Naujienos

2020 - 12 - 22

Susidomėjimas finansine parama naujų miškų įveisimui išlieka mažas (skirtumas ~8 mln.EUR)

Ir paskutiniame šiais metais kvietime pasinaudoti ES parama naujų miškų įveisimui susidomėjimas nebuvo didelis, kaip aiškėja iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) paskelbtos informacijos. Šiame pareiškų surinkimo etape buvo numatyta skirti 9,3 mln.EUR,  o pateikta paraiškų tik 1,3 mln.EUR.

 
Paraiškos veisti mišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo teikiamos š. m. rugsėjo 15 d. – lapkričio 16 d. Per šį laikotarpį pateiktos 63 paraiškos. Sudarius paraiškų pirmumo eilę paaiškėjo, jog visos šios paraiškos surinko reikiamą 30 balų skaičių – didžiausias surinktas atrankos balų skaičius 75, mažiausias – 35. Visoms joms paramos lėšų pakanka – bendra jose prašoma paramos suma sudaro 1 335 350 Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 9 283 964 Eur.
 
Su paraiškų prioritetine eile pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ galima susipažinti čia.
 
Toliau bus atliekamas tinkamumo skirti paramą vertinimas, t. y. bus vertinama, ar paraiškos atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo reikalavimus. Pareiškėjai taps paramos gavėjais, kai tik bus priimtas NMA sprendimas suteikti paramą (paramos sutartys nesudaromos), apie sprendimą pareiškėjai bus informuoti paraiškoje nurodytais būdais.
 
NMA informacija.