Naujienos

2021 - 02 - 15

Ar gali NATURA 2000 saugomų teritorijų plėtra tapti sėkmės istorija Lietuvai?

Dabartiniam aplinkos ministrui Simonui Gentvilui ir jo komandai tenka imtis politinės lyderystės spręsti eilę įsisenėjusių problemų. Viena tokių- vėlavimas įgyvendinti Lietuvos prisiimtus įsipareigojimus plėsti ES saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“. Vadovaujantis ES gamtosaugos teisės aktais – Paukščių ir Buveinių direktyvomis-  steigiant NATURA 2000 teritorijas būtina konsultuotis ir derinti sprendimus su žemės ir miško savininkais bei naudotojais, numatomas mechanizmas per sutarčių arba susitarimų tarp valdymo institucijų ir steigiamoje saugomoje teritorijoje esančių žemės savininkų arba naudotojų, sudarymą. Tad šios nuostatos turi būti įgyvendinamos ir Lietuvoje. Šiandien kreipėmės į aplinkos ministrą, ragindami užtikrinti teisėtą ir sklandų procesą.

Vienas paskutiniųjų asociacijos kreipimųsi į tuometinį aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką buvo teiktas dar pernai [LMSA 2020-07-17 raštas Nr.40], tačiau atsakymo sulaukėme tik po pusmečio ir jau iš naujosios AM vadovybės [AM 2021-01-25 raštas Nr.(65)-D8(E)-475]. Kadangi ministerija kreipėsi į asociaciją pateikti pasiūlymus dėl NATURA 2000 steigimo procedūrų patobulinimo,  tai parengėme išsamų ir argumentuotą atsakymą [LMSA 2021-02-15 raštas Nr.14].

Pasiūlymų esmė labai paprasta:

1. Laikytis įstatymų. Steigiant naujas  saugomas teritorijas arba koregujant esamų saugomų teritorijų ribas arba keičiant ūkinės veiklos reglamentavimą - būtina pilnai laikytis tvarkos ir privalomų procedūrų,  įtvirtintų įstatymais: LR Saugomų teritorijų įstatymu, LR teritorijų planavimo įstatymu,  LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir tiesiogiai taikomu pagrindiniu šalies įstatymu - LR Konstitucija.

2. Tik tinkamai įregistruoti apribojimai galioja. Tokiu būdu, viešai ir skaidriai, užtikrinti nustatomų apribojimų teritorijoms kokybę ir tik taip nustatytus apribojimus galima tinkamai įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre. 

3. Naudoti ES numatytą mechanizmą NATURA 2000 tinklo steigimui - apsaugos sutartis su žemės savininkais ir valdytojais. Tokiu būdu paspartėtų apsaugos tikslų nustatymas ES svarbos gamtinėms vertybėms, abipusio dialogo būdu būtų išsprendžiamas potencialus ateities ginčas, išvengta bylų dėl buveinių steigimo.

4. Nustatyti teisingas kompensacijas. Raginame aplinkos ministrą Simoną Gentvilą imtis politinės lyderystės, kad būtų nustatytos teisingos kompensacijos už apribojimus. Tai yra labai svarbu, nes įgyvendinus LR Konstitucijos nuostatas, kad už įstatymais įvedamus apribojimus nuosavybei turi būti laiku ir pilnai atlyginta, būtų įgyvendintas teisingumas, tai sutaupytų visiems ir laiko ir lėšų. Bus išvengta bylų ne tik dėl buveinių steigimo, bet ir dėl kompensacijos dydžio.

Tikimės, kad  į pasiūlymus bus įsiklausyta ir NATURA 2000 plėtra taps pavyzdžiu tvarių ilgalaikių sprendimų, kuomet aplinkosauginių tikslų siekiama gerbiant bei užtikrinant privačios nuosavybės teises, tariantis, o už deklaruojamiems kilniems tikslams įgyvendinti nustatomus apribojimus ūkinei veiklai ir nuosavybei yra teisingai ir savalaikiai atlyginama išmokant prklausančias kompensacijas.