Naujienos

2010 - 09 - 19

Specialisto komentaras. V.Jusas: Pasikeitė privačių miškų kirtimo tvarka

Po Pietryčių Lietuvos miškus nusiaubusio rugpjūčio 8 d. škvalo Vyriausybė ir Aplinkos ministerija patvirtino keletą pakeitimų, supaprastinusių privačių miškų kirtimo tvarką. Kaip tie pakeitimai veikia praktiškai- miškininko-konsultanto Vidmanto Juso komentaras. Nuo rugsėjo 8 d. įsigalioję Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų pakeitimai leidžia neišsirašius leidimo miškui kirsti vykdyti plynus sanitarinius kirtimus stichinių nelaimių miškuose atveju. Tačiau norint vykdyti šiuos kirtimus  reikia vadovautis Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo nauja redakcija, kurioje nustatyta nauja Pranešimo apie ketinimus kirsti mišką forma plyniems sanitariniams kirtimams.
Numatomą iškirsti plynai  plotą reikia apmatuoti, parengti nustatytos formos brėžinį ir iškertamo tūrio įvertinimą, ir šiuos dokumentus įteikti arba išsiųsti Aplinkos apsaugos agentūrai pagal miško vietą. Gerai ir tai, kad naujoje redakcijoje numatyta galimybė iš karto gauti patvirtinimą, kad galima kirsti stichinės nelaimės pažeistą mišką, nelaukiant 14 dienų. Jei plynais sanitariniais kirtimais tenka iškirsti visą valdą, pagal nuo rugsėjo 9 d. įsigaliojusius Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių pakeitimus galima sklypo neapmatuoti, bet pateikti kaimyninių valdų savininkų rašytinį sutikimą dėl valdų ribų suderinimo. Taip pat galima neapmatuoti plynų sanitarinių kirtimų stichinės nelaimės atveju, jei kertamo ploto ribos aiškios (ribos laikomos aiškiomis, kai jos sutampa su  proskiebiais, kvartalinėmis  linijomis,  spindžiais, upeliais, keliais,   mišku neapaugusių  plotų  ribomis, kai besiribojančių  medynų   aukštis skiriasi  ne  mažiau  kaip ketvirtadaliu, kai  ryškiai   skiriasi medynų rūšinė sudėtis (gretimuose sklypuose auga gryni  skirtingų medžių rūšių medynai).

Tačiau jei planuojate pasinaudoti ES parama miško atkūrimui, kol kas būtinas dokumentas Pažymai apie sticinės nelaimės pažeisto miško faktą gauti yra leidimas miškui kirsti.

Nuo rugpjūčio 18 d. iki spalio 1 d. galiojanti (laikinai supaprastinta) Miško sanitarinių taisyklių redakcija leidžia plyniems sanitariniams kirtimams skirtus  didesnius kaip 1 ha plotus apžiūrėti nedalyvaujant Valstybinės miškų tarnybos specialistui, pakanka savininko ir aplinkos apsaugos agentūros atstovo. Todėl iki spalio 1 d. reikėtų paskubėti leidimą išsiimti, jei plynai kertate didesnį kaip 1 ha plotą, kad vėliau nereikėtų laukti specialisto iš Valstybinės miškų tarnybos atvykimo.

Nuo rugsėjo 9 d. be pranešimo apie ketinimus kirsti mišką galima vykdyti vėjolaužų (nulaužtų ir nulenktų medžių, jei jie nebegalės normaliai augti) kirtimą rinktinais kirtimais ( iki šiol be pranešimo buvo galima kirsti tik sausuolius ir vėjovartas). Todėl šiuo metu be pranešimo ir be leidimo kirsti mišką galima vykdyti jaunuolynų iki 20 metų amžiaus retinimą, sausuolių, vėjovartų ir vėjolaužų kirtimą, kai nekertama plynai,  ir ribinių linijų 1,5 metro į valdos pusę kirtimą.

Nuo rugsėjo 9 d. pasikeitė ir privatizuojamų miškų kirtimo tvarka. Dabar kirstini medžiai atrenkami ir ženklinami ta pačia tvarka, kaip ir visuose miškuose (iki šiol kirstinus medžius ženklinti privatizuotinuose miškuose galėjo tik miškų urėdijų valsybiniai pareigūnai). Tai reiškia, kad ir privatizuotinuose miškuose neprivaloma medžius ženklinti (kleimuoti), tačiau visais atvejais galima kirsti tik turint leidimą miškui  kirsti. Pretendentai   nustatytos formos prašymus dėl  miško kirtimo,  suderintus  su  Nacionalinės  žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu padaliniu, pateikia miškų urėdijai. Su  prašymu  pateikiama pretenduojamos atsiimti miško valdos ribų plano  kopija (pasirašyta projekto autoriaus, matininko), kurioje nurodyti  kaimyninių  valdų savininkai (pretendentai). Kai miškas grąžinamas  bendrojon  nuosavybėn,  pageidaujantis  kirsti  mišką pretendentas privalo pateikti kitų pretendentų notaro patvirtintą įgaliojimą kirsti mišką. Leidimą išduodančiam regiono  aplinkos  apsaugos  departamento  valstybiniam miškų pareigūnui prašymą biržių atrėžimo ir kitus dokumentus pateikia miškų urėdija arba pats pretendentas.

Vidmantas Jusas
Lietuvos miško savininkų asociacija
2010-09-19

ATMINTINĖ: nukentėjusiems nuo vėtros miškų savininkams rasite čia...>>>