Naujienos

2021 - 11 - 09

Nacionalinio miškų susitarimo link: sutarta dėl Nacionalinės Vizijos dėl miškų

Šių metų lapkričio 15 d. Aplinkos ministerija rengia virtualų susirinkimą, kuriuo bus užbaigtas NMS Nacionalinės vizijos dėl miškų etapas bei pradėtas naujas Nacionalinio susitarimo dėl miškų temų etapas. Susitikimo metu bus pristatyta antro bendrojo forumo metu mišrių grupių vizijų teiginių pagrindu suformuluota Nacionalinė vizija dėl miškų ir pristatytos Sektorinių grupių darbo knygų pagrindu siūlomos temos tolesniems susitarimams dirbant bendrakūroje.

 Susitikimas vyks 2021 m. lapkričio 15 d., 15.00 – 18.00 val., nuotolinėje zoom aplinkoje, taip pat transliuojamas viešai https://nacionalinismiskususitarimas.lt/ puslapyje ir „youtube.com“ vaizdo sklaidos platformos Aplinkos ministerijos kanalu.

Po šį pirmadienį vykusio NMS Koordinacinės grupės posėdžio [ https://www.youtube.com/watch?v=InUhiYmhd5U ], kuriame galutinai suderinome NMS II-jo forumo metu teiktų pasiūlymų dėl Nacionalinės miškų vizijos formuluotes, iš Aplinkos ministerijos  sulaukėme galutinio kalbininkų suredaguoto teksto.

Nacionalinė miškų vizija buvo sukurta per Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) antrą bendrąjį forumą rugsėjo 29 d. Jos tekstas suformuluotas forumo metu dirbusių mišrių grupių pateiktų vizijų teiginių pagrindu. Šiuos teiginius ir sektorinių grupių veiklos rezultatus į vieningą viziją integravo iš NMS koordinacinės grupės narių sudaryta redakcinė grupė.

NACIONALINĖ VIZIJA DĖL MIŠKŲ

Miškų vaidmeniui ir vertei sustiprinti Lietuvos miškingumas padidintas iki 40 proc. Išsaugotos ir formuojamos tvarios daugiau įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų apimančios miško ekosistemos. Taip svariai prisidedama švelninant klimato kaitą ir prisitaikant prie jos, išsaugant biologinę įvairovę,plėtojant bioekonomiką, vystant regionus, didinant miško indėlį kasdieniame žmonių gyvenime dabar ir ateityje.

Lietuvos miškai tvariai valdomi subalansavus socialinius, ekonominius ir ekologinius interesus, užtikrinant miško ekosistemines paslaugas. Miškų politika remiasi jos teisinių, ekonominių ir informacinių priemonių darna, atsižvelgus į valstybinių ir privačių miškų ūkio ypatumus, atitinkamai kompensuojant miško valdų savininkams už veiklos apribojimus.

Daug dėmesio skiriama klimato kaitai atsparių, tvarių ir produktyvių miškų formavimui ir plėtrai. Stiprinant miškų vaidmenį kovoje su klimato kaita atsižvelgiama į biologinės įvairovės apsaugą, didinamas anglies kaupimas miškuose, tarp jų ir senėjančiuose, bei medienos produktuose.

Biologine įvairove turtinga gamta yra vertybė savaime, todėl yra saugoma. Saugomų teritorijų miškuose plėtojama gamtai palanki miškininkystė. Padidintas griežtai saugomų miškų plotas apima iki 10 proc. visų Lietuvos miškų, kuriuose sudarytos sąlygos formuotis sengirėms, o jų apsauga yra užtikrinama.

Miškų sektorius ekonomiškai gyvybingas, konkurencingas ir inovatyvus. Mediena naudojama kaskadiniu principu, siekiant didžiausios pridėtinės vertės ir naudos valstybei, o efektyviai panaudojant miško kirtimo liekanas didėja šalies energetinė nepriklausomybė. Lygiagrečiai skatinama nemedieninių miško produktų ir paslaugų ekonomika.

Didinama miškų rekreacinė ir kultūrinė vertė, jie plačiau pritaikomi, abipusiu savininkų ir visuomenės sutarimu naudojami rekreacijai, žmonių kultūriniams, dvasiniams ir sveikatingumo poreikiams.

Miškų sektorius yra patraukli darbo vieta žmonėms su nuolat gerėjančiu jų socialinių, sveikatos bei ekonominių poreikių tenkinimu, stiprėjančiu kolektyviniu/socialiniu atstovavimu, o miškininko profesija prestižinė. Miškininkų ir kitų sektoriaus darbuotojų kompetencija atliepia naujus kylančius iššūkius.

Miškų valdymui ir tvariai miškininkystei skirti sprendimai grindžiami ilgalaike patirtimi, šiuolaikinėmis mokslo žiniomis ir inovacijomis, kurioms gauti užtikrinamas deramas finansavimas, leidžiantis palaikyti reikiamą mokslo infrastruktūrą, rengti kompetentingus specialistus, nuolat informuoti ir šviesti visuomenę miškų klausimais.

Tai yra galutinis AM paviešintas Vizijos tekstas:

 

Primename ir Privačių miško savininkų sektorinės grupės parengtą Viziją [plačiau- čia...>>>], kuri  kartu su kitų 16 NMS procese dalyvaujančių SG Vizijomis buvo integruota į bendrą nacionalinę Viziją:

Nacionalinės miškų vizijos sukūrimu užbaigtas pirmasis NMS rengimo etapas. Dabar prasidės naujas – susitarimų dėl konkrečių temų – etapas.

NMS rengimui paspartinti NMS analitinė grupė, sudaryta iš Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Valstybinių miškų urėdijos atstovų, išnagrinėjo sektorinių grupių darbo knygose įvardytus esminius ilgalaikius poreikius, aktualias temas, įtampą keliančias sritis bei pasiūlymus jai eliminuoti ir sudarė siūlomų temų, dėl kurių reikia susitarti, sąrašą, taip pat nurodė pagrindinius sutarimų reikalaujančius kiekvienos temos klausimus.

Per nuotolinį AM renginį bus pristatyta ne tik Nacionalinė miškų vizija, bet ir sektorinių grupių darbo knygų pagrindu siūlomos temos tolesniems susitarimams.

Susitikimas vyks 2021 m. lapkričio 15 d., 15.00 – 18.00 val., nuotolinėje zoom aplinkoje, taip pat transliuojamas viešai https://nacionalinismiskususitarimas.lt/ puslapyje ir „youtube.com“ vaizdo sklaidos platformos Aplinkos ministerijos kanalu.