Naujienos

2016 - 07 - 12

Atleistas Alytaus miškų urėdas Vytautas Zelenius

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das Ri­man­tas Prū­sai­tis už ne­tin­ka­mą pa­rei­gų at­li­ki­mą iš Aly­taus miš­kų urė­di­jos urė­do pa­rei­gų at­lei­do Vy­tau­tą Ze­le­nių (nuotr.). Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos skelbs kon­kur­są pa­rink­ti šios urė­di­jos va­do­vą,- 2016-07-12 informuoja laikraštis "Alytaus naujienos".

Ge­ne­ra­li­nio miš­kų urė­do tei­gi­mu, taip pa­si­elg­ta po ke­lių pa­tik­ri­ni­mų urė­di­jo­je, ka­da nu­sta­ty­ta ne­ma­žai trū­ku­mų, pa­vyz­džiui, dėl au­to­mo­bi­lių, ki­to trans­por­to ir tur­to ne­efek­ty­vaus nau­do­ji­mo, pras­tai kon­tro­liuo­ja­mo miš­kų tvar­ky­mo. Trū­ku­mai ne­bu­vo ša­li­na­mi, tad V.Ze­le­nius to­liau va­do­vau­ti urė­di­jai ne­be­ga­lė­jo.

Kol įvyks Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos pa­skelb­tas kon­kur­sas pa­rink­ti Aly­taus miš­kų urė­di­jos urė­dą, jo pa­rei­gas lai­ki­nai vyk­dys urė­di­jos vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Ša­rū­nas An­ta­ne­vi­čius.

Ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das tvir­ti­no, kad V.Ze­le­nius yra ne­blo­gas miš­ki­nin­kys­tės spe­cia­lis­tas, to­dėl va­kar su lai­ki­nu Aly­taus miš­kų urė­di­jos va­do­vu su­tar­ta bu­vu­siam urė­dui siū­ly­ti dar­bą urė­di­jo­je.

V.Ze­le­nius Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos kon­kur­są Aly­taus miš­kų urė­di­jos urė­do pa­rei­goms lai­mė­jo 2010-ųjų va­sa­rio pa­bai­go­je. Tuo­met šis pos­tas li­ko lais­vas Aly­taus miš­kų urė­di­jos urė­dui R.Prū­sai­čiui iš­ėjus va­do­vau­ti Vals­ty­bi­nei miš­kų tar­ny­bai prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos

Šaltinis: