pasitarimą, pravedant, gal būt, savanorišką atestaciją.

S.Lavrenovas: mielai prisidėsime, kad dalyvautų ir mūsų įmonei tokias paslaugas teikiantys kolegos.

V.Jusas: pritariame šiam pasiūlymui, paagituosime kolegas iš Leipalingio PMC, kad dalyvautų, nes yra jaunų, neseniai dirbančių biržių rėžėjų, jiems tai būtų labai naudinga.

G.Sventickas: ar asociacija ruošia miško savininkams leidinukų, paaiškinant įsigaliojusių naujų teisės aktų reikalavimus.

V.Jusas: kiek žinoma, tokį leidinį įsipareigojo paruošti Miškų departamento Privačių miškų skyrius. Jūsų pareigūnų paruoštus straipsnelius į rajoninę spaudą galėtume apmokėti.

D.Baranauskas: dalies agentūrų miškininkai jau parašė straipsnius į rajoninę spaudą dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų miško savininkams. Apklausim papildomai ir paraginsim parašyti visas agentūras.

S.Vanagas: reikia pasistengti rašyti aiškesniais ne tik specialistui suprantamais terminais.

 NUTARTA:

1. Bendradarbiavimą pradėti organizuojant (asociacijos iniciatyva) ir pravedant (departamento miškų kontrolės skyriui) miško ruošos įmonių pasitarimą pagrindinius teisės aktų reikalavimus miško ugdymui ir pagrindiniams kirtimams. Planuojama data – š.m. rugpjūčio mėn. pabaiga.

2. Bendromis pastangomis pravesti regiono privačių biržių rėžėjų seminarą. Planuojama data – š.m. rugsėjo mėn. antra pusė.

3. Pagal iš anksto suderintą grafiką asociacijos skyrių pirmininkams suorganizuoti ir pravesti privačių miško savininkų mokymo kursus, privačių miškų veiklą reglamentuojančių teisinių aktų aiškinimui pasikviečiant departamento, agentūrų miškų pareigūnus.

4. Departamento agentūrose privačių miškų kontrolę vykdantiems pareigūnams, vykdysiantiems planinius želdinių kokybės vertinimus rudenį, pasikviesti dalyvauti LMSA skyrių pirmininkus arba kitus jų atstovus.

5. Bendradarbiauti atrenkant ir vertinant geriausiai prižiūrimas miško valdas, ruošiant siūlymus galiojančių taisyklių pakeitimams, dalijantis informacija apie neteisėtų kirtimų organizatorius ir vykdytojus.

 3. SVARSTYTA.

Asociacijos narių nuomonė apie darbinius santykius su agentūrų pareigūnais, vykdančius privačių miškų kontrolę.

G.Sventickas: prašome LMSA atstovus atvirai išdėstyti nusiskundimus, atsiliepimus apie mūsų regiono privačių miškų kontrolę vykdančių pareigūnų darbų veiklą.

S.Lavrenovas: neturime jokių pretenzijų. Darbuotojai reiklūs, bet taktiški, jokių konfliktų nebuvo.

J.Sidaravičius: Lazdijų agentūros darbuotojai dirba be priekaištų, yra aktyvūs reidų dalyviai.

V.Kancevičius: miškų savininkai po reorganizacijos dažnokai skundžiasi, kad dėl leidimų kirsti mišką išrašymo ar dėl konsultacijos reikia važiuoti net į Varėną kartais 30 km ir daugiau. Nusiskundimų dėl pareigūnų darbo neturime.

Pasitarimo pirmininkas                                                                          Stasys Vanagas
Pasitarimo sekretorius                                                                 Gintautas Sventickas