Naujienos

2014 - 05 - 12

Miškų įstatymo pataisomis norima reglamentuoti, kaip bus parduodama mediena

Sei­mo ko­mi­te­tuo­se pra­de­da­mos svars­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma stip­rin­ti Lie­tu­vos me­die­nos ap­dir­bi­mo pra­mo­nę ma­ži­nant me­die­nos ža­lia­vos eks­por­tą. Ta­čiau vals­ty­bi­niai ir pri­va­tūs me­die­nos par­da­vė­jai, taip pat smul­kie­ji ir vi­du­ti­niai me­die­nos per­dir­bė­jai bai­mi­na­si prieš­in­go re­zul­ta­to. Miš­kų įsta­ty­mo 1 ir 7 straips­nių siū­lo­mos pa­tai­sos nu­ma­to, kad pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tas tai­syk­les įsi­gy­ti vals­ty­bės miš­kų me­die­nos pir­mu­mo tvar­ka ga­lė­tų Lie­tu­vos me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nės ir ūki­nin­kai, per me­tus per­kan­tys iki 80 m3 rąs­tų,- 2014-05-10 analizuoja "Lietuvos žinios".

Pa­na­šūs siū­ly­mai Vy­riau­sy­bė­je bu­vo svars­to­mi ir ly­giai prieš me­tus, bet tą­syk Sei­mo ne­pa­sie­kė.

[...]

„Pir­mu­mu ga­lė­tų nau­do­tis ir bal­dų pra­mo­nė, ir lentp­jū­vės, ku­rios nuo­lat skun­džia­si, kad lie­tu­viš­ka ža­lia­va per bran­gi, o ne­ap­dirb­ta me­die­na eks­por­tuo­ja­ma. Pa­tai­sas ini­ci­ja­vo­me at­siž­velg­da­mi į Lie­tu­vos smul­kio­jo vers­lo pa­siū­ly­mus. Jas pri­ėmus me­die­nos per­dir­bė­jai ga­lės įsteig­ti dau­giau dar­bo vie­tų, o mū­sų me­die­nos pra­mo­nė kurs pri­dė­ti­nę ver­tę, nes ga­ta­va pro­duk­ci­ja vi­sa­da bran­ges­nė už ža­lia­vą, ku­rios di­de­lė da­lis da­bar eks­por­tuo­ja­ma“, –  tvir­ti­no įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą pa­tei­kęs Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Gap­šys.

[...] „Me­die­nos per­dir­bė­jai no­ri iš­skir­ti­nių są­ly­gų, ta­čiau tei­sin­gu­mą ga­li už­ti­krin­ti tik rim­ta ir są­ži­nin­ga kon­ku­ren­ci­ja, o jai šiuo at­ve­ju bū­tų smog­tas stip­rus smū­gis. Kai tik kam nors su­tei­kia­mos iš­skir­ti­nės są­ly­gos, kon­ku­ren­ci­jos ir tie­sos ne­ieš­kok. Vos at­si­ra­dus pri­vi­le­gi­juo­tų pir­kė­jų ei­lei, tuoj pra­si­dės ko­rup­ci­ja – kiek­vie­nas steng­sis bū­ti pir­mas“, – kal­bė­jo Miš­kų urė­dų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ša­kū­nas. Anot jo, me­die­nos per­dir­bi­mo bend­ro­vių no­ras įsi­gy­ti pi­ges­nės ža­lia­vos su­pran­ta­mas, bet jos to sie­kia ir vals­ty­bės, ir ki­tų rin­kos da­ly­vių sąs­kai­ta.

Gapšys
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rys darbietis Vy­tau­tas Gap­šys Urė­dų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ša­kū­nas

Sei­me svars­to­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos ke­lia ne­ri­mą ir smul­kie­siems me­die­nos par­da­vė­jams. „Siū­lo­mi pa­kei­ti­mai su­jauk­tų Lie­tu­vos me­die­nos rin­kos me­cha­niz­mus ir ne­igia­mai pa­veik­tų pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų tei­sė­tus lū­kes­čius gau­ti adek­va­čią kai­ną už par­duo­da­mą me­die­ną“, – tei­gia­ma Me­die­nos pre­ky­bos aso­cia­ci­jos par­eiš­ki­me. [...]

Pilną Kazimiero ŠLIUŽO straipsnį "Naujas kovos raundas medienos rinkoje" skaitykite 2014-05-10  "Lietuvos žinios" čia...>>>

 


Nuorodos: