Naujienos

Laimonas Stančikas
2023 - 12 - 19

Teisininkas L.Stančikas: Dėl VMT veiksmų naikinat leidimus kirsti mišką nepagrįstumo

Advokatų profesinės bendrijos  „RedLines“ teisininkas Laimonas Stančikas, besispecializuojąs administracinės teisės srityje, dalinasi savo vertinimu ir argumentais dėl Valstybinės miškų tarnybos (VMT) pastarųjų dienų veiksmų naikinat leidimus kirsti mišką nepagrįstumo. 

Valstybinės miškų tarnybos (VMT) sprendimai, kuriais panaikinti išduoti leidimai kirsti mišką privatiems savininkams, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) 2023-12-06 nutartimi (eA-716-624/2023) laikytini neteisėtais, kadangi:

  1. LVAT 2023-12-06 nutartyje pateikti išaiškinimai galėtų būti taikomi VMT nagrinėjant naujus prašymus dėl leidimo kirsti mišką išdavimo, o ne dėl jau išduotų leidimų. VMT neturi teisėto pagrindo panaikinti išduotus leidimus kirsti mišką, nes LVAT 2023-12-06 nutartis nėra ir negali būti taikoma priimtiems sprendimams.
  2. Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ) 3 straipsnyje nustatyti viešojo administravimo principai, kurių privalo laikytis viešojo administravimo subjektai teikdami administracines paslaugas, t. y. turi vadovautis draudimo keisti į blogąją pusę (non reformatio in peius) principu (VAĮ 3 straipsnio 2 punktas), be kita ko ir įstatymo viršenybės principu (VAĮ 3 straipsnio 4 punktas). Nagrinėjamu atveju VMT iš esmės taiko LVAT pateiktus išaiškinimus dėl teisės taikymo, kuris galėtų būti taikomas tik sprendžiant dėl naujų prašymų išduoti leidimus, o ne dėl jau priimtų sprendimų (nesilaikoma bendros taisyklės – įstatymai atgal negalioja).
  3. VMT išskiria asmenų kategorijas, kurie gavo leidimus kirsti mišką iki 2023-12-06 ir po 2023-12-06. Tačiau toks asmenų grupių išskyrimas yra neteisingas, nes asmenys, kuriems išduoti leidimai iš esmės turėjo tokius pačius lūkesčius, galėjo imtis veiksmų dėl ūkinės veiklos planavimo, vykdymo ir patirti sąnaudų. Toks asmenų grupių išskyrimas pažeidžia teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principus. Kita vertus VMT pozicijos pasikeitimas dėl jau išduotų leidimų (ne)teisėtumo nėra pagrįstas teisės aktų nuostatomis, t. y. teisinis reguliavimas nėra pakeistas.
  4. LVAT 2023-12-06 nutartyje ginčas buvo susijęs su miškų vidinės miškotvarkos projekto patvirtinimu, o ne su leidimo kirsti mišką teisėtumo įvertinimu. LVAT ginčytą vidinės miškotvarkos projektą pripažino planu, dėl kurio privalėjo būti atliktos atitinkamos SPAV procedūros, t. y. pirmiausia kreiptasi į kompetentingą saugomų teritorijų instituciją su prašymu nustatyti planuojamų miškų kirtimų poveikio aptariamoms teritorijoms reikšmingumą. Akcentavęs, kad poreikį atlikti minėtą vertinimą lemia ne tikrumas dėl reikšmingo poveikio, bet šio poveikio tikimybė, bei atsižvelgęs į tai, kad tikrintas miškotvarkos projektas apėmė „Natura 2000“ ir gretimas teritorijas, LVAT sprendė, kad nagrinėtu atveju, nesant kompetentingos saugomų teritorijų institucijos vertinimo dėl projekte numatomų miškų kirtimų poveikio reikšmingumo šioms teritorijoms, nebuvo galima objektyviai ir vienareikšmiškai atmesti, kad toks poveikis egzistuoja. Taigi, ginčyta įsakymo dalis buvo pripažinta nepagrįsta.
  5. Nagrinėjamu atveju, asmenys, kuriems išduoti leidimai kirsti mišką buvo panaikinti, turi galiojančius (nenuginčytus) miškotvarkos projektus. Jų teisėtumas nekvestionuojamas, jie įsiteisėję ir galiojantys. Vadovaujantis Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo 22 punktu, 22.1 ir 22.2 papunkčiais, VMT išduoda leidimus atsižvelgdama į išvadas, kuriose saugomų teritorijų direkcijos turi įvertinti, ar planuojamas miško kirtimas nesunaikins saugomų rūšių ir (arba) Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, ar bus užtikrintas jų atkūrimas. Taigi, Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše nustatytos sąlygos dėl miško kirtimo poveikio saugomai teritorijai poveikio įvertinimo.

Asmenys, kuriems VMT išdavė leidimus kirsti mišką, tačiau po to juos panaikino, turi teisę įstatymu nustatyta tvarka ginti savo pažeistas teises reiškiant skundą per 1 mėnesį nuo skundžiamo sprendimo gavimo dienos.

Kontaktai:

APB „RedLines“ teisininkas Laimonas Stančikas, +37060219024 I l.stancikas@redlines.lt

Nuoroda į LVAT 2023-13-06 nutartį byloje Nr.eA-716-624/2023 čia...>>>