Naujienos

2024 - 03 - 04

Įsigalioja svarbūs ūkinei veiklai miškuose teisės aktų pakeitimai

2024 m. kovo 4 dieną įsigaliojo Aplinkos ministro įsakymu tvirtinamų teisės aktų - Leidimų kirsti mišką išdavimo,  Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo  ir Miškotvarkos projektų rengimo taisyklių - pakeitimai. Kad reglamentavimas būtų logiškesnis ir praktiškai galimas įgyvendinti, daug pastangų prisidėjome ir mūsų asociacija.  Šis darbas jokiu būdu dar nesibaigė, tačiau atidžiau sekę situaciją iš karto po  2023 m. gruodžio 6 d.  ir kokie yra dabar įsigalioję pakeitimai - galite įvertinti skirtumą. Dar laukia Miško kirtimo taisyklių pakeitimai, apie kuriuos pranešime, kaip tik bus paskelbta.

Aplinkos ministro įsakymais priimtus tvarkų ir taisyklių įpakeitimus rasite:

 • Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f27acc0d53711eead77e967e3995264 [Įsigalioja 2024-03-04]
 • Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/11abc1c0d54611eead77e967e3995264 [Įsigalioja 2024-03-04] Kaip žinoti ar Jums reikia pildyti 5 priedą?- Paaiškinimai, kuriuos pateikia Valstybinė miškų tarnyba- ČIA...>>>
 • Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d880a20d25011eead77e967e3995264  [Įsigalioja 2024-03-04 (Įsakymo 1.17, 1.19 ir 1.20 papunkčiai įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.)]

Nuo 2024-03-04 įsigaliojusius pakeitimus paprašėme pakomentuoti AM Miškų politikos grupės vyresn. patarėją Zbignev Glazko (kuruojantį sanitarinę miškų apsaugą, miško kirtimus).

 

Pakeitus Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą, atsisakyta:

 1. saugomose teritorijose numatyti vykdyti miško kirtimų derinimo su saugomų teritorijų direkcijomis (motyvuotų išvadų teikimo);
 2. pakartotino derinimo su Kultūros paveldo departamentu (KPD), kai leidimo prašoma pagal su KPD suderintus miškotvarkos projektus.

 Numatyta, kad:

 1. kai su prašymu išduoti leidimą, biržės brėžinys pateikiamas ne skaitmeniniu plotiniu vektoriniu formatu su biržės posūkio taškų koordinatėmis, sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimo terminas pratęsiamas 5 d. d.
 2. kai miško kirtimas planuojamas „Natura 2000“ teritorijoje ir (ar) į jos artimoje aplinkoje, su prašymu išduoti leidimą turi būti užpildyta Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma – „5 priedas“  (išskyrus žemiau nurodytas išimtis);
 3. kai išvadoje dėl reikšmingumo nurodyta, kad miško kirtimų poveikis „Natura 2000“ teritorijai gali būti reikšmingas, turi būti atliekamas numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio aplinkai vertinimas (PAV procedūros).

 

Pakeistame Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos apraše numatytos šios išimtys, kada reikšmingumo nustatyti ir „5 priedo“ teikti neprivaloma, kai numatoma vykdyti:

 • sanitarinius miško kirtimus, kuriais kertamos tik žalių eglių vėjavartos, vėjalaužos, snieglaužos, labai pažeistos eglės iki medžių liemenų pavojingų kenkėjų apsigyvenimo jose, eglės su medžių liemenų pavojingais kenkėjais iki pirmųjų lėliukių susiformavimo;
 • ugdomuosius miško kirtimus;
 • pavojų keliančių medžių kirtimą;
 • specialiuosius biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus, skirtus saugomų rūšių ir (ar) Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių gerai apsaugos būklei išsaugoti ir atkurti

arba

 • kai yra galiojanti išvada dėl numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, kurioje nurodyta, kad poveikis „Natura 2000“ teritorijai nebus reikšmingas.

 

Su LMSA raštais dėl „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, dėl miško kirtimo taisyklių, dėl leidimų miškui kirsti išdavimo tvarkos ir dėl miškotvarkos projektų rengimo taisyklių galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) prie konkretaus projekto teksto dešinėje pusėje esančiame lange >>Susijusi informacija>>Suinteresuotos institucijos pastabos

Internetines nuorodas į keičiamus teisės aktų projektus rasite čia: