Naujienos

2014 - 01 - 07

Medienos pramonę neramina augantis apvalios medienos eksportas iš Lietuvos

Di­džio­ji bė­da yra ža­lia­vi­nės me­die­nos eks­por­tas į Ki­ni­ją, – tvir­ti­na dienračio "Lietuvos žinios" kalbintas Kau­no me­die­nos per­dir­bi­mo UAB „Ral­sas“ di­rek­to­rius Lai­mu­tis Ra­man­ciuš­kas. Me­die­nos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos va­do­vas Ro­ber­tas Aš­mo­nas pri­pa­žįs­ta, kad Ki­ni­jos rin­ka Lie­tu­vos miš­ko sa­vi­nin­kams – ir pri­va­tiems, ir vals­ty­bi­niams - yra pa­trauk­li pir­miau­sia dėl siū­lo­mų kai­nų.

Be to, ši su­per­vals­ty­bė ke­lia ma­žes­nius ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus, tai­gi ge­rą kai­ną jos at­sto­vai mo­ka ne­tgi už pra­stes­nės ko­ky­bės rąs­tus. Ki­ta ver­tus, anot jo, me­die­ną Lie­tu­vo­je ak­ty­viai per­ka ir lat­vių lentp­jū­vės. Me­die­nos pre­ky­bi­nin­kų at­sto­vo ži­nio­mis, už Lie­tu­vos sie­nos iš­ke­liau­ja dau­giau­sia pri­va­čių miš­ko sa­vi­nin­kų me­die­na, o pri­va­tiems sa­vi­nin­kams nie­kas ne­ga­li nu­ro­dy­ti, kam ir už ko­kią kai­ną jie pri­va­lo ją par­duo­ti – vei­kia rin­kos tai­syk­lė: par­duo­du tam, kas bran­giau mo­ka. R.Aš­mo­nas pers­pė­ja ir dėl ga­li­mų su­nkiai pa­tai­so­mų pa­da­ri­nių, jei Lie­tu­vos me­die­nos rin­ką vals­ty­bė nu­spręs­tų "to­bu­lin­ti" pro­tek­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Pa­sak Lai­mu­čio Ra­man­ciuš­kio, me­die­nos pra­mo­nės aso­cia­ci­ja „Lie­tu­vos me­die­na“ jau tre­ti me­tai ke­lia me­die­nos eks­por­to prob­le­mą, bet jos nie­kas ne­gir­di, įsta­ty­mų lei­dė­jai aiš­ki­na, kad ri­bo­ti eks­por­tą drau­džia Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos (PPO) tai­syk­lės. „Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je su šia prob­le­ma bu­vo su­si­do­ro­ta, nes PPO do­ku­men­tuo­se yra lan­dų tarp ei­lu­čių, o mus tu­rin­tys gin­ti įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­mie­ji tei­sės ak­tai įstri­go Sei­mo ko­mi­te­tuo­se“, – pik­ti­no­si UAB „Ral­sas“ va­do­vas.

Tuo tarpu Ro­ber­tas Aš­mo­nas  tvirtina priešingai: „Stam­bio­sios me­die­nos per­dir­bi­mo bend­ro­vės aps­kri­tai tu­rė­tų pa­ty­lė­ti, nes jų ža­lia­vos ne­iš­va­žiuo­ja nė vie­nas ku­bi­nis me­tras. Ir ap­si­rū­pi­nu­siems pi­ges­ne me­die­na jiems rei­kės ti­krai ne tūks­tan­čių, o dau­giau­sia šim­to pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų len­toms per­krau­ti.“Jo įsi­ti­ki­ni­mu, aki­vaiz­du, kad me­die­nos per­dir­bė­jai no­ri gau­ti ža­lia­vos ma­žes­nė­mis nei rin­kos kai­no­mis, ta­čiau jis sa­ko, kad at­ski­ra vers­lo ša­ka yra ir miš­ki­nin­kys­tė – tiek vals­ty­bi­nė, tiek ir pri­va­ti. Šis vers­las ir­gi no­ri už­dirb­ti, o ne kaž­ką do­tuo­ti.

[...]

Iš­sa­miau apie tai – 2014-01-06 (an­tra­die­nio) "Lie­tu­vos ži­nio­se" Kazimiero ŠLIUŽO straipsnyje "Kas renka rąstui kelią" ...>>>