Naujienos

2024 - 01 - 18

KPP aktualijos: geroji praktika ir patirties sklaida įgyvendinant KPP miškininkystėje

Projekto: ,,KPP aktualijos: geroji praktika ir patirties sklaida įgyvendinant KPP miškininkystėje" dėka siekiama pristatyti miško ir žemės savininkams aktualias KPP priemones, dažniausiai kylančius su tuo susijusius klausimus, pasinaudojant gerosios patirties pavyzdžiais ir sėkmės istorijomis šviesti ir informuoti miško savininkus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtroje, naudojimąsi KPP paramos priemonėmis. Projektu siekiama atkreipti dėmesį, kad kuo daugiau miško ir žemės savininkų ar kitų suinteresuotų asmenų, dalyvautų ir įsitrauktų įvairiuose KPP įgyvendinimo procesuose, matydami sektinus geruosius pavyzdžius aktyviau naudotųsi KPP teikiamų paramos priemonių galimybėmis. Tuo pačiu siekiama didinti Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos - organizacijos, aktyviai prisidedančios ir dalyvaujančios KPP priemonių įgyvendinimo ir viešinimo veiklose- žinomumą.

Projekto tikslas - skleisti gerąją patirtį, šviesti, informuoti ir skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtroje miškininkyste užsiimančius miško ir žemės savininkus bei kitus suinteresuotus asmenis, pristatant KPP priemones miško ir žemės savininkams, pasitelkiant geruosius KPP paramos priemonių įgyvendinimo pavyzdžius ir sėkmės istorijas, netiesiogiai atsakyti į dažniausiai kylančius su atsakingu miškininkavimu ir galimybėmis naudotis ES parama klausimus.

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos privačių miškų ir žemės savininkai ar kiti suinteresuoti asmenys.

Siekiami rezultatai – tvarus ūkininkavimas šalies miškuose ir žemės ūkio plotuose, skleidžiant gerąją patirtį, šviečiant ir informuojant, bei skatinant aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtroje, pristatant geruosius KPP paramos priemonių įsisavinimo pavyzdžius. Projekto metu buvo sukurtas video filmukas, kuriame yra pristatytos KPP paramos priemonių aktualijos miško ir žemės savininkams pasitelkiant geruosius pavyzdžius ir sėkmės istorijas. Sukurtoje medžiagoje aiškiai ir susistemintai pateikiama informacija ir aptariamos problemos bei aktualūs klausimai, su kuriais dažnai susiduria pareiškėjai ir savininkai. Pristatant geruosius KPP priemonių įgyvendinimo pavyzdžius ir sėkmės istorijas įsisavinant paramą tarp miško ir žemės savininkų  filmuko žiūrovai bus netiesiogiai motyvuojami ir skatinami šiomis priemonėmis pasinaudoti patys. Sukurtoje medžiagoje pristatant Lietuvos miško ir žemės savininkų asociaciją (kuri teikia konsultacijas miško savininkams, pagal įvairias KPP priemones organizuoja mokymus, seminarus, dalinasi gerąja patirtimi ir nuolat atstovauja miško savininkų interesus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, aktyviai prisideda prie KPP priemonių miško savininkų žinomumo ir įgyvendinimo) bus didinamas jos žinomumas. Sukurtas filmukas yra viešai publikuojamas Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos svetainėje:  www.lietuvosmiskai.lt, vidut.unik.vartot.skaičius per mėn. – 14 tūkst.), taip pat LMSA facebook paskyroje: https://www.facebook.com/lietuvosmiskai.lt (apie 7000 sekėjų). Filmukas taip pat bus patalpintas ir viešai prieinamas Youtube platformoje, taip siekiant užtikrinti rezultatų panaudojimo ilgaamžiškumą. Visa sukurta medžiaga bus perduota ir NMA, užtikrintas viešas jos prieinamumas siekiant užtikrinti kuo didesnį galutinį sukurto filmuko ir elektroninio leidinio naudotojų skaičių.

Projekto uždaviniai:

1. Sukurti 1 audovizualinį filmuką, pristatantį aktualiausias KPP paramos priemones miško ir žemės savininkams, geruosius KPP įgyvendinimo pavyzdžius ir sėkmės istorijas, atsakantį į rūpimiausius klausimus galimiems pareiškėjams

2. Viešinti sukurtą audiovizualinį filmuką socialinėje erdvėje: internetinėje svetainėje www.lietuvos miškai.lt , kuri turi nuo 6500 iki 14000 unikalių lankytojų per mėnesį ir facebook paskyroje https://www.facebook.com/lietuvosmiskai.lt, kurią seka beveik 7000 facebook vartotojų. Taip pat audiovizualinį filmuką įkelti į youtube platformą, naudoti LMSA renginių metu;

3. Skatinti gerosios patirties sklaidą, įtraukiant privačių miškų savininkus, kurie yra pasinaudoję KPP paramos priemonėmis, filmuke pristatant jų sėkmės istorijas ir gerąją patirtį.

,,KPP aktualijos: geroji praktika ir patirties sklaida įgyvendinant KPP miškininkystėje" video galite rasti čia: https://youtu.be/p3-hgHq3mrc

Europos Sąjungos parama svarbi privačių miškų savininkams miškų būklei gerinti ir miškų ūkiui plėtoti. Prieš teikiant paraišką paramai gauti labai svarbu išsamiai susipažinti su priemonės paramos teikimo schema, tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, bei su įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą. Paraiškas paramai gauti priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai, kurių adresai skelbiami interneto svetainėje www.nma.lt

 

Daugiau sužinoti apie ES paramos priemones ir jų įgyvendinimą galite Žemės ūkio ministerijos interneto puslapyje: www.zum.lt  skiltyje Veiklos sritys/ Kaimo plėtra

Projektą remia: