Naujienos

2013 - 12 - 02

Valstybinė miškų tarnyba pradėjo patikrinimus kaip įgyvendinamas ES Medienos reglamentas

Valstybinė miškų tarnyba 2013-12-02 skelbia, kad įgyvendindama 2013 m. kovo 3 d. įsigaliojusį ES medienos reglamentą (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010), kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, ir remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 205 (Žin., 2013, Nr. 28-1324), atliko pirmuosius veiklos vykdytojų patikrinimus.


Pirmąja tikrintina veiklos vykdytoja atrinkta Klaipėdoje įsikūrusi uždaroji akcinė bendrovė, iš Baltarusijos į Lietuvą importuojanti apvaliąją medieną. Patikrinimo metu vertinta, ar įmonėje taikoma deramo patikrinimo sistema atitinka Europos Sąjungos medienos reglamento keliamus prieigos prie informacijos, rizikos vertinimo ir rizikos mažinimo reikalavimus.

Europos Sąjungos medienos reglamente nurodyta, kad veiklos vykdytojai privalo turėti informacijos apie rinkai pateikiamos medienos ruošos valstybę (regioną), medienos kiekį, produkciją veiklos vykdytojui tiekiančio tiekėjo duomenis ir prekiautojų, kuriems buvo tiekiama mediena, duomenis.

Tikrinant minėtąją uždarąją akcinę bendrovę siekta nustatyti, kaip įgyvendinami šie reikalavimai. Tuo tikslu buvo tikrinama ar įmonė turi dokumentus (važtaraščius, sąskaitas faktūras, leidimus kirsti mišką) pagrindžiančius teisėtą medienos pateikimą rinkai.
Rizikos įvertinimo procedūros, kuriomis veiklos vykdytojai vertina riziką, kad į rinką bus pateikta neteisėtai paruošta mediena, turi būti atliekamos jei keičiasi importo valstybė, tiekėjas ar medienos rūšis. Jei šie veiksniai nesikeičia rizikos vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.
Tiekimo grandinės atsekamumas buvo tas rizikos vertinimo veiksnys, kuriam patikrinimo metu buvo skiriama daugiausiai dėmesio. Pagal pateiktus dokumentus buvo galima atsekti visą grandinę nuo veiklos vykdytojo iki medienos ruošos vietos. Sąskaitose faktūrose nurodyta medieną pateikusi miškų įmonė, o prie sąskaitos faktūros pridedamas leidimas šiai įmonei išduotas leidimas kirsti mišką. Leidime kirsti mišką, krovinio važtaraščiuose, sąskaitose faktūrose ir deklaracijose nurodytos medžių rūšys sutapo. Kiti veiksniai didelės rizikos nekėlė. Tačiau veiklos vykdytojo atliktame rizikos vertinime trūko galutinio vertinimo, kokia yra rizika rinkai pateikti neteisėtą medieną - didelė ar nedidelė.

Pagal reglamentą veiklos vykdytojas atlikęs rizikos vertinimą ir nustatęs, kad rizika didelė veiklos vykdytojai turi imtis rizikos mažinimo veiksmų. Tai gali būti papildomų dokumentų iš tiekėjo rinkimas, trečiųjų šalių sertifikavimas ar kitos patikrinimo sistemos, auditas.

Valstybinės miškų tarnybos pareigūnams atliekant minėtąjį patikrinimą paaiškėjo, kad nors didelės rizikos nebuvo, medienos importuotojas, ėmėsi rizikos mažinimo veiksmų – buvo atliktas kirtimo vietų patikrinimas. Kartu su Baltarusijos specialistais įmonės atstovas tikrino išduotuose leidimuose nurodytas kirtavietes. Baigus patikrinimą buvo surašytas patikrinimo aktas kurį pasirašė abi šalys.

Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai taip pat konsultavo veiklos vykdytoją rūpimais klausimais ir pasiūlė veiklos vykdytojui, kaip patobulinti įmonėje taikomas rizikos įvertinimo procedūras.

Įgyvendinami Europos Sąjungos medienos reglamentą, Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai iki naujųjų metų planuoja ir toliau tikrinti veiklos vykdytojus. Bus tikrinami ne tik privatūs veiklos vykdytojai bet ir valstybinės įmonės. Šių metų planuose numatyta patikrinti ir vieną miškų urėdiją.

Šaltinis: VMT