Naujienos

2013 - 03 - 16

R.Staselis: Susipainioję „žaliojoje” migloje

Ža­lie­siems nė mo­tais, kad žai­di­mai vė­jo ma­lū­nė­liais, sau­lės ba­te­ri­jo­mis, ku­rių at­si­sa­ko net vi­du­ti­niš­kai dvi­gu­bai aukš­tes­nį pra­gy­ve­ni­mo ly­gį tu­rin­ti Eu­ro­pa, pir­mu­čiau­sia va­ro į vi­siš­ką su­ny­ki­mą ša­lies pra­mo­nę beigi ver­slą. Ža­lie­siems nu­si­spjau­ti, kad tik ver­slas pil­do ša­lies biu­dže­to iš­tek­lius, ku­rie jiems at­ro­do ne­iš­sen­ka­mi...,- savo poziciją išsako apžvalgininkas Rytas Staselis.

Apžvalgininkas svarsto, ar konkurencingumą prarandančioje Europos Sąjungoje bus baig­ta klie­dė­ti ža­lio­sios ener­ge­ti­kos kli­šė­mis ir, kol dar nevėlu,  bus imamasi Eu­ro­pos rein­dust­ria­li­za­vi­mo.

[...]Pra­si­krapš­ty­ti akis ta­da, kai apie pro­ble­mą kal­ba vi­si, kas tik ne­tin­gi, dar ne­vė­lu.

 Pra­re­gė­ji­mas ne tik Lie­tu­vo­je, bet vi­so­je Eu­ro­po­je bus la­bai skaus­min­gas. Ne tik dėl to, kad apie pa­vo­jų ES ūkio „ža­lu­mui“ iš­kreip­tais bal­sais cy­pia Se­no­jo že­my­no ža­lie­ji. Šis simp­to­mas kaip tik ir su­pran­ta­mas. Ir vel­niop po­li­ti­nio ko­rek­tiš­ku­mo kau­kes: ža­lie­ji – į po­li­ti­nių pa­ra­zi­tų rū­šį pa­vir­tęs ka­dai­se bu­vęs ide­a­lis­tų ju­dė­ji­mas, ku­rio ak­ty­vis­tai sa­vo ide­o­lo­gi­ją sie­kia įgy­ven­din­ti vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų są­skai­ta. Lie­tu­vo­je tai aki­vaiz­du kaip nie­kur ki­tur Eu­ro­po­je.

 Nė­ra jo­kių ga­ran­ti­jų, kad Eu­ro­pai pa­vyks iš­si­va­duo­ti iš tos ide­o­lo­gi­nės mig­los. Kliu­vi­nys: „ža­lio­ji“ są­mo­nė yra vie­na iš ke­lių va­di­na­mo­jo Eu­ro­pos iden­ti­te­to ban­gi­nių. Prieš ke­le­tą me­tų, iki pra­si­de­dant kri­zei, ES pa­rei­gū­nai skel­bė iš­mo­ky­sią vi­są pa­sau­lį gy­ven­ti šva­riai ir tei­sin­gai. Pa­sau­lio šie šū­kiai ne­įti­ki­no, nes ne­ga­lė­jo įti­kin­ti. Net JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma, pir­mo­sios sa­vo ka­den­ci­jos me­tu puo­lęs ža­liais po­tė­piais gra­žin­ti Ame­ri­kos eko­no­mi­kos, re­gis, lai­ku su­sto­jo. Ką jau kal­bė­ti apie Ki­ni­ją, In­di­ją, Piet­ry­čių Azi­ją, kur re­a­guo­jant į kal­bas apie šva­rų pa­sau­lį bu­vo ne­si­var­gi­na­ma net šyp­so­tis. Da­bar Eu­ro­pos pa­si­rin­ki­mas pa­pras­tas: jei­gu dar ne­vė­lu (ši iš­ly­ga kon­ku­ruo­jan­čia­me glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je la­bai svar­bi) – at­si­to­kė­ti. Ar­ba, kaip kaž­kas sa­kė, tap­ti pa­sau­lio mu­zie­ju­mi.

[...] Aš gerb­čiau keis­tuo­lius, ku­rie bent jau sa­vo va­sar­vie­tė­se są­mo­nin­gai at­si­jung­tų nuo elek­tros skirs­to­mų­jų tin­klų, iš­kel­tų vė­jo ma­lū­nė­lius, o sto­gus nu­klo­tų sau­lės ele­men­tų ei­lė­mis. Ir gy­ven­tų sa­vo puo­se­lė­ja­mos gam­tos ge­ro­vė­je. Ta­čiau spė­ju, kad Lie­tu­vo­je to­kių gal vie­ne­tai. Bent man ne­te­ko pa­žin­ti.

 Ta­čiau ka­da vi­suo­me­nės ge­ro­vės są­skai­ta pa­ra­zi­tuo­jan­tys rėks­niai ima rei­ka­lau­ti, kad su­si­mo­kė­čiau už jų ide­o­lo­gi­nius pra­si­ma­ny­mus, man ky­la no­ras prie­šin­tis. [...] 

Aš pa­žįs­tu ke­le­tą idė­ji­nių ža­lių­jų ke­lio­se Eu­ro­pos ša­ly­se, ku­rie ne tik pro­pa­guo­ja ati­tin­ka­mus gy­ve­ni­mo prin­ci­pus, bet ir prin­ci­pin­gai jų lai­ko­si. [...]

Visą „Verslo žinių” apžvalgininko Ryto STASELIO 2013-03-09 straipsnį "Susipainioję „žaliojoje” migloje" skaitykite liakraštyje "Alytaus naujienos" čia...>>>