Naujienos

2024 - 03 - 16

Kviečiame kreiptis paramos dėl miškų atkūrimo ir saugojimo

Nacionalinė mokėjimų agentūra (NMA) informuoja, kad nuo š.m.kovo 25 d. startuoja paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ (Priemonė) teikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai laikotarpis. Paramos paraiškos bus priimamos du mėnesius – iki gegužės 24 d.Šiam kvietimui teikti paraiškas numatytas 949 906Eur biudžetas.

Remiama veikla

Pagal priemonę miškininkystės sektoriaus atstovai – privačių ir valstybinių miškų valdytojai – paraiškas galės teikti, jei norės vykdyti šias veiklas:

 1. kurti miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūrą,
 2. diegti ir gerinti miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangą,
 3. atkurti stichinės nelaimės pažeistą mišką.

Nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, t. y. miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Pagrindinės sąlygos gauti paramą

Žinotina, jog parama prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms, reikalingoms vykdyti 1 ir 2 punktuose nurodytas veiklas, skiriama tik toms miško teritorijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų, – tai turi būti nurodyta kartu su paramos paraiška pateiktoje VĮ Valstybinių miškų urėdijos pažymoje apie miško plotų priskyrimą prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupės.

Vykdant stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklą, parama gali būti skirta:

 • kai pažeistas miško plotas sudaro ne mažesnį nei 0,5 ha plotą;
 • kai dėl nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių;
 • tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais, stichinės nelaimės pažeistas miškas turi būti atkuriamas vienu iš būdų:

 • miško želdinimu (sodinimu) (sodinant medžių ir krūmų sodmenis);
 • mišriuoju miško atkūrimo būdu (plote auga žėliniai, tačiau reikalingas papildomas želdinimas).

Paramos suma

Paramos suma priklauso nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Vykdant miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo ir miškų gaisrų stebėsenos bei pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo veiklas, paramos intensyvumas gali siekti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Vykdant stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklą, mokamos vienkartinės miško atkūrimo išmokos, paramą apskaičiuojant kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties:

Medžių rūšys*

Miško atkūrimo išmoka, Eur už ha

Paprastoji pušis

2 544

Paprastoji eglė

2 255

Karpotasis ir plaukuotasis beržai

2 017

Juodalksnis

2 022

Europinis maumedis

3 657

Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna

4 125

Mažalapė liepa

3 995

Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas

4 564

Atkuriant nenurodytas medžių rūšis, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka – 2 017 Eur už ha.

Į miško atkūrimo išmoką įtrauktos ir miško priežiūros sąnaudos vieniems metams bei nelikvidinės medienos sutvarkymo išlaidos.

Projektų atrankos kriterijai

Gautos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams, už kuriuos bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Pagal surinktą balų skaičių bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

Atrankos kriterijai ir skiriami balai:

1. Jei projekte numatytas:

 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų;
 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų.
  1. Jei atkuriamas didesnis pažeisto miško plotas:
 • yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
 • yra daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų.
  1. Pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų.
  2. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
  3. Prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų.
  4. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

Paraiška numatytam projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos (ŽŪMIS) interneto prieiga adresu https://zumis.ltpranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais teikiamos (pvz., paštu, per kurjerį, faksu ir t. t.) paraiškos nepriimamos.

Naudinga informacija