Naujienos

2022 - 09 - 12

Europos Parlamentas apsispręs dėl miškininkavimui svarbių klausimų

Šią savaitę – 2022 m. rugsėjo 12–15 d. – Strasbūro plenarinėje sesijoje Europos Parlamentas priiminės sprendimus dėl miškų ūkio sektoriui svarbių klausimų: naujosios ES Miškų strategijos 2030, naujojo Atsinaujinančios energijos direktyvos RED III, Kovai su pasauliniu miškų naikinimu skirto reglamento.

Europarlamentarai pirmadienį, š.m. rugsėjo 12 d.,  diskutuos, o antradienį balsuos dėl teisiškai įpareigojančio naujo reglamento dėl produktų, kurių gamybai nėra nenaikinami miškai, siekiant sumažinti ES indėlį į klimato kaitą ir biologinės įvairovės nykimą visame pasaulyje. Naujasis įstatymas įpareigotų įmones tikrinti (vadinamasis „due diligence“), ar ES parduodamos prekės nebuvo pagamintos iškirstoje ar nualintoje žemėje. Tikimasi, kad europarlamentarai prašys išplėsti gaminių , kuriems taikomas reglamentas, apimtį, o įmonės taip pat turi patikrinti, ar šios prekės yra gaminamos laikantis tarptautinės teisės žmogaus teisių nuostatų ir gerbiamos čiabuvių teisės.

EP nariai taip pat diskutuos ir balsuos dėl naujos 2030 m. ES miškų strategijos. Pabrėžiant daugiafunkcį miškų vaidmenį, kuris švelnina klimato kaitą ir kuria darbo vietas, pranešimo projekte siūlomi veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti atsparius miškus ES. Atsižvelgiant į ES miškų ir klimato sąlygų įvairovę, europarlamentarai teigia, kad miškų valdymas turėtų būti plėtojamas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu bei bendradarbiaujant su miškų savininkais.

Trečiadienį europarlamentarai balsuos dėl planų, pateiktų pagal paketą „Fit for 55“, kuriais siekiama paspartinti atsinaujinančios energijos naudojimą ir sumažinti energijos suvartojimą iki 2030 m.

Persvarsčius Atsinaujinančios energijos direktyvą, kurią iš dalies pakeitė Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, iki 2030 m. atsinaujinančių energijos šaltinių dalis bendrame ES energijos suvartojime padidėtų iki 45 %. Pagal pasiūlymą atsinaujinančios energijos panaudojimas transporto sektoriuje turėtų lemti 16 proc. % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, naudojant didesnę pažangaus biokuro dalį ir ambicingesnę kvotą nebiologinės kilmės atsinaujinančiam kurui, pavyzdžiui, vandeniliui.

Europarlamentarai taip pat balsuos dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED), įstatymo, nustatančio energijos taupymo pirminės ir galutinio energijos vartojimo ES tikslais, peržiūros. Teisės akto projekte būtų reikalaujama, kad valstybės narės bendrai iki 2030 m. sumažintų energijos suvartojimą bent 40 %, o pirminės energijos suvartojimas – 42,5 %, palyginti su 2007 m. skaičiais.